NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Към авторите

Изисквания за оформление на текстовете, предложени за публикуване

 1. Общият обем на статиите, преводите и есетата да не надвишава 20 стандартни страници, а на рецензиите - 7 страници.
 2. Текстът да бъде на Word XP/2007;
  • формат: А 4; полета: left, right, top, bottom  - 3 см;
  • шрифт - Times New Roman, 12 pt.
  • заглавие: сentered, 14 pt, bold;
  • трите пълни имена на автора (авторите): сentered, 12 pt, bold;
  • институция и e-mail на всеки от авторите: сentered, 12 pt, normal;
  • резюме на статията на английски език, максимум 15 реда: justified, 1,25 см first line, 12 pt italic;
  • основен текст на статията: justified, 1,25 см first line, 12 pt, normal;
  • списък на литературата – само на цитирани в текста заглавия , всеки източник на нов ред: justified, 1,25 см first line, 12 pt, normal;
  • при цитиране се вписва авторът и годината на издаването.
 3. Всички схеми, чертежи, графики и илюстрации да бъдат поместени в теста, центрирани. Те трябва да бъдат изпратени и на отделни файлове във формат jpeg.
 4. Текстовете да бъдат изпращани по електронен път на адрес: lkoprinarov@abv.bg
 5. Авторите посочват телефон и електронен адрес за контакт.
 6. Списанието не връща изпратени за публикувани материали и не коментира отказ за публикуване.
 7. Не се изплащат хонорари.