NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 71 материала

Isaiah Berlin: Interview on Freedom (1974)

This is a translation of a famous radio interview with the significant English philosopher - Isaiah Berlin. In it sir Isaiah Berlin focuses on the topic of human freedom. He denies the theories that consider human as a product of internal drives or external circumstances. Berlin refers to Kant's books in order to defend the idea of the responsibility as a manifestation of human freedom.

Към публикацията »

Новият ред на Стария континент: История на неолиберална Европа

Тази новопоявила се на български език книга на историка на настоящето и специалист по проблемите на Централна и Източна Европа Филип Тер (Университет на Виена) разглежда внимателно и умно процесите, които се разгръщат след падането през 1989 г. на буквалната и метафорична Стена между Източна и Западна Европа. По думите му, тогава започва „експеримент с континентален мащаб": след революции за промяна „Източният блок" бива подтикнат към икономически трансформации, които се оказват изцяло и чисто неолиберални. Като следствие от преобразуванията в нашата част на Европа, в Западна Европа пък се отключват процеси на котрансформация. Книгата проследява и исторически, и философски, и културологично, и социологически, и политологично и двете плоскости на процесите на трансформация. Тя задава много въпроси, докато очертава развитието на неолиберализма както хронологично, така и с акцент върху важни регионални различия в Европа. В някои отношения книгата е критика на неолиберализма, но като цяло е по-скоро опит за обективна история на последиците му: защото показва как той засяга не само икономиката, но и ценностите, и общностните проекти и мечти. Филип Тер представя и аргументи за диагностициране на края на неолибералната епоха.

Поглед към съдържанието на книгата показва, че в нея авторът разглежда историческите корени на неолиберализма и самото понятие трансформация; после обсъжда упадъка на държавния социализъм, кризите и дебатите за необходимостта от реформи още през 80-те години на 20-и век; внимателно проследява как протичат революциите през периода от 1989 до 1991 г.; анализира реалната практика и страничните ефекти на неолиберализма, както и периодизира трансформациите; характеризира така наречената „втора вълна" на неолиберализма; сравнява развитието на метрополисите в Източна Европа; извежда равносметките от края на икономическия процес на възстановяване на икономиките на страницет от Централна и Източна Европа; поставя аргументирано въпроса за това, че днес Югът на Европа постепенно заема предишното място на Изтока на Европа, в икономико-политически план; изследва процесите на ко-трансформация, най-вече в Германия; не ни спестява и оптимизма си относно набелязващия се край на неолиберализма.

Към публикацията »

Giacomo Galeazzi, Globalization and Indifference

Bulgarian translation of Giacomo Galeazzi, Globalizzazione e indifferenza. In: Il nuovo mondo di Francesco. Come il Vaticano sta cambiando la politica globale, a cura di Antonio Spadaro, Marsilio, Venezia 2018, pp. 90-95.

Към публикацията »

The Birth of the Tabloid Man

Gojko Bozovic (1972) is a serbian poet, literary critic and chief editor of the Belgrade publishing house Archipelago. In this text he presents the withdrawal of the “public man” from the public scene and his replacement from the so-called “tabloid man”. The author considers this as a result of the invasion of the intimacy into the public space, and establishing the spectacle as a main form of communication and the entertainment as a supreme value. This is considered as a consequence of the marginalization of the high culture and the role of the middle class in the society.
The presented essay is translated from Serbian to Bulgarian by Sonya Andonova.

Към публикацията »

Раждането на таблоидния човек.

Текстът разглежда оттеглянето на публичния човек от обществената сцена и замяната му с т.нар. таблоиден човек. Авторът разглежда тази промяна като резултат от въвеждането на интимното в публичното пространство, установяването на зрелището като основна форма на комуникация и забавлението като върховна ценност, което пък е резултат от маргинализацията на високата култура и ролята на средната класа в обществото.
Представеният текст е в превод на Соня Андонова

Към публикацията »

Love, Perfection, Beauty, Truth and Self-realization in the Initiatic Path of Samael Aun Weor

Resume: The paper is an exposition of the main ideas of the book The Perfect Matrimony by Samael Aun Weor. According to him life by itself is an amazing experience that is based on unitotal understanding. Within the delicious feeling of sex, man finds his own path to creative comprehension. Sex is the vital function of the Cosmos. Thanks to it, everything lives and breathes. Man and woman gathered together in the solemn copula become divine creatures of indescribable nature. To live is to have universal consciousness. The grand fusion of religion is revealed within the incarnation of Word, which, Weor said, is one hundred percent sexual. Cosmic Christ and Sexual Magic form the basics of all teachings within the whole corners of the entire universe.

