NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Лицата на утопията

В този брой

Списание NotaBene Брой 40 (2018) Водещ броя: Гергана Попова

Тема на броя: Лицата на утопията

Гносис, утопия, революция – руският мистичен анархизъм

The subject of this paper is the revolutionary attitude of the Russian social-spiritual movement called mystical anarchism. The article describes its specific characters summarized mainly by the idea of non-acceptance of the world. An analogy between the ancient Gnosticism and the mystical anarchism is drawn. The focus of the paper is on the views of Vasilij Nalimov and Aleksej Sinyagin whose activity is in the context of the Soviet reality. The author shows the similarities between the Gnostic essence of mystical anarchism and the ideas of the Bulgarian Bogomils who are highly appreciated by Sinyagin. It is concluded that the Gnostic essence of the mystic-anarchist ideas determines their destructive character and that the imagined by the representatives of this movement revolution could not at all be soft.

Към публикацията »

Технологията, материализмът и бъдещето на Марксовия възглед за историята

The article discusses some aspects of Marx’s historical materialism in the light of Heidegger’s remarks, in the Letter on Humanism, regarding Marx’s view of history and technology as the essence of materialism. It seeks to give hints at Marx’s legacy 200 years after Marx’s birth, at a time when an increasingly technological capitalism threatens to displace labour from the process of production. It argues that the issue of ownership and democratic control over knowledge has in recent years become only more vital for emancipatory politics.
Keywords: historical materialism, Letter on Humanism, technology, technological capitalism

Към публикацията »

За Маркс и марксизма през погледа на Карл Попър

Статията се съсредоточава най-вече върху основната критика на сър Карл Попър към марксизма, а именно, неговия историцизъм. В интерпретацията на Попър Марксовият стремеж да превърне утопичния социализъм в наука довежда до създаване на доминирано от Лапласов детерминизъм схващане за историята като подчинена на „неумолими” закони, чрез които бъдещето може да се предвиди. Предложен е обзор на основните критически аргументи на Попър против Маркс развити във втория тома на „Отвореното общество и неговите врагове”.
Ключови думи: Маркс, Попър, марксизъм, детерминизъм, историцизъм

Към публикацията »

Подиум

Случаят Шейлок: справедливостта над правото или правото на справедливостта

Tекстът е центриран около проблема за отношенията и и границите между правото и справедливостта. Шейлок е изразител на отношението на правото в субективен смисъл към правото в обективен, според което законите и законността не зависят и не се нуждаят от критерий за справедливост. Освобождаването от представата и изискването за необходима връзка между право и справедливост в свят, построен върху псевдоценности, погубва и представата за действително реалния свят. Човек не е в състояние да оцени действително случващото се, което го дели една крачка от „баналността на злото“.
Ключови думи: самоценност, автономна личност, справедливост, смисъл, доб-ро, духовност

Към публикацията »

Медии и гражданска образованост – перспективи и актуални проблеми

Статията разкрива взаимовръзките между медиите, гражданското общество и гражданската образованост през призмата на функциите на медиите и актуалното им състояние. Анализира ролята на медийната грамотност като част от програмата по Гражданско образование в България. В този смисъл, статията цели да изведе някои теоретични ракурси в осмислянето на обществената отговорност на медиите за гражданска образованост на младите хора.
Ключови думи: медии, медийна свобода, гражданско образование, гражданска журналистика, граждански медии, комуникации

Към публикацията »

Културно-антропологичен прочит на феномена „тероризъм“

This article aims to discuss “terrorism” not solely as a political or legal phenomenon, but as a result of the identity crisis caused by the interaction between a person and the other, the state, or the international politics. Furthermore, some problematic interpretations of the term terrorism are analysed. Terrorism is perceived as one of the many demonstrations of aggression, along with the forms of violence used by the state in its domestic and foreign affairs. Finally, we discuss the impact of mass media on the portrayal of terrorism as even more inhuman and horrific.
Keyword: terrorism, violence, identity crisis

Към публикацията »

Minima moralia

Превод на културата и културата на превода

В статията се разгледани двата начина да се превежда едно литературно произведение. Единият търси пренасянето на една културна реалност в друга при който перифразата е неизбежна, вторият търси дословната вярност към оригинала и неговия автор. Анализирани са примери за културното въздействие на преводи на значими произведения, при които са приложени споменатите два начина да се превежда. Във връзка с първия начин са обсъдени преводите на библията, на свети Йероним, на свети Константин Кирил Философ и на Мартин Лутер, всички те разширяват границата на превода като културно явление и дават начало на нови културни реалности и процеси. Дадени са примери и за втория начин да се превежда при които, въпреки големите усиля и литературния авторитет на преводачите Франсис Нюман и Владимир Набоков, резултатът е скептично приет от публиката. Накрая се застъпва идеята, че художественият превод трябва да се стреми да адаптира една културна реалност към друга и че в този процес на адаптиране преводът няма защо да е по-лош от оригинала, а в определени случаи и по-добър от него.

