NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 2 материала

Alternative History and the Phenomena of Possibility: Collingwood and Wittgenstein’s Concepts of “Time”. A Comparative Study

Alternative history, also known as alternate history, has a bi-dimensional shape: on the one hand, it fits into the literary-fiction genre, and on the other hand, it has entered the field of historical narrative in the form of various scenarios or literary-historical aspirations and fantasies, which enable the turn of a formal historical narration into a counterfactual narrative of the past. The story of historical trauma during/at the historical turning points has opened the way to the creation of “possible worlds”, so that, in this way, in spite of imaginary situations of the past story, it corresponds to the discursive mental demands at different times and different places. The idea that there exists a factitious time in the historical narrative emerged thanks to reflections, including the multiplicity of the concepts of time in the context of history. In the realm of historiography, G. Collingwood has presented the instability of the historian’s mind between the concept of the present and the past amidst the variability of historical texts, which in turn has produced an unstable narrative of historical evidence in the form of “constructing history” and “total explanation”. In the style of L. Wittgenstein’s narration, in the plan of not producing a “final explanation”, his most important presentation in this field has been the “possibility of phenomena”: where philosophizing is not possible as such, there is no need to pay for theory: a path that can only be viewed as a “landscape”. This article endeavors to make a comparative analysis of Collingwood’s and Wittgenstein’s points of view on evaluating the role of multiplicity and temporal diversity in the text-narrative of historical fiction.
Keywords: Collingwood, Wittgenstein, possible world, alternative history, time

Към публикацията »

Alternative History and the Phenomena of Possibility: Collingwood and Wittgenstein’s Concepts of “Time”. A Comparative Study

(Алтернативната история и феномените на възможността: Концепциите на Колингуд и Витгенщайн за “времето”. Сравнително изследване) Алтернативната история е двуизмерна: от една страна, тя се вписва в литературно-фантастичния жанр, а от друга, навлиза в полето на историческия разказ под формата на различни сценарии или литературно-исторически фантазии, които позволяват превръщането на формалноисторическото повествование в контрафактуален разказ за миналото. Историческата травма в повратни моменти от историята отваря пътя към създаването на “възможни светове” и по този начин, въпреки въвеждането на въображаеми ситуации, алтернативната история отговаря на дискурсивните ментални изисквания в различни времена и на различни места. Идеята, че съществува фиктивно време в историческия наратив, се появява благодарение на рефлексията, включително множеството понятия за време в контекста на историята. В статията се провежда сравнителен анализ на гледните точки на Колингуд и Витгенщайн относно оценката на ролята на множествеността и разнообразието на времената в наратива на историческата фикция.
Ключови думи: Колингуд, Витгенщайн, възможен свят, алтернативна история, време.

Към публикацията »