Key words: sacred sexuality, sexual regeneration, direct experience of reality, synthesis doctrine, supraconsciousness, sanctity, universal religion

Към публикацията »

Su Nu Jing and the Tianxia Supreme Path

Abstract: The paper presents the philosophical implication of the ancient treatises on Daoist sexual practices. The meaning of the concepts of yin and yang as well as of the three kinds of energy are explained in both the theoretical and practical sence. These explanations should serve as an introduction to the translation of Su Nu Jing, one of the most popular scriptures on this topic.

Key words: Daoist sexual practices, yin and yang, qi

Към публикацията »

Philosophical Apotheosis of Truthlessness

Philosophical Аpotheosis of Groundlessness

Abstract:
This philosophical work presents an aphoristic approach towards the sublime amplitude of philosopher’s task in life. The author gives his own view of the various labors needed to be undertaken for the sake of the philosophical goal.
Key words: apotheosis, groundlessness, philosophy.

Към публикацията »

The Space in Haiku

Abstract: The paper seeks to answer the question what is the space in or of haiku especially in terms of the city as a topos. The answer of this question leads to many pairs of oppositions: internal-external, conscious-unconscious, natural-artificial, sacred-profane, etc. The paper however outlines that haiku is connected to a philosophy of non-duality that is going beyond opposition. Therefore its space is unfolding on the fine gap between oppositions, in the place where the natural and the artificial, the internal and the external are smoothly transforming into each other. On the basis of different examples the paper reveals how the different plans of the inner and outer, human, urban and nature spaces communicate with each other forming the sounding, deep echoing spaces of haiku and of the eternal depths of our being.

Key words: haiku, space, non-duality

Към публикацията »

The Islam and the Women on the Balkans

Fragments from the chapter "Islam and Women in the Balkans" from the book "Balkan Muslim Communities: Post-Communist Transformations", published by Critics and Humanism, 2016, translated from the English original "Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism ”(Oxford University Press, 2013).

Key words: Islam, Balkan, nationalism, transnationalism

Към публикацията »

Translation of Key Concepts of the Chinese Thought and Culture - Second Part

"Key Concepts in Chinese Thought and Culture" is a collection of books presenting the most important concepts of Chinese philosophy, thought, culture, and art. Here, a selection of concepts from the first book of the collection in Bulgarian (Sofia, 2017) is provided with the kind permission of the East-West Publishing house. The text is translated by Petko Hinov, a prominent translator from Chinese and Old Chinese, a winner of the special price of the Society of Bulgarian Translators for exceptional translation achievements and of the National price of the Ministry of Culture for translation.

Към публикацията »

Translation of Key Concepts in Chinese Thought and Culture - First Part

"Key Concepts in Chinese Thought and Culture" is a collection of books presenting the most important concepts of Chinese philosophy, thought, culture, and art. Here, a selection of concepts from the first book of the collection in Bulgarian (Sofia, 2017) is provided with the kind permission of the East-West Publishing house. The text is translated by Petko Hinov, a prominent translator from Chinese and Old Chinese, a winner of the special price of the Society of Bulgarian Translators for exceptional translation achievements and of the National price of the Ministry of Culture for translation.

Към публикацията »

Превод на основни понятия в китайската мисъл - първа част

„Основни понятия в китайската мисъл и култура" е поредица от сборници, представящи важни понятия на китайската философия, култура, изкуство, мисловност. Предложените откъси са от първи том на поредицата, издаден през 2017 г. от издателство „Изток-Запад", и са предоставени с любезното разрешение на издателя. Преводач на поредицата и автор на обяснителните бележки е Петко Хинов, изтъкнат преводач от китайски и старокитайски, носител на Специална награда на Съюза на преводачите в България за изключително високи постижения в областта на превода и на Национална награда на Министерство на културата „Христо Г. Данов" за художествен превод.

Към публикацията »

Въведение към „Сън и екзистенция" на Лудвиг Бинсвангер

С текста си „Сън и екзистенция" Лудвиг Бинсвангер, потомствен швейцарски психиатър, приятел на Фройд и последовател на Хайдегер, поставя началото на екзистенциалната психоанализа: направление, което днес печели все повече внимание сред привържениците на историзирането и контекстуализирането на рефлексията над човека и на работата с него.

„Въведението" на Мишел Фуко към текста на Бинсвангер е първият му влиятелен теоретичен текст, в който той набелязва пътя към една антропология на въображението чрез изследване на съня като негово условие за възможност и сблъсква въображение и въображаемо в опит да стигне до конституиращия смисъла и субекта момент, до момента на абсолютната свобода.

Тази книга събира двата текста с убеждението, че пробивите им ще послужат на психолози, психиатри, психотерапевти, философи, антрополози, рефлексивни социолози, културни теоретици, историци и литературоведи. Но преди всичко ще послужат на онзи, който се вълнува от своето „себе си". Както и на обичащите красиви текстове, които правят границата между теория и фикция невидима, а на човешкото съществуване придават неочаквани измерения.

