NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Идентичности

В този брой

Списание NotaBene Брой 43 (2019) Водещ броя: Камен Лозев

Тема на броя: Идентичности

Корените на тишината и короната на мълчанието в градината на философската естетика

 • Автор: Силвия Емилова Борисова
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Идентичности

Статията си поставя за цел да експлицира „вкореняването" и легитимността на феномените тишина и мълчание като базисни понятия в западната философска естетика. Изложението има за отправна точка етимологичните корени на тишината и мълчанието в славянските и романските езици, за да прерасне в генеалогия на феноменология на тишината и мълчанието.
Ключови думи: тишина, мълчание, философска естетика

Към публикацията »

Европейската идентичност като „нахвърляне“

 • Автор: Лилия Леонидовна Сазонова
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Идентичности

В статията се предлага интерпретация на европейската идентичност през призмата на екзистенциалистката философия и такива ключови за нея понятия като „нахвърляне", „нищо", „свобода" и „избор". На тази основа конструирането на европейската идентичност като проект се анализира като процес на идентификация на европейските граждани с европейската идея като съзнателно конструирана общност, която не претендира за метафизични основания на своето съществуване и няма обективна гаранция (извън волята на гражданите) за нейния континуитет.
Ключови думи: европейска идентичност, проект, свободен избор, минало, бъдеще

Към публикацията »

Дебатът между интернализъм и екстернализъм в епистемологията като преоблем за легитимиране на субективната гледна точка в процеса за придобиване на познание

 • Автор: Радостина Иванова Минина
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Идентичности

В тази статия представям и анализирам как възниква епистемологическия проблем за субективното оправдаване. Затова се налага да разгледам дебата между интернализъм и екстернализъм, в чиито контекст се появява темата за вътрешната гледна точка. По-конкретно, въпросът за субективното оправдаване е проблем пред екстерналистките теории за познанието, но има дълга предистория и е по-глобален за теория на познанието. В класическите дефиниции за знание се наблюдава неглижиране на този важен аспект при дефиниране на знанието, касаещ перспективата на субекта. Епистемологическите дефиниции в аналитичната епистемология ни дават необходимите и достатъчни условия за знание, които, ако са налице, субектът знае, без да взема предвид как стоят нещата от собствената му гледна точка. Това важи независимо дали говорим за интерналистки или екстерналистки теории на познанието, разликата между които излагам в тази статия. Специфичното за епистемологическия интернализъм е, че той вгражда в дефиницията за знание перспективата на субекта и неговата достъпност до собствените му ментални състояния. Изискването за рефлексия относно основанията за
поддържането на твърденията на субекта се счита за гарант за вътрешната перспектива относно познавателната ситуация. Въпреки това дори и интерналистките дефиниции са предназначени да обслужват външната гледната точка на този, който приписва познание.

Към публикацията »

Подиум

Същност на партикуларизма в творчеството на Ортега-и-Гасет

В статията се обсъжда една от най-интересните и влиятелни доктрини на испанския философ и социален мислител Ортега-и-Гасет. Идеята за партикуларизъм му помага да анализира и да намери изход от кризата на испанската нация в началото на ХХ век. Подчертава се, че съществува очевидна аналогия между испанската криза преди сто години и кризата на Европейския съюз днес.В заключението се твърди, че социалната философия на Ортега и по-специално неговото учение за партикуларизъм трябва да се използва като методологически инструменти при нашите опити да анализираме и намерим правилните пътища за излизане от съвременната криза в ЕС.
Ключови думи: Ортега-и-Гасет, криза, партикуларизъм, маси, елит

Към публикацията »

Дигиталните изкуства и елементарните частици. Творчески резиденции в лабораториите на CERN /

Резюме: Платформата за творчески резиденции Arts@CERN, инициирана от CERN - Европейската организация за ядрени изследвания, създава възможности за обмен на идеи между учени и артисти в научните лаборатории. Дигиталните изкуства се открояват като най-адекватното и предпочитано изразно средство при тези иновативни и експериментални колаборации.
Към публикацията »

Minima moralia

Въображение - крила без граници

В есето се търси философско-поетичен отговор на следните въпроси:
Защо се казва, че въображението има ,,крила" и няма ,,граници"?

С какви метафори се описва тази функция на психиката?

Към публикацията »

Анализ на жизнения цикъл на машините на инженерно въоръжение

В статията се разглеждат фазите на жизнения цикъл на машините на инженерното въоръжение и техните особености
Ключови думи: жизнен цикъл, машини на инженерното въоръжение

Към публикацията »

Вавилон

Новият ред на Стария континент: История на неолиберална Европа

Тази новопоявила се на български език книга на историка на настоящето и специалист по проблемите на Централна и Източна Европа Филип Тер (Университет на Виена) разглежда внимателно и умно процесите, които се разгръщат след падането през 1989 г. на буквалната и метафорична Стена между Източна и Западна Европа. По думите му, тогава започва „експеримент с континентален мащаб": след революции за промяна „Източният блок" бива подтикнат към икономически трансформации, които се оказват изцяло и чисто неолиберални. Като следствие от преобразуванията в нашата част на Европа, в Западна Европа пък се отключват процеси на котрансформация. Книгата проследява и исторически, и философски, и културологично, и социологически, и политологично и двете плоскости на процесите на трансформация. Тя задава много въпроси, докато очертава развитието на неолиберализма както хронологично, така и с акцент върху важни регионални различия в Европа. В някои отношения книгата е критика на неолиберализма, но като цяло е по-скоро опит за обективна история на последиците му: защото показва как той засяга не само икономиката, но и ценностите, и общностните проекти и мечти. Филип Тер представя и аргументи за диагностициране на края на неолибералната епоха.

