NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Списание NotaBene Брой № 11 (2009)

Тема на броя: ОТ-ОБРАЗЯВАНЕ НА ЖЕНАТА

Защо не се чувствам «жертва» на «мъжкия поглед»?

The ambition of the text is to question one of the most widespread myths which many schools of feminism subscribe to – the myth of male dominance.

Key words: feminism, sex, gender, Eros and Agape, healthy and pathological hierarchy.Oсновната амбиция на този текст е да оспори един от най-разпространените митове, споделян от различни школи на феминизма – митът за мъжкото господство.

Ключови думи: феминизъм, пол, джендър, Ерос и Агапе, здравословна и патологична йерархия.

Към публикацията »

Преформулиране на „жената”

Към публикацията »

Диктатът на фантазмите – «идеалните» образи, моделирането на «женското» тяло и неосъщественият бунт

В текста се анализира посткомунистическата
трансформация на женските образи, които редуцират българската жена до ролята й на тяло - обект на желание и предмет за консумация. Изследват се репрезентативните кодове на крайно сексуализираните рекламни и медийни образи и начина, по който те моделират телата на средностатическите български жени и момичета. Статията разглежда променената социална роля на пост-тоталитарната жена, като акцентира специално върху детерминираността на успеха на жената от нейната сексуална привлекателност.

Към публикацията »

От пролетарската еманципация до киберфеминизма

Abstract
The study examines some inner contradictions in the evolution of contemporary feminism in the conditions of transition to open democratic sosiety. The aspiration for successful professional career of women in society with nonestablished values leads from the patrimonial socialist emancipation to the peculiar cloning of some preserving their loyalty to traditional family and sexual role and others oriented to “fast food” consumption of spiritual and material goods. The alienation from the existing rules of partnership provokes their egoistic selfisolation and gives rise to futuristic ideas of “technological” equality of sexes, inspirating newest trends of cyberfeminism.

Резюме
Показани са някои вътрешни противоречия в еволюцията на съвременния феминизъм в условията на прехода към отворено демократично общество. Стремежът към по-пълноценна професионална реализация на жената в общество с неустановени ценности доведе след наследената социалистическа еманципация до своеобразното й клониране в оставащите верни на традиционния семеен модел и сексуални роли и ориентиращите се към “бърза консумация” на духовни и физически блага. Отчуждението на жената от установените норми на партньорство става причина за егоистичната й самоизолация и футуристичните идеи за “технологично” равноправие на половете, залегнали в основата на новото направление на киберфеминизма.

Към публикацията »

Подиум

Образът на интелектуалката в българската междувоенна хуманитаристика

The Image of the Intellectual Bulgarian Woman in the Humanities of the Inter-War Period

The paper offers a discussion on the opinions – expressed in the period between the two World Wars – about the intellectual woman. A next level of analysis presents the Bulgarian woman as an intellectual. At last, a special accent is put on the participation of the Bulgarian woman in the philosophical life of the country.
Key words: intellectual woman, Bulgarian woman, inter-war period

Към публикацията »

Minima moralia

Вавилон

Из: «Иисус от Назарет, от Кръщението в Иордан до Преображението»

Откъс от книгата на Йозеф Ратцингер – папа Бенедикт XVI, Иисус от Назарет, От Кръщението в Иордан до Преображението. Книгата е под печат в Издателска къща Критика и Хуманизъм – КХ, съвместно издание с Епископската конференция на Католическата църква в България. Превод – проф. д-р Георги Каприев

Книгата показва разбираемия и логичен облик на Иисус от Библията, на фона на което прозира очевидната атакуемост на съблазнителните и дръзки „реконструкции” на някакви „скрити” факти от биографията на Иисус, с каквито ни засипват редица писания през последните десетилетия.

Към публикацията »

Анонс

Poiesis

Поезия

Родена на 8 октомври 1952 г. в г. Кюстендил. Завършила е философия и българска филология в Софийския университет. Работи като старши научен сътрудник в Института за философски изследвания, БАН; д-р на философските науки. Професионалните й интереси са свързани с философските проблеми на религията и антропологията. От 2004 г. е главен редактор на списание “Философски алтернативи”. Публикувала е книгите: “Копнеж по абсолютното” /1994 г./, “Религия, право и политика на Балканите в края на 20-ти и началото на 21 век” /2005 г., двуезична/, “Жизнеността /философско-антропологичен анализ/” /2006/, “Религията и човешката същност. Класически идеи” /под печат/. Публикувала е стихосбирките: “Омагьосан кръг” /1997 г./ и “Празници” /2000 г./. Има публикации в научни издания в Англия, Германия, Италия, Полша, Словакия, САЩ, Сърбия, Швейцария и др. Публикувала е преводи на научни статии от френски и английски езици. Хоби – пътешествия, фотография

Към публикацията »

Ресурси

Anthropologie

Към публикацията »