Към публикацията »

Фигури на културата / Фигури на властта

Това е първият от три тома ръкописи, представящи Веберовия принос от 1909-1914 г. към замисления от него мащабен проект Основи на социалната икономика. Следващите два тома ще бъдат посветени на социология на правото и на т.нар. социална икономика.

Достигали до нас през годините като принадлежащи към композирания и озаглавен от Веберовите издатели корпус на Стопанство и общество, днес тези ръкописи се публикуват като автономни книги в рамките на Пълни събрани съчинения. В съгласие с тази политика издаваме настоящия том, в който се обсъждат отношенията между видовете общности, стопанството и правото през формиращата сила на политическите общности и през посредническата работа на „културния елит".

Този том е ценен източник за социолози и социални философи, икономисти, юристи, политолози и историци, важно помагало в курсовете по социология на социалните общности и по други социални и хуманитарни дисциплини.

Към публикацията »

Философски Апотеоз на Безпочвеността

Philosophical Аpotheosis of Groundlessness

Abstract:
This philosophical work presents an aphoristic approach towards the sublime amplitude of philosopher’s task in life. The author gives his own view of the various labors needed to be undertaken for the sake of the philosophical goal.
Key words: apotheosis, groundlessness, philosophy.

Към публикацията »

Перфектната матримония от Самаел Аун Веор, представена от Георги Дивилски

Матриалът е изложение на основните идеи на книгата „Съвършеното брачно семейство“ на Самаел Аун Уор. Според него животът сам по себе си е удивително преживяване, което се основава на всеобщо разбиране. чрез секса човекът намира свой собствен път към творческото осъзнаавне. Сексът е жизненоважната функция на Космоса. Благодарение на него всичко живее и диша. Мъжът и жената, събрани в тържествената двойка, стават божествени създания с неописуема природа. Да живееш означава да имаш универсално съзнание.

Към публикацията »

Су’нюдзин и Върховният път на Поднебесната, представени от Антоанета Николова

Докладът представя философското значение на древните трактати, посветени на даоистките сексуални практики. Значението на понятията ин и ян, както и на трите вида енергия са обяснени както в теоретичен, така и в практически план. Тези обяснения трябва да послужат като въведение към превода на Су'нюдзин, един от най-популярните трактати върху тази тема.

Ключови думи: даоистки сексуални практики, ин и ян, ци

Към публикацията »

Пространството в хайку

Abstract: The paper seeks to answer the question what is the space in or of haiku especially in terms of the city as a topos. The answer of this question leads to many pairs of oppositions: internal-external, conscious-unconscious, natural-artificial, sacred-profane, etc. The paper however outlines that haiku is connected to a philosophy of non-duality that is going beyond opposition. Therefore its space is unfolding on the fine gap between oppositions, in the place where the natural and the artificial, the internal and the external are smoothly transforming into each other. On the basis of different examples the paper reveals how the different plans of the inner and outer, human, urban and nature spaces communicate with each other forming the sounding, deep echoing spaces of haiku and of the eternal depths of our being.

Key words: haiku, space, non-duality

Към публикацията »

ИСЛЯМЪТ И ЖЕНИТЕ НА БАЛКАНИТЕ

Откъс от главата “Ислямът и жените на Балканите" на книгата “Мюсюлманските общности на Баланите: посткомунистически трансформации”, публикувана от издателство “Критика и хуманизъм”, 2016,  в превод от английския оригинал “Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism” (Oxford University Press, 2013).
Key words: Eastern philosophy, Daoism, dao, comparative thinking

Към публикацията »

Из: «Иисус от Назарет, от Кръщението в Иордан до Преображението»

Откъс от книгата на Йозеф Ратцингер – папа Бенедикт XVI, Иисус от Назарет, От Кръщението в Иордан до Преображението. Книгата е под печат в Издателска къща Критика и Хуманизъм – КХ, съвместно издание с Епископската конференция на Католическата църква в България. Превод – проф. д-р Георги Каприев

Книгата показва разбираемия и логичен облик на Иисус от Библията, на фона на което прозира очевидната атакуемост на съблазнителните и дръзки „реконструкции” на някакви „скрити” факти от биографията на Иисус, с каквито ни засипват редица писания през последните десетилетия.

Към публикацията »

Почит към Каталония

Най-лошото в това да си търсен от полицията в град като Барселона е, че всички кафенета отварят толкова късно. Когато си принуден да спиш без покрив над главата, обикновено се будиш по зазоряване, а никое от кафенетата в Барселона не отваря преди девет часа. Затова трябваше да чакам с часове, преди да мога да изпия чаша кафе или да се избръсна. Чувствах се странно, когато виждах анархистките лозунги по стените на бръснарниците, според които даването на бакшиш е забранено. "Революцията разкъса оковите ни", гласеше надписа на едно от окачените по стената парчета хартия. Искаше ми се да кажа на бръснаря, че скоро отново ще му надянат веригите, ако не внимава поне малко повече.

Към публикацията »