NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Към авторите

Етични насоки

Списание NotaBene публикува научни статии, студии, есета, рецензии на български, английски, руски, немски, италиански и испански език, както и преводи на български на философски и политологически текстове. Тъй като се основава на разбирането, че изкуството има допирни точки с философските търсения, то осигурява платформа и за поетични текстове и творби на фотографията. Всички материали се публикуват безплатно, като се съблюдават правилата за плагиатство. Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието на своите текстове.

Списанието одобрява и се ръководи от принципите на COPE /Комитет по публикационна етика/

Декларация за свободен достъп:

Списанието е с отворен достъп, следвайки Будапещенската инициатива за свободен и отворен достъп до научните материали в интернет - ВOAI. Съдържанието на всички текстове е напълно достъпно по електронен път и е безплатно. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват или да използват материалите за други законни цели, като са задължени да цитират източника.   

Рецензиране:

Всички статии се изпращат на поне двама анонимни рецензенти според системата за "сляпо" рецензиране. При евентуални разногласия се иска мнението на трети рецензент. Рецензентите трябва да бъдат специалисти в областта и да нямат професионални или лични отношения с автора/авторите на рецензираната статия.  Редакторите носят отговорност да не канят за рецензенти изследователи от същата институция като тази на авторите и/или такива, които са в конфликт на интереси с автора/авторите. Ако рецензентът смята, че може да влезе в конфликт на интереси с автора/авторите, той трябва незабавно да информира за това редакционната колегия. За да избегне възможностите за конфликт на интереси, NotaBene си сътрудничи с широка мрежа от изследователи от различни национални и международни изследователски центрове и институции.  

Отговорности и задължения на участниците в публикационния процес:

Редакторите имат следните отговорности:

- Трябва да потвърдят получаването на представените ръкописи в рамките на три работни дни;

- Трябва да направят предварителна преценка и да насочат материалите за рецензиране;

- Трябва да осигурят поне двама анонимни рецензенти, които да оценят предложения материал;

- Не трябва да канят за рецензенти специалисти, които работят в същата институция като тази на автора/авторите и/или такива, които могат да влязат в конфликт на интереси с автора;

- Не могат да използват текстове или данни от представените ръкописи за собствени цели преди ръкописите да бъдат публикувани.

Авторът(ите) имат следните отговорности:

- Гарантират, че предлагат оригинални ръкописи;

- Трябва да се запознаят с инструкциите към авторите, публикувани на интернет страницата на списанието;

- Не трябва да представят ръкописи, които вече са публикувани някъде, но се допускат съвместни публикации с издания, които излизат на хартиен носител, а също и анонси към бъдещи печатни издания.

Рецензентите имат следните отговорности:

Да се отнасят поверително към ръкописите;

В случай, че установят, че се намират в конфликт на интереси с автора на представения материал за рецензиране, те трябва незабавно да информират за това редколегията на списанието;

Да не използват части или данни от текстовете, които рецензират, преди тяхното публикуване. 

 

Указания за авторите:

Научното електронно списание NotaBene публикува статии, есета, преводи и рецензии, свързани с всички аспекти на философските и политическите науки. Негови автори могат да бъдат както утвърдени учени, така и млади изследователи, студенти и докторанти от страната и чужбина. Приемат се материали на български, английски, руски, немски, италиански и испански.

Статиите, преводите и есетата не трябва да надвишават 40000 знака, а рецензиите – 14 000 знака.

Текстът трябва да бъде на Word; шрифт Times New Roman, 12 pt.

Материалите преминават през система за сляпо рецензиране. Ето защо всички идентификации за автора трябва да бъдат изнесени на отделна заглавна страница, която не се изпраща на рецензентите.

Заглавната страница трябва да съдържа:

-          заглавие на български и английски език: сentered, 14 pt, bold;

-          трите пълни имена на автора (авторите) на български и английски език: сentered, 12 pt, bold;

-          институция и e-mail на всеки от авторите: сentered, 12 pt, normal;

Съдържанието, което ще бъде изпратено за рецензиране, трябва да включва:

- заглавие: сentered, 14 ptbold

- резюме на статията на български и английски език, максимум 300 знака: justified, 12 pt italic;

- основен текст на статията: justified, 1,25 см first line, 12 ptnormal;

- коментари, ако има такива, се поставят в края на текста преди списъка с използвана литература; те следват номерацията, дадена в скоби вътре в текста;

- списък на литературата – само на цитирани в текста заглавия, всеки източник на нов ред: justified, 1,25 см first line, 12 ptnormal;

- всички схеми, чертежи, графики и илюстрации да бъдат поместени в текста, центрирани. Те трябва да бъдат изпратени и на отделни файлове във формат jpeg.

-  цитирането става вътре в текста, като в скоби се вписва авторът, годината на издаването и страницата. 

Цитати в текста:

·         Директни цитати – трябва да съдържат фамилията на автора, годината на публикуване и номера на страницата. Напр.:

(Panova 1980: 29)       

·         Индиректни цитати – трябва да се оформят по следния начин:

Panova (1980) states that criticism is of extreme importance in decision making.

Цитиране на повече публикации от един и същ автор в една и съща година – след посочването на годината, в която е излязла публикацията, с малки букви (на кирилица или на латиница), без интервал.

Напр.: Според Василева (2009б)...

Бележки:

Номерът на бележката се изписва в квардратни скоби: {}, а бележките се поставят след основния текст, преди библиографията.

Библиография: 

Times New Roman, Justified, размер на шрифта: 10 pt.

Библиографските единици трябва да следват азбучния ред на фамилията на авторите. В случаите, при които от един и същ автор има няколко публикации, те се подреждат в хронологичен ред от най-ранната към най-новата.

Имената на авторите и на списанията / книгите (на кирилица или на различна от латиница азбука) се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се транслитерират или превеждат на английски. Транслитерацията на латиница се осъществява задължително според правилата на съответния език.

Книга:

Ivanova, R. 1980. Methodology in Foreign Language Teaching, Sofia: Kitira.

Angelova, Y. 2008a. Opredelyane na tsenata na elektricheskata energiya. Sofia: KING.

 

Глава от книга:

Cobb, T. & Horst, M. 2001. Reading Academic English: Carrying Learners across the Lexical Threshold. – In: J. Flowerdew & M. Peacock (Eds.). Research Perspectives in English for Academic Purposes, Cambridge: Cambridge University Press.

Статия в списание:

 Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. 1972. Levels of Processing: A Framework for Memory Research. // Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 11(6), 671 – 684.

Уебстраница: автор, година, заглавие на документа, уебадрес, на който публикацията може да бъде намерена. Датата на посещението също трябва да се отбележи, и то преди посочването на електронния адрес. Напр.:

University Library, 2010. Harvard System of Referencing Guide. Updated 15 September 2010. Available at: <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>

 

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адреса на главния редактор: gerp@abv.bg

Получените материали преминават през предварително разглеждане от членовете на редакционния колектив. В случай, че съответстват на научните критерии, се изпращат на двама независими рецензенти. Публикуването или отхвърлянето става с решение на редакционния колектив въз основа на изготвените рецензии.

Авторите ще бъдат уведомявани при необходимост от преработване на текста.