NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Теоретични ресурси за време на кризи

В този брой

Списание NotaBene Брой 42 (2018) Водеща на броя: Ива Манова

Тема на броя: Теоретични ресурси за време на кризи

Противоречие между икономическа теория и действителност, ergo, потребност от нова теория и ценностно програмирана практика

Студията анализира противоречието между господстващата неокласическа икономическа теория и икономическата действителност. Привеждат се факти и теоретични аргументи, свидетелстващи за наличието и сериозните мащаби на такова противоречие. Съществена причина за недостатъчността на тази теория е нейното примитивно разбиране за „икономическия човек“ – конструкт, който драстично се разминава със съвременните представи за „природата“ на човека в дисциплини като философия, социология и психология. В икономиката действат сили и фактори, които опровергават мита за пазара като автономен механизъм за хармонично развитие, което удовлетворява и критерия за справедливост – механизъм, който оставя незначително поле за публична регулация.
Обосновава се също тезата за необходимостта от нов теоретичен синтез, който да интегрира действителните социални сили и фактори. От това разбиране не следва зачеркване на пазара като институция; той е цивилизационно достижение, което трябва да се използва рационално като всеки друг инструмент. Изтъква се несъстоятелността на тезата за „стимулиране на растежа“ и се аргументира идеята за програмирано икономическо развитие, основано върху иманентни за човешкото съществуване ценности (достойни материални условия, здраве, образование, личностна автономия).

Ключови думи: Икономическа теория, провали на пазара, корупция, политика, ценности.

Abstract: The study presents an analysis of the contradiction between the dominating neo-classical economic theory and economic reality. Facts and theoretical arguments are adduced proving the presence and the considerable scale of such a contradiction. An essential reason for the deficiency of the theory is its false view of “the economic man”. This construct is in controversy with contemporary visions of ‘the nature’ of man in philosophy, sociology and psychology. There are forces and factors in economy disproving the myth of the market being an autonomous mechanism for harmonious development, which meets the criterion of justice as well; a mechanism, leaving an insignificant space for public regulation.
Another thesis expounded in the article is that of the necessity of a new theoretical synthesis to integrate real social forces and factors. This view does not mean crossing out the market as an institution. It is an accomplishment of civilization which is to be used reasonably like every other instrument. The untenability of the idea of ‘growth stimulation’ is pointed out and is argued that there is need of programmed economic development on the basis of values eminent for human existence (decent material conditions, health, education, personal autonomy).

Keywords: Economic theory, market failures, corruption, politics, values.

Към публикацията »

Посланията на „зеления папа“: енцикликата „Laudato si'“ на папа Франциск и екологичният обрат в социалното учение на Католическата църква

Резюме: Статията представя в историческа перспектива екологичното етическо учение на папа Франциск, изложено в енцикликата Laudato si' от 2015 г. Проследяват се етапите в развитието на социалната доктрина на Католическата църква от края на 19. век насам, както й нейното проблематизиране и обогатяване от страна на представителите на теологията на освобождението.

Ключови думи: социалната доктрина на Католическата църква, теология на освобождението, папа Франциск, предпочитание към бедните, околна среда, екологична справедливост.

Abstract: The article presents Pope Francis' environmental ethical teaching, as explained in his 2015 encyclical Laudato si', in a historical perspective. It traces the development of the Catholic social doctrine through the twentieth century and the way in which it has been both questioned and enriched by some ideas developed in the context of the liberation theology movement.

Keywords: Catholic social doctrine, liberation theology, Pope Francis, option for the poor, environmental problems, environmental justice.

Към публикацията »

Access to Justice in Macedonia and Some International Experiences

Abstract: The Republic of Macedonia is facing numerous, heavy problems in the judiciary. The researches of the public opinion show a very low rating of the judicial sector. In May 2018, the Government adopted Conclusions and established intergovernmental working group in order to provide access to justice for the concerned persons of political motivate court cases, through the ministries and the other state organs, in accordance with the positive regulation. Indicators of old and unresolved cases, as well as respecting the trial within a reasonable time, then the efficiency of free legal aid, as well as the high costs of initiating litigation show that the situation in the Republic of Macedonia disputes the right to an effective access to justice. A reasonable length of trials is an important characteristic of good judicial performance, together with independence and fairness of adjudication, predictability of court decisions, and accessibility to the system. Good quality regulation, timely and effective implementation of policies, integrity of the public sector and free negotiation of lawyers' fees could all be important instruments for reducing litigation. Concerned citizens Republic of Macedonia are still waiting for implementation of the government conclusions.

Key words: Justice, political mototivated cases, accessibility, judical perfomance, regulation.

Към публикацията »

Подиум

Сакралното пространство на храма

Abstract: В статията се разглеждат три качества на храмовото сакрално пространство - целеустременост, йерархичност и динамизъм. Архитектурата, доколкото моделира пространството на храма, му придава такава форма, че то да се изживява от вярващия не само като място, но и като път. Що се отнася до йерархичността и динамизма, се анализира ролята на светлината в храмовото пространство. Правят се сравнения между преживяването на храмовото пространство в християнството и в исляма, в църквата и джамията.

Ключови думи: храм, сакрално пространство, храмова архитектура, олтар, михраб.

Abstract: The article discusses three characteristics of the temple's sacred space: purposefulness, hierarchy and dynamism. The architecture, insofar as it shapes the space of the temple, gives it such a form that it is experienced by the believer not only as a place, but also as a path. With regard to the hierarchy and the dynamism of the temple's space the role of the light is analyzed. Comparisons are made between the experience of the temple's space in Christianity and Islam, in the church and the mosque.