Поглед към съдържанието на книгата показва, че в нея авторът разглежда историческите корени на неолиберализма и самото понятие трансформация; после обсъжда упадъка на държавния социализъм, кризите и дебатите за необходимостта от реформи още през 80-те години на 20-и век; внимателно проследява как протичат революциите през периода от 1989 до 1991 г.; анализира реалната практика и страничните ефекти на неолиберализма, както и периодизира трансформациите; характеризира така наречената „втора вълна" на неолиберализма; сравнява развитието на метрополисите в Източна Европа; извежда равносметките от края на икономическия процес на възстановяване на икономиките на страницет от Централна и Източна Европа; поставя аргументирано въпроса за това, че днес Югът на Европа постепенно заема предишното място на Изтока на Европа, в икономико-политически план; изследва процесите на ко-трансформация, най-вече в Германия; не ни спестява и оптимизма си относно набелязващия се край на неолиберализма.

Към публикацията »

Анонс

Парите и избираемото лидерство: могат ли парите да промотират избирането на кандидат за политическо лидерство/позиция

В тази статия изследователят се стреми да проучи дали има причинно-следствена или статистическа връзка между съществуващия личен капитал на кандидата за избори и вероятността той да бъде избран в списъка за Кнессет, или с други думи – да се провери дали парите могат да насърчат избора на кандидат за политическо ръководство / позиция в Израел. Тъй като законът в Израел спазва конфиденциалност на Декларацията за капитала на членовете на Парламента (Закон на имунитета, задълженията и правата на членовете на Кнессет, 1951 г.), изследователят разчита на множество свидетелства на избраните лидери, както и на медийни доклади и разследвания, които показват, че е избирането на политическа позиция изисква огромна сума пари, която може да достигне милиони шекели, за финансиране на кампанията, за промотиране на кандидата сред съответни групи или дори за „купуване на гласове“. Финансирането е от съществено значение за успешната кампания и някои кандидати и партии се обръщат към външни източници на финансиране, които се явяват като дарения, направени от частни или търговски органи. Последното се оказа интересно, по-специално поради факта, че се идентифицира тенденция тези дарители да прехвърлят средства на кандидати с различни политически идеологии. Естествено, необходимостта от дарения, както и финансовите влияния в парламента, които могат да се появят чрез „лобисти“ в израелския парламент и коридорите на местния съвет, струват разходи, които понякога могат да бъдат свързани с „правителствена корупция“. Влиянието на капитала е очевидно в различни аспекти на политиката по целия свят, а също и в израелската демокрация. Тази статия се стреми да преразгледа и представи моментите, при които капиталът влияе както върху процесите на избор на кандидатите за лидерска политическа позиция, така и върху промотирането на комерчески програми посредством закони, разпоредби и насърчаване на опредеелни интереси.
Ключови думи: лидерство, политическо финансиране, правителствена корупция, , crony capitalism, политическо лобиране.

Към публикацията »

Проблемът за същността на метафизиката при Хайдегер

 • Автор: Десислав Венциславов Стоичков
 • Рубрика: Анонс
 • Брой: Идентичности

Настоящият текст е опит за малко по-различен поглед върху Хайдегеровата интерпретация на проблема за това какво представлява метафизиката в своята същност. Според него тя се корени го, във въпросите, които задава самата метафизика, защото чрез тях тя ни разкрива самата себе си в своята цялост и въвлича и нас самите, като питащи всред зададения въпрос. Освен това Хайдегер полага битието като изначален принцип на метафизиката и по този начин поставя човешката екзистенция в качеството й на тук-битие като централен метафизичен проблем, който подлежи на изследване и интерпретиране.
Ключови думи: екзистенция, Хайдегер, проблема за метафизиката

Към публикацията »

Poiesis

ХАЙКУ ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОРИ

 • Автор: ЛИЛЯНА РАЙЧЕВА, ЦОНКА ВЕЛИКОВА, ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА, ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА, АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА
 • Рубрика: Poiesis
 • Брой: Идентичности

Към публикацията »

Цървеняно

Към публикацията »

Рецензии

Екзистенциален подход към европейската идентичност

Рецензия за монографията на д-р Лилия Сазонова "Европейска идентичност: дискурсивно или екзистенциално?" ( Варна: ЕИ ЛитерНет, 2018)

Към публикацията »

Значим труд на най-значимия български аналитичен философ

Рецензия на книгата на Николай Милков "Философия логического атомизма", 2018, Санкт-Петербург: Наука

Към публикацията »

Рецензия на учебник

 • Автор: проф. Йордан Стоянов Катедра „Дизайна на порцелан и съкло“, Национална художествена академия, София
 • Рубрика: Рецензии
 • Брой: Идентичности

Рецензията на учебника „Декоративни керамични глазури - изкуство и технологии“ разглежда неговото предназначение, структура и основните теоретични концепции, представени в него.

Ключови думи: Васил Георгиев Харизанов, керамични глазури, декоративни глазури, художествени глазури, технология на керамиката, силикатни покрития

Към публикацията »