NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Идентичности

В този брой

Списание NotaBene Брой 43 (2019) Водещ броя: Антоанета Николова

Тема на броя: Идентичности

Корените на тишината и короната на мълчанието в градината на философската естетика

Статията си поставя за цел да експлицира „вкореняването" и легитимността на феномените тишина и мълчание като базисни понятия в западната философска естетика. Изложението има за отправна точка етимологичните корени на тишината и мълчанието в славянските и романските езици, за да прерасне в генеалогия на феноменология на тишината и мълчанието.
Ключови думи: тишина, мълчание, философска естетика

Към публикацията »

Европейската идентичност като „нахвърляне“

В статията се предлага интерпретация на европейската идентичност през призмата на екзистенциалистката философия и такива ключови за нея понятия като „нахвърляне", „нищо", „свобода" и „избор". На тази основа конструирането на европейската идентичност като проект се анализира като процес на идентификация на европейските граждани с европейската идея като съзнателно конструирана общност, която не претендира за метафизични основания на своето съществуване и няма обективна гаранция (извън волята на гражданите) за нейния континуитет.
Ключови думи: европейска идентичност, проект, свободен избор, минало, бъдеще

Към публикацията »

Дебатът между интернализъм и екстернализъм в епистемологията като преоблем за легитимиране на субективната гледна точка в процеса за придобиване на познание

В тази статия представям и анализирам как възниква епистемологическия проблем за субективното оправдаване. Затова се налага да разгледам дебата между интернализъм и екстернализъм, в чиито контекст се появява темата за вътрешната гледна точка. По-конкретно, въпросът за субективното оправдаване е проблем пред екстерналистките теории за познанието, но има дълга предистория и е по-глобален за теория на познанието. В класическите дефиниции за знание се наблюдава неглижиране на този важен аспект при дефиниране на знанието, касаещ перспективата на субекта. Епистемологическите дефиниции в аналитичната епистемология ни дават необходимите и достатъчни условия за знание, които, ако са налице, субектът знае, без да взема предвид как стоят нещата от собствената му гледна точка. Това важи независимо дали говорим за интерналистки или екстерналистки теории на познанието, разликата между които излагам в тази статия. Специфичното за епистемологическия интернализъм е, че той вгражда в дефиницията за знание перспективата на субекта и неговата достъпност до собствените му ментални състояния. Изискването за рефлексия относно основанията за поддържането на твърденията на субекта се счита за гарант за вътрешната перспектива относно познавателната ситуация. Въпреки това дори и интерналистките дефиниции са предназначени да обслужват външната гледната точка на този, който приписва познание.

Към публикацията »

Подиум

Същност на партикуларизма в творчеството на Ортега-и-Гасет

The paper discussed one of the most interesting and influential doctrines of the Spanish philosopher and social thinker Ortega-y-Gasset. The idea of particularism helps him to analyze and find the way out of the crisis of the Spanish nation in the beginning of the Twentieth century. It is emphasized that there is an obvious analogy between the Spanish crisis a hundred years ago and the crisis of the European Union today. The conclusion of the article insists that Ortega's social philosophy, and especially his doctrine of particularism, should be used as methodological tools in our attempts to analyze and find the right ways out of the contemporary EU crisis.
Keywords: Ortega-y-Gasset, crisis, particularism, masses, elite

Към публикацията »

Дигиталните изкуства и елементарните частици. Творчески резиденции в лабораториите на CERN /

Резюме: Платформата за творчески резиденции Arts@CERN, инициирана от CERN - Европейската организация за ядрени изследвания, създава възможности за обмен на идеи между учени и артисти в научните лаборатории. Дигиталните изкуства се открояват като най-адекватното и предпочитано изразно средство при тези иновативни и експериментални колаборации.
Към публикацията »

Minima moralia

АНАЛИЗ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА МАШИНИТЕ НА ИНЖЕНЕРНО ВЪОРЪЖЕНИЕ

Abstract: The phases of the life cycle of the machines of the engineer's arming as well are the particularities in the phases
Key words: life cycle, machines.

Към публикацията »

Вавилон

Анонс

Парите и избираемото лидерство: могат ли парите да промотират избирането на кандидат за политическо лидерство/позиция

In this article, the researcher seeks to investigate whether there is a causal or statistical relationship between a candidate for election's existing personal capital and the likelihood of being elected to a list for the Knesset, whether through primary elections or to the Knesset in practice, or in other words, to check if money can promote a candidate's election to political leadership/position in Israel. As the law in Israel keeps the Declaration of Capital of the Members of Parliament confidential (Law of Knesset Members' Immunity, Duties, and Rights, 1951) the researcher riled on variety of elected leaders testimonials and media reports and investigations which has indicated that being elected to a political position, requires a precedingly tremendous amount of money which may add up to millions of shekels, to fund the campaign, to promote candidate within the relevant groups or even ''buy votes'' through ''votes contractors''. The funding is essential for successful campaign and some candidates and parties turn to external financing sources, which appear as donations made by private or commercial bodies. The latter turned out to be of interest, particularly due to the fact that a trend where those benefactors pass on funds to candidates possessing different political ideologies was identified. Naturally, the necessity of donations as well as the financial influences in the parliament which may appear through ''lobbyists'' in the Israeli parliament and local council corridors has a cost – which sometimes might be connected to ''governmental corruption''. Capital's influence is apparent in diverse aspects of politics worldwide, and in Israeli democracy. This article sought to review and present the points where capital bears influence both within processes of electing a candidate to a political leadership position and in promoting commercial agendas through laws, regulations and interest promotion.
Key words: Leadership, political funding, governmental corruption, crony capitalism, political lobbying.

Към публикацията »

Проблемът за същността на метафизиката при Хайдегер

Настоящият текст представлява един опит за малко по-различен поглед върху Хайдегеровата интерпретация на проблема за това, което представлява метафизиката в своята същност. А последната се корени ,според него, във въпросите, които задава самата метафизика, защото чрез тях тя ни разкрива самата себе си в своята цялост и въвлича и нас самите, като питащи всред зададения въпрос. Освен това Хайдегер полага битието като изначален принцип на метафизиката и по този начин поставя човешката екзистенция, в качеството й; на тук-битие, като централен метафизичен проблем, който подлежи на изследване и интерпретиране.
Ключови думи: екзистенция, Хайдегер, проблема за метафизиката

Към публикацията »

Poiesis

Рецензии