Keywords: Temple, sacral space, temple's architecture, altar, mihrab.

Към публикацията »

Minima moralia

До „Авеню Фош“ и напред: история за българската псевдокосмополитна проза

Резюме: Статията ситуира книгата „Авеню Фош" на Петър Константинов в контекста на българската (псевдо)космополитна проза и конструира паралели с текстове на Борис Шивачев и Владимир Полянов. Според изследването Константинов рисува Париж и Франция като условна реалност, за което удачно спомагат неволните му фактологически грешки. Книгата „Авеню Фош" е разказ за ретроактивно конструираното, предназначено да осмисли живота несъществуващо минало, свързано с битката на съвестта с изкушението да преследваш на успеха на всяка цена.

Ключови думи: (Псевдо)космополитна проза, условна реалност, ретроактивно конструирано минало, сюрреализъм.Abstract: The article situates Petar Konstantinov's novel Avenue Foch in the context of the Bulgarian (pseudo)cosmopolitan prose and constructs parallels with texts by Boris Shivachev and Vladimir Polyanov. According to the study, Konstantinov portrays Paris and France as conditional realities and this effect is accentuated by some factual errors. The book is shown to be the story of a retroactive, non-existent past, which is so designed as to restore the sense of meaning of life. It reveals the inner battle, within one's own conscience, before the temptation to pursue success at any cost.

Keywords: (Pseudo)cosmopolitan prose, conditional reality, retroactively constructed past, Surrealism.

Към публикацията »

Романът „Мидълмарч" и корените на европейската култура

Резюме: В есето се разглежда романът „Мидълмарч" на Джордж Елиът като форма на модерна рефлексия върху корените на европейската култура. Статията застъпва тезата, че в романна форма, чрез образите на героите са представени важни за европейската култура философски теми и идеи. Анализирани са не само добре известните философски влияния на Спиноза и Фойербах върху творчеството на Елиът - се проследява се и финият начин на експериментиране в романа с идеите на Платон и Аристотел, както и с тези на християнската философия и теология.Abstract: The essay considers the novel Middlemarch as a mode of modern reflection on the roots of European culture. The article propounds the thesis that in fictional form through the characters significant philosophical topics and ideas are presented. Not only the well-known philosophical influences of Spinoza and Feuerbach upon George Eliot are analyzed, but the delicate way in which the writer experiments in her novel with the ideas of Plato, Aristotle and Christian theology is traced out.

Към публикацията »

Вавилон

Анонс

Селското дете през социализма (Част І)

Резюме: Текстът цели да покаже каква е представата за селското дете, формирана от идеологическата литература от периода на социализма в България и чрез анализ на проведени специално за целта интервюта да се опита да провери в каква степен тя е съответствала на реалността. Централни за текста са въпросите за семейната среда и образованието в селата, които се разглеждат като двата основни източника на влияние.

Ключови думи: Детство, селска среда, семейна среда, училищно образование, социализмът в България.

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »

Селското дете през социализма (Част ІІ)

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »

Научното и вълшебното при изграждане на фантастичен свят

Резюме: Въз основа на теорията на Цв. Тодоров за фантастичната литература, на Дж. Р. Р. Толкин и Вл. Проп - за вълшебните приказки, и на Д. Сувин - за поетиката на научната фантастика, се разработва модел за анализ на научното и вълшебното в художествени произведения от жанровете научна фантастика и фентъзи. Моделът е сравнен с теорията на K. Малмгрен относно междинния жанр научно фентъзи, класификацията на научната фантастика на К. С. Луис и разсъжденията на Т. Фрийдман относно взаимовръзката между наука и магия във фентъзи филмите и видеоигрите.

Ключови думи: Научна фантастика, фентъзи, наука, технологии, магия, вълшебства, научно фентъзи, Тодоров, Толкин, Сувин, Малмгрен, Луис, ФрийдманAbstract: Using T. Todorov's theory on fantastic literature, J. R. R. Tolkien's and V. Propp's - on fairy tales and D. Suvin's - on the poetics of science fiction, a model is proposed for the analysis of the scientific and the magical in artistic works of the science fiction and fantasy genres. The model is compared to K. Malmgren's theory of the intermediary genre of science fantasy, C. S. Lewis's classification of science fiction and T. Freedman's thoughts on the interconnection between science and magic in fantasy movies and videogames.

Key words: Science fantasy, fantasy, science, technology, magic, science fantasy, Todorov, Tolkien, Suvin, Malmgren, Lewis, Freedman.

Към публикацията »

Poiesis

Съвременни превъплъщения на рисунката в работата на Боряна Петкова: Рефлексии върху изложбата „H220cм“ в галерия +359

Резюме: Статията предлага прочит на изложбата „H220cм", реализрана от визуалната артистка Боряна Петкова в галерия +359 през месец юли и август 2018 г. Изложбата беше част от дългосрочния проект „Formatting the absence" на галерията. В рамките на този проект кураторката Ирина Баткова представя автори, които създават ситуативни работи в средата на водната кула в софийския квартал Лозенец.

Abstract: The article consists in analysis of the exhibition H220cm presented by the visual artist Boryana Petkova in July and August 2018, in +359 gallery in Sofia. This exhibition was part of the long-term project "Formatting the absence" of the curator Irina Batkova. In the framework of this project, Batkova invites artists to create situational artworks in the context of water tower in the district of Lozenets in Sofia.

Към публикацията »