NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Идентичности

В този брой

Списание NotaBene Брой 43 (2019) Водещ броя: Антоанета Николова

Тема на броя: Идентичности

Корените на тишината и короната на мълчанието в градината на философската естетика

Резюме:
Статията си поставя за цел да експлицира „вкореняването" и легитимността на феномените тишина и мълчание като базисни понятия в западната философска естетика. Изложението има за отправна точка етимологичните корени на тишината и мълчанието в славянските и романските езици, за да прерасне в генеалогия на феноменология на тишината и мълчанието.
Ключови думи: тишина, мълчание, философска естетика

Abstract:
The article aims to explain the "rootage" and legitimacy of the phenomena of silence and taciturnity as basic notions in Western philosophical aesthetics. The presentation has as its starting point the etymological roots of silence and taciturnity in Slavic and Romance languages, in order to grow as a genealogy and phenomenology of silence and taciturnity.
Key words: silence, taciturnity, philosophical aesthetics

Към публикацията »

Европейската идентичност като „нахвърляне“

Резюме: В статията се предлага интерпретация на европейската идентичност през призмата на екзистенциалистката философия и такива ключови за нея понятия като „нахвърляне", „нищо", „свобода" и „избор". На тази основа конструирането на европейската идентичност като проект се анализира като процес на идентификация на европейските граждани с европейската идея като съзнателно конструирана общност, която не претендира за метафизични основания на своето съществуване и няма обективна гаранция (извън волята на гражданите) за нейния континуитет.

Abstract: The article offers an interpretation of European identity through the prism of the existentialist philosophy and some of its key concepts like "throw", "nothing", "freedom" and "choice". On this basis, the construction of the European identity as a projection is analyzed as a process in which European citizens identify with the European idea as a consciously constructed community that does not claim metaphysical grounds for its existence and has no objective guarantee (beyond the will of the citizens) of its continuity.

Key words: European identity, project, free choice, past, future.

Към публикацията »

Дебатът между интернализъм и екстернализъм в епистемологията като преоблем за легитимиране на субективната гледна точка в процеса за придобиване на познание

Резюме

В тази статия представям и анализирам как възниква епистемологическия проблем за субективното оправдаване. Затова се налага да разгледам дебата между интернализъм и екстернализъм, в чиито контекст се появява темата за вътрешната гледна точка. По-конкретно, въпросът за субективното оправдаване е проблем пред екстерналистките теории за познанието, но има дълга предистория и е по-глобален за теория на познанието. В класическите дефиниции за знание се наблюдава неглижиране на този важен аспект при дефиниране на знанието, касаещ перспективата на субекта. Епистемологическите дефиниции в аналитичната епистемология ни дават необходимите и достатъчни условия за знание, които, ако са налице, субектът знае, без да взема предвид как стоят нещата от собствената му гледна точка. Това важи независимо дали говорим за интерналистки или екстерналистки теории на познанието, разликата между които излагам в тази статия. Специфичното за епистемологическия интернализъм е, че той вгражда в дефиницията за знание перспективата на субекта и неговата достъпност до собствените му ментални състояния. Изискването за рефлексия относно основанията за поддържането на твърденията на субекта се счита за гарант за вътрешната перспектива относно познавателната ситуация. Въпреки това дори и интерналистките дефиниции са предназначени да обслужват външната гледната точка на този, който приписва познание.Abstract

In this article, I present the problem of subjective justification in the debate between Epistemological internalism and externalism. In the context of the debate appears the problem of the inner point of view in knowledge. The problem of subjective justification is concerning the epistemological externalism but it has a long and more global story in the history of epistemology. In the classical definitions of knowledge, the problem has been neglected. Internalistic and externalistic definitions of knowledge are giving us the necessary and sufficient conditions for knowledge, which are not showing the inner perspective of the knower. But the big difference between internalism and externalism is that the internalistic definitions are presupposing the access to the mental states of the agent. The internalistic condition for reflection is a guarantee for the subjectivity of knowledge. Even though both internalistic and externalistic definitions are supposed to take the position of an external observer.

Към публикацията »

Подиум

Същност на партикуларизма в творчеството на Ортега-и-Гасет

Summary:
The paper discussed one of the most interesting and influential doctrines of the Spanish philosopher and social thinker Ortega-y-Gasset. The idea of particularism helps him to analyze and find the way out of the crisis of the Spanish nation in the beginning of the Twentieth century. It is emphasized that there is an obvious analogy between the Spanish crisis a hundred years ago and the crisis of the European Union today. The conclusion of the article insists that Ortega's social philosophy, and especially his doctrine of particularism, should be used as methodological tools in our attempts to analyze and find the right ways out of the contemporary EU crisis.
Keywords: Ortega-y-Gasset, crisis, particularism, masses, elite

Към публикацията »

Дигиталните изкуства и елементарните частици. Творчески резиденции в лабораториите на CERN /

Резюме: Платформата за творчески резиденции Arts@CERN, инициирана от CERN - Европейската организация за ядрени изследвания, създава възможности за обмен на идеи между учени и артисти в научните лаборатории. Дигиталните изкуства се открояват като най-адекватното и предпочитано изразно средство при тези иновативни и експериментални колаборации.Abstract: The platform for artist residencies Arts@CERN, initiated by CERN - the European Organization for Nuclear Research, presents opportunities for exchange of ideas between scientists and artists in the science laboratories. Digital Arts stand out as the most adequate and preferred means of expression for these innovative experimental collaborations.

Към публикацията »

Minima moralia

АНАЛИЗ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА МАШИНИТЕ НА ИНЖЕНЕРНО ВЪОРЪЖЕНИЕ

Abstract: The phases of the life cycle of the machines of the engineer's arming as well are the particularities in the phases
Key words: life cycle, machines.

Към публикацията »

Вавилон

Анонс

Проблемът за същността на метафизиката при Хайдегер

Настоящият текст представлява един опит за малко по-различен поглед върху Хайдегеровата интерпретация на проблема за това, което представлява метафизиката в своята същност. А последната се корени ,според него, във въпросите, които задава самата метафизика, защото чрез тях тя ни разкрива самата себе си в своята цялост и въвлича и нас самите, като питащи всред зададения въпрос. Освен това Хайдегер полага битието като изначален принцип на метафизиката и по този начин поставя човешката екзистенция, в качеството й; на тук-битие, като централен метафизичен проблем, който подлежи на изследване и интерпретиране.
Ключови думи: екзистенция, Хайдегер, проблема за метафизиката

Към публикацията »

Poiesis