NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Западни прочити на Изтока

В този брой

Списание NotaBene Брой 46 (2019) Водещ броя: Антоанета Николова; Специален брой по проект № 753561, MSCA, EC, H2020

Тема на броя: Западни прочити на Изтока

Дни на Източното изкуство и духовност

On June 7-9 at the Center for Eastern Languages and Cultures at Sofia University Days of Eastern Arts and Spirituality were held. The event was organized under the project "Perception of Eastern Spirituality in Europe", funded by the Marie Sklodowska-Curie Action, Horizon 2020, European Commission, Grant No. 753561. Organisers were Assoc. Prof. Dr. Antoaneta Nikolova, a Marie Sklodowska-Curie fellow at the Institute of East Asian Studies, University of Leipzig, Germany as well as Departments of "Chinese studies", "Classical East", "Japanese Studies", trans-departmental specialty "South, East and Southeast Asia" at the Centre for Eastern Languages and Cultures, Sofia University “St. Kliment Ohridski” and Haiku Club “Sofia”.
The event was rich and interesting. During the first day, a series of workshops, meditations, demonstrations and performances were held under the title "Art and Meditation". There were a number of exhibitions in the halls and lobbies. The day ended with a concert program.
On the second day, an International Haiku Conference „Haiku: Western Perception of Eastern Spirituality“ was held. The day ended with the results of a free-style haiku contest.
The third day was dedicated to ginko - walking in nature and writing haiku.
In this issue of the e-journal we offer materials from the conference, as well as a touch on some of the artistic performances of the Days of Eastern Art and Spirituality. Some of the materials are a joint publication with the journal “Haiku World”, issue 5 (2019).

Към публикацията »

Да се сприятелим с нещата около нас. Уважението към световната душа

Резюме: Обичайно неглижирана причина за настоящата ни екологична ситуация е дълбоко дисфункционалната връзка с нещата около нас, не само с природата, но и с направените от човека неща. Тази дисфункция се дължи на представата за неодушевени, безжизнени, мъртви предмети. Това пост-картезианско схващане изглежда очевидно за повечето хора в днешно време, но всъщност е много необичайно, когато се разглежда в контекста на историята на човешките култури. За разлика от нашето съвременно разбиране за "анимизъм" (че "примитивните" народи проектират собствената си психология върху неодушевения свят, така че той да изглежда одушевен), повечето култури смятат, че светът е проникнат от душата още от самото начало (както в платоническата anima mundi). Отдавайки дължимото на философската дълбочина на идеята за световната душа - или света на ци-енергиите в китайската традиция - биваме насърчени да се сприятелим с нещата около нас и да се отнасяме към световната душа (и тялото на земята) с по-голямо уважение.

Към публикацията »

Хайку, чистият деиктизъм: опитът на Хайдегер за езика, първа част

В тесен смисъл статията разглежда една характерна черта на хайку – да е „чист деиктизъм” (Р. Барт). Прави го през Хайдегеровото схващане за езика, развито в есето „Из един диалог за езика. Между един японец и един питащ” (1953/54), едно от немногото места в творчеството на философа, където той сам признава и разкрива специалната близост на късната си философия до източното мислене и единственото, доколкото ми е известно, където пряко говори за хайку. Философски фокус на статита е една базисна, субстанциална апория: отношението между тайнствеността като диференциално качество на японския ‘образ на свят’, езиково форматиран, и пределната близост до конкретния природен нáглед/Anschauung („Това!”) – апория, максимално съдържаща се в езиковата природа на хайку. – В по-широк план статията, глава от монографично изследване, дискутира „източния” компонент изобщо у Хайдегер.

Към публикацията »

Хайку, чистият деиктизъм: опитът на Хайдегер за езика, втора част

В тесен смисъл статията разглежда една характерна черта на хайку – да е „чист деиктизъм” (Р. Барт). Прави го през Хайдегеровото схващане за езика, развито в есето „Из един диалог за езика. Между един японец и един питащ” (1953/54), едно от немногото места в творчеството на философа, където той сам признава и разкрива специалната близост на късната си философия до източното мислене и единственото, доколкото ми е известно, където пряко говори за хайку. Философски фокус на статита е една базисна, субстанциална апория: отношението между тайнствеността като диференциално качество на японския ‘образ на свят’, езиково форматиран, и пределната близост до конкретния природен нáглед/Anschauung („Това!”) – апория, максимално съдържаща се в езиковата природа на хайку. – В по-широк план статията, глава от монографично изследване, дискутира „източния” компонент изобщо у Хайдегер.

Към публикацията »

„Да запалиш една свещ от друга”: далекоизточни вдъхновения

Far Eastern culture is integrated and united around a core of mystical nature. The Western approach is characterized by differentiation and analysis. Therefore, haiku is not always regarded as an integral part of a culture in which a particular spirituality plays a major role. This study focuses on the task of tracing out the reception of Far Eastern philosophical thought, and in particular haiku, in the Western world. The issue is considered in the context of the dynamic picture of profound changes that alter Western civilization itself during the 19th, 20th and early 21st centuries.

Към публикацията »

Типологическото родство на хайку с коаните в дзенбудистката философия

Този текст анализира както формалното, така и съдържателното сходство между хайку, като един от поджанровете на вака, от една страна, и коаните, от друга. Възможността за подобно типологизиране се базира на будистките основи на старояпонската естетика. Това е един специфичен светоглед, синтезиращ представите за ефимерната красота на преходността, на недоизречената фраза и подстъпите към битийната пълнота, които се откриват във внезапното просветление (озарението на мига).