Към публикацията »

Възможностите на наука и биотехнологии – среща с бъдещето. Провокацията на хуманистичната традиция

В статията поставям етични и социо-политически проблеми, свързани с развитието на биотехнологиите. Възможностите на технологиите и науката много бързо се развиват, и възникват нови и нови ситуации, непознати преди, които провокират човешките ценности, традиции и основополагащи принципи.”Какъв път ще избере човека” е един въпрос, поставянето на който е изключително важно, преди да продължим да се стремим да организираме реалността си в съответствие с вече установени (но не избрани) практики, които променят нас и света ни.
Ключови думи: биотехнологии, хуманизъм, трансхуманизъм

Към публикацията »

Разказ на един българин за обучението по философия като модул на когнитивната наука в Германия

Настоящата статия изхожда от предпоставката, че академичното знание се обогатява, не само чрез собствени изследвания, но и чрез поглед към и разбиране на работата и постиженията на останалите изследователи в дадена област на познанието. В текста се набляга върху личния опит от първо лице в срещата с друг тип изследователски методи, като този личен опит не се предава чрез стандартните научни статии и студии, но пък неговите прозрения са от изключителна стойност, а херменевтичните му тълкувания са безкрайни. От подобна гледна точка текстът описва и дискутира личния опит на един български студент по преподаването по философия в Германия като модул на когнитивната наука, която впоследствие се подлага на историко-философски анализ.

Към публикацията »

Вавилон

Раждането на таблоидния човек.

Текстът разглежда оттеглянето на публичния човек от обществената сцена и замяната му с т.нар. таблоиден човек. Авторът разглежда тази промяна като резултат от въвеждането на интимното в публичното пространство, установяването на зрелището като основна форма на комуникация и забавлението като върховна ценност, което пък е резултат от маргинализацията на високата култура и ролята на средната класа в обществото.
Представеният текст е в превод на Соня Андонова

Към публикацията »

Анонс

Модерност и Холокост – предмодерни предпоставки за холокоста. Част 1.

Този текст има задачата да разгледа един основен проблем: връзката – доколкото, ако и както я има – между модерността и холокоста. За тази цел като отправна точка се вземат възгледите на Зигмунт Бауман и се прави опит да се провери тяхната валидност. В този смисъл, от самото название на събитието, което той разглежда, на първо място се поставя темата за модерността – какво е тя, защо я има, до какво водят нейните позиции. Но по-важният въпрос, на който следва да се търси първоначално отговор, е има ли основание Бауман да я разглежда като явление, обявило „война на страстите", като период, превърнал разума във „върховна“ и „единствена“ ценност? Да се отговори на този въпрос, означава всъщност да се отговори и едновременно на въпроса представлява ли холокостът наистина продукт на модерния свят, или – обратното – неговата причина се намира наистина както в него, но така и отвъд него – в цялата човешка история, а следователно и в самата човешка природа.

Към публикацията »

Еврейският въпрос, модерността и човешките взаимоотношения у Зигмунт Бауман

Резюме: Настоящата статия разглежда модерният феномен на Холокоста. Това изследване показва ефектът на унищожение по време на Немският Трети Райх, различните причини за създаването на тоталитарната система на управление, и някои лекове, които целят превенцията на човешка опресия и подръжката на дълбоко щастлива среда.
Ключови думи: геноцид, студен интелектуализъм, евгеника, империализъм, анти-семитизъм, тоталитаризъм, колективно мислене – масова безотговорност – простолюдност, нравственост, нужда за вечни ценности.

Към публикацията »

Между лично и фикционално: знаци-символи в интертекстуалната и наративната равнина на романа „Весел дом” на Алисън Бекдел

The article explores one of the five global themes in the graphic novel “Fun Home” of Alison Bechdel – the theme of death. It goes through all intertextual relationships connected to it, namely the reference to existentialism, to Camus, to Wallace Stevens, to the myth of Icarus. It also reveals the role of the main narrative events which could be interpreted as signs-symbols shedding light on the death of the main character. All this is achieved through verbal and graphic figures and their interaction is part of the research.
Key words: graphic novel, intertextuality, narrative, sign, existentialism, authenticity, facticity, absurdity, death

Към публикацията »

Poiesis

Стихове от Людмила Миндова

Людмила Миндова е родена през 1974 г. в Русе. Автор е на поетичните книги „Блус по никое време“ (2009), „Тамбос“ (2014) и „Животът без музика“ (2016), на литературоведските „Гласът на барока. Иван Гундулич и хърватската барокова норма“ (2011) и „Другата Итака. За дома на литературата“ (2016), както и на „Роман за името“ (2017). Нейни стихотворения са превеждани на различни езици и са включвани в няколко антологии на световната поезия. Преводач на художествена литература от бившето югославско пространство, досега в неин превод са публикувани над петнайсет книги на известни съвременни творци, сред които Данило Киш, Дубравка Угрешич, Йосип Ости, Алеш Дебеляк, Томаж Шаламун...

Към публикацията »