NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

ЕЗИК И ДИСКРИМИНАЦИЯ № 2 (2009) Съдържание

Тема на броя : ЕЗИК И ДИСКРИМИНАЦИЯ

Забраненият език – от дискурсивното обезличаване до фактическата асимилация на хомосексуалните в България в периода 1945 – 1989 г

Гергана Попова

Една от основните теми на незавършената от Мишел Фуко „История на сексуалността” е критиката на теориите за модерната репресия върху сексуалността, обединени от него чрез формулировката за „репресивната хипотеза”. Във „Волята за знание” Фуко твърди най-общо следното: смята се, че сексът през модерната епоха е обект на забрани, ограничения и мълчание, „репресията функционира като осъждане на изчезване, но и като предписание за мълчание, твърдение за несъществуване и следователно като констатация, че няма нищо за казване, нито за виждане, нито за научаване относно всичко това.”1. Всъщност, именно модерността е времето, в което: първо – се наблюдава най-голямо множене на дискурсите върху секса и второ – истината за нас, истината за същността на нещата се полага като функция от прекрачването на сексуалните бариери. Поради посоченото мултиплициране на дискурсите върху секса от една страна и поради утвърждаващата се връзка между секса и знанието, секса и истината от друга, според Фуко теориите за репресивния режим, който модерната власт упражнява над секса, са неспособни да обхванат значително по-сложната връзка между тях.

Езикът на протестантството в България – средство за социално включване и социално изключване

Светла Енчева

Протестантството в България и езикът са в същностна връзка. Разбира се, същото би могло да се каже и за всеки друг социален феномен, ако приемем хипотезата, че езикът е същностен за конструирането на социалното изобщо. В конкретния случай с протестантството в България обаче има две неща, които следва да бъдат отчленени:

1. Връзката на генезиса на самото протестантство с езика. Възникнало в зората на формирането на модерното национално съзнание, протестантството има за основен лайтмотив проповядването на разбираем, а именно - национален, език.

2. Специфичният контекст, в който е ситуирано протестантството в България и социално-историческата динамика на развитието му.

Езикът като отражение на дискриминацията и основание за дискриминация

Петя Пачкова

Последните два века от човешката история, особено годините след Втората световна война, се характеризират с нарастващо участие на жените в сферата на платения труд. Това обаче не води винаги до съответстващи на образователния и трудовия им капацитет професионални позиции и трудов статус. Еманципацията на жената се оказа дълъг, труден и много противоречив процес.

Част от задържащите процеса причини трябва да се търсят в някои обективни различия между мъжете и жените, криещи се в техните биологически особености и мисии в обществения живот. Например в единствената /поне засега/ възможност жената да ражда деца. Или в различията от гледна точка на тяхната физическа сила. И тези различия ще продължават да бъдат причина и повод за известни специфики в развитието на мъжа и жената, в техните трудови функции.

Друга част от причините обаче опира до властовите позиции в обществения живот. До нежеланието на повечето работодатели да се лишат от такъв ефективен начин да печелят повече. До нежеланието на повечето представители на така наречения „силен пол” да се лишат от редица властови ресурси, от доминиращата си позиция в сферата на платения труд, от привилегированата си позиция в сферата на семейния бит и отглеждането на децата.

Причина за дискриминацията е и известна инерция в общественото съзнание, която пречи за осъзнаването на редица обществени явления, техния смисъл и обществена роля.

Подиум

Ортега-и-Гасет: мълчанието – опакото на езика

Лазар Копринаров

Испанският философ Хосе Ортега-и-Гасет не е публикувал нито едно специализирано върху езика съчинение, но темата за езика присъства в много от текстовете му. Езикът е сред най-обширно мигриращите „предмети”, обсъждани в неговото творчество. Както посочва Педро Сересо Галан, един от проникновените изследователи на ортегианската философия, проблемът за езика в доктрината на Ортега е „скрита вена, която от време на време излиза на повърхността, но която не престава да пулсира” (7, 378). Езикът е една от привилегированите теми във философията на Ортега.

Политически език на управляващия елит в Русия

Галина Тасева

Употребата на думата “елит” в различните типове дискурс в днешна Русия е широка както в публицистиката, така и във всекидневието и се отнася до различни социални слоеве, носи и различна емоционална натовареност. Преди да характеризираме основните черти на политическия език на днешния властови елит на Русия, е необходимо е да кажем няколко думи за самия елит. Според унгареца М. Вайда елитът на обществото “това е група от хора, стоящи на горното стъпало на йерархията, способна да създаде образци на потребности и поведение”. За механизма на влиянието на елита пише и немският социолог П. Драйцел: елитът се състои от притежаващите висши позиции в група, организация или институция, в която подборът се осъществява според принципа на “продуктивността на знанието”. По този начин благодарение на неговите позиции и ролята, властта и влиянието, елитът има възможност да формира социалната структура на обществото. Още В. Парето разделя елита на непосредствено властови, управляващ и продуктивен, създаващ духовни ценности.

Езикът на квантовата механика

Йордан Георгиев

Квантовата механика описва материята на атомно и субатомно ниво. На такова ниво микрочастиците имат коренно различно поведение от това на макротелата и затова възникват явления, които са непознати за класическата физика - корпускулярно-вълнов дуализъм, квантуване, неопределеност и суперпозиция на състоянията, вероятностен характер на събитията (преходите от едно състояние в друго), забранени състояния и съществената роля, която играе процесът на наблюдение (измерване) на квантовата система за определяне на конкретното й състояние. За описанието на тези нови явления е необходим нов математически апарат. Той е създаден сравнително бързо през втората половина на двадесетте и началото на тридесетте години на двадесети век, макар че продължава да се развива и досега.

Minima moralia

Мястото на секса сред човешките ценности

Бъртранд Ръсел

Писателят, посветил се на сексуална тема, винаги е в опасност да бъде обвинен в прекомерна мания по своя предмет от онези, които смятат, че подобни теми не трябва да се споменават. Приема се, че той не би рискувал да си навлече порицанието на превзето скромните и похотливи личности освен в случая, когато интересът му към темата далеч превъзхожда значението й. Този възглед обаче споделят единствено онези, които защитават промени в конвенционалната етика.

Вавилон

Почит към Каталония

Джордж Оруел

Най-лошото в това да си търсен от полицията в град като Барселона е, че всички кафенета отварят толкова късно. Когато си принуден да спиш без покрив над главата, обикновено се будиш по зазоряване, а никое от кафенетата в Барселона не отваря преди девет часа. Затова трябваше да чакам с часове, преди да мога да изпия чаша кафе или да се избръсна. Чувствах се странно, когато виждах анархистките лозунги по стените на бръснарниците, според които даването на бакшиш е забранено. "Революцията разкъса оковите ни", гласеше надписа на едно от окачените по стената парчета хартия. Искаше ми се да кажа на бръснаря, че скоро отново ще му надянат веригите, ако не внимава поне малко повече.

Анонс

Философия и източен език

Светлин Одаждиев

Философията започва с изумлението. Изумлението от страна на философа спрямо природата и от страна на хората спрямо философа. Изумлението на хората, както сетивно, от наблюдението на заниманията на философа, от това какво прави, как го прави, но и от самото бездействие на философа. Освен сетивно, разбрано чрез очите, хората се изумяват понякога даже повече от това какво или как говори философът.

Poiesis

Поезия

Илиана Илиева

Теория и практика на отражението

Светла Енчева

Ресурси

О психоанализе

Мераб Мамардашвили