Към публикацията »

Подиум

Ренку, хайку и будизъм

Много хора знаят, че хайку произхожда от японските свързани стихове (renga), но повечето хора не осъзнават, че ренга е будистки ритуал по време на средновековието. В правилата и структурата на ренга са вградени духовни идеи. Въпреки че Шики се е опитал да отдели началния стих на ренга и да му придаде светски характер, будистките идеи за осъзнаване на преходността и постигане на просветление продължават да съществуват в добре направеното хайку. Този доклад проследява историята на будизма в ренга и хайку и предлага извода, че поетите днес не трябва да губят връзка с духовното измерение на хайку.
This essay first appeared in David G. Lanoue, My Journal with Haiku Sprinkled in (HaikuGuy.com, 2019).
Съвместна публикация на сп. Nota Bene и сп. Хайку свят, бр.5, 2019

Към публикацията »

Развитието на хайку в Германия от началото на 20 век до днес

Based on the awakening interest in Eastern culture after the Paris World's Fair in 1896, begins in Germany the perception of haiku as a special and separate literary genre. Despite the cultural and language barriers and even more the political developments of the two world wars, haiku remains in the focus of a small but very interested literary public. This publicity expanded in the sixties and seventies through the spread of Far Eastern ZEN thoughts into the spiritual practice of Western cultures also in Germany. As a result, in the '80s and' 90s haiku associations emerged across the continents. Also the German haiku society, which was established 1988. Since the late 1990s, haiku outside of Japan has been influenced mainly by the globalization of Internet communication. In consequence the exchange of haiku across language barriers and cultures has given the haiku a new dynamic and meaning.

Към публикацията »

Хайку в Румъния, от Ориента към Ориента в съзнанието

Нашите контакти с Ориента датират от древни времена: първо с персите, монголо-татарите, тюрките, след това с Китай, Япония и др. Има интересни различни подходи към двете области на Ориента. При татаро-тюрската, въпреки общата история, с изключение на няколко ежедневно употребявани думи, този контакт не оставя следи в литературата. От друга страна, контактът с Япония, свързан с хайку, породи значително нюансиран подход и разбиране, което доведе до нов тип отношение към културата и духовността на японския архипелаг. Нашата преса предоставя информация за Япония от 1841 г. насам. Спорид Б. П. Хасдеу началото на жанра хайку в Румъния може да бъде отнесено към средата на 19 век. Важни стъпки са направени след 1930 г., когато – като се започне с хайку антологиите на Траян Келариу и Ал. Т. Стаматиад – интересът към японската история и духовност започва да нараства, особено след 1989 г., благодарение на достъпа до множество източници на информация. Хайку допринася по своеобразен начин за любовта на хората към Япония и нейната духовност и, от тази гледна точка, към това, което за нас е Ориентът с неговото разнообразие и сложност.

Към публикацията »

Minima moralia

Пътят на Танеда Сантока

This essay is just a glimpse into the Dao of Santoka, who being confident of the purposelessness of existence and even more so despaired of his personal guilt and uselessness, is trying to bridge the gap until death reaches out for him by composing haiku.
So the words, the meaningя, the sounds are being twiddled and tinkered until they start sparkling brightly, which resulted in his unique haiku style.
Eventually and without aiming it, Santoka entered gloriously the pantheon of haiku masters and became one of the most read 20th century poets.

Съвместна публикация на сп. Nota Bene и сп. Хайку свят, бр.5, 2019

Към публикацията »

Хайку: да влезеш в пълнотата на мига

В доклада се представя една от особеностите на Източното светоусещане, намерило израз в хайку, а именно съчетанието от усещане за пълнота на мига и преходност. Корените на това усещане ще бъдат потърсени във философията на даоизма и по-специално в разбирането за постигане на оста на дао или извора на пустотата в сърцевината на всеки процес, откъдето са възможни всякакви превръщания.

This research is funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme through the Marie Sklodowska-Curie Action, grant No 753561.

Съвместна публикация с "Хайку свят" , бр. 5, 2019

Към публикацията »

Традиционната японска естетика в съвременната керамика: декоративни разкъсани керамични глазури, базирани на циркониев силикат с температура на изпичане 980°C - 1050°C

Тhe research article concerns the creation of decorative ceramic glazes with a specific surface vision and firing temperature range between 980°C - 1050°C. The glazes which are subject of this study have a specific texture, characterized by the assembling of the glaze into segments of different shapes and sizes, resulting in stripping of the lower layer (ceramic body or engobe). The purpose of the study is: (1) To create fragmented glazes using micronized zirconium silicate, which can be applied in the temperature range 980°C - 1050°C, suitable for red baked ceramics and chalk faience; The glazes thus created should have a clear texture and the ability to be tinted in different colors. This is а topic of present interest, as there are no glazes for ceramics with a similar structure developed on the basis of zirconium silicate for red baked ceramics and chalk faience so far. The emphasis is put entirely on decorative glazes, which are a combination of technical parameters and artistic techniques, the totality of which influences their specific look.

Keywords: decorative ceramic glazes, crackle glazes, lichen glazes, variety of raw materials, technological process, glaze production technology, Vassil Harizanov

Към публикацията »

Poiesis

„На един дъх“: Детелина Тихолова

Картини, представени от Детелина Тихолова на Дните на Източната духовност и култура

Към публикацията »

Хайку

Призьори от Единадесетия национален конкурс за хайку на свободна тема

Към публикацията »

Рецензии