NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Political Anthropology as an Estalishing Academic Discipline

Issue
52 (2021) Editor: Antoaneta Nikolova
Section
Minima moralia
Author
Nikolay Kisiov, Rakovski National Defense College

POLITICAL ANTHROPOLOGY AS AN ESTABLISHING ACADEMIC DISCIPLINE

Nikolay Milenov Kisiov

Department of National security and defense at Rakovski National Defense College

nikolaywaracademy@gmail.com

 

Понятието „антропология обикновено се асоциира с такива науки като културологията, социологията, археологията и философията. Въвеждането на този дискурс в политическите науки е процес, датиращ от средата на XX век и обусловен от изследванията на класическите антрополози и бихейвиористите в сферата на примитивните форми на политическото. Задачата на тази статия е да въведе читателя в теорията на политическата антропология, като така се покаже, че тя е неотменима част от политическата наука и представлява, макар и необичайно, важно направление в изследванията.

Антропологията се фокусира върху индивидуалните измерения на различните обществени сфери повече, отколкото да дава общи описания на сферите от обществения живот. Тази наука понякога се занимава и с такива конкретни въпроси като архитектурата и с битови – като начина на хранене и др. Изучаваната от нас наука се появява по времето на колониализма при цивилизационния сблъсък между колонизаторите и колонизираните. Това е може би най-важният фактор, обуславящ появата на тази обществена наука. Тя се интерпретира като наука за другия. Това се дължи на масива от данни и наблюдения за непознатите за европееца до този момент неевропейски общества. Това е наука за различията между хората и обществата от различните цивилизационни общности, тя изучава преките, видимите и най-осезаемите различия между обществата, алгоритмите на социалната им организация.

Социалната антропология е система от множество субдисциплини. Една от тях е медицинската антропология, която изучава медицинските системи, традициите на лекуването в различните общества. Друг важен дял на социалната антропология е лингвистичната антропология. Тя се слива до голяма степен с науката социолингвистика. Този тип антропология изучава начините, по които чрез езика създаваме междучовешки и социални отношения. Херменевтичната или още тълкувателната антропология се занимава с това как антропологичните изследвания променят изследвания обект, както и с това как да се намали шума в данните от тези изследвания. Развитието на академичната политическа антропология представлява част от общия процес на развитие на социо-културната антропология, който продължава и днес, с все по нови специализирани суб-дисциплини (Lewellen 2003:1).

Когнитивната антропология е раздел на социалната антропология, който акцентира върху начина, по който хората виждат действителността, езиковите конструкции, с които си я обясняват. Антропологията се движи от външното и видимото към скритото, дълбинното и символичното. За да разберем символичното обаче външните (видимите) символи на властта – корона, скиптър, трон, не трябва да се разглеждат като вещи, произведени от някакъв материал, а трябва да се анализира церемониалната им функционалност и превръщането им в символи, задвижващи определена политическа психология.

Една от фундаменталните тенденции в политическата антропология е генерализирането на частните случаи. Тя се съсредоточава върху изучаването на примитивните общества, сравнявайки по-простата социална организация с по-сложната. Тази наука гледа на примитивното сечиво и на компютъра като на еднакво важни цивилизационни постижения. Това, което еколозите в европейската цивилизация пропагандират, при примитивните общества е въпрос на естествен начин на живот. Тази наука и до ден днешен не е отговорила на един от фундаменталните си въпроси – кое е минимално достатъчно за изграждането на една човешка общност? Тя все още се лута в тунелите на загадката за произхода на примитивните общества. Изследването на непознатите общества умножава представата и гледните точки за собственото.

Политическата антропология представлява клон на социалната антропология, която се занимава с въпросите за политическата интеграция на индивида. Доколкото антрополозите се занимават основно с изследването на неевропейските цивилизации и култури, предметът на политическата антропология се състои в изучаването на механизмите и институциите на властта и социалния контрол предимно в примитивните общества (Cradin 2004: 10-11). Става дума за това как индивидът символизира политиката и съществуващия политически режим, но и за това как индивидът участва в създаването му. Терминът политическа антропология влиза в политологична експлоатация през 40-те години на XX век, когато се диференцира проблематиката на изучаваната наука от тази на социалната антропология. Основатели на политическата антропология са представителите на британския функционализъм.

Структурният функционализъм и африканският опит се срещат по удивителен и доста резултатен начин в един научен труд от 1940 г.  „Африкански политически системи” (Fortes, Evans-Pritchard 1940). Този труд утвърждава науката политическа антропология като отделна научна дисциплина, ясно разграничена от социалната антропология. Политическата антропология се появява тогава, когато назрява дискусията за това дали политиката е самостоятелна сфера, която е отделна от другите обществени сфери.

Френският учен Жорж Баландие отговаря на въпроса защо в примитивните общества политиката не е отделена от другите обществени сфери: антропологията първоначално изучава такива примитивни общества, които в този момент са в колониална зависимост – политическите им механизми са замразени от колонизаторите; при срещата на друго общество наблягаме на различията; европейското образование обръща малко внимание на политическата организация на примитивните европейски общества; класовото марксистко разбиране, според което щом няма класи, няма и политика. Според Баландие (Blanadie 2007:15), политическата антропология е много старо разбиране, но в същото време тя е и много актуална наука, която е резултат от закъснялото оформяне и развитие на антропологичните изследвания.

Разсъжденията в антропологията започват далеч преди да се е извършило институционализирането и академизирането на науката антропология в системата от социални науки като отделна такава. Първите социални учени, занимаващи се с антропологически проблеми, не са антрополози, а са философи. Един от далечните предтечи на антропологията е древногръцкият мислител Аристотел със своята типологизация на формите на управление, с анализа на причините за техния упадък и с търсенето на факторите за политическата промяна. Тези въпроси са разглеждани и от по-късни учени с антропологичен потенциал като Бейкън и Макиавели. Едва през XVIII век се правят първите сериозни стъпки в областта на антропологията. Монтескьо прави първия сериозен опит да опише и класифицира човешките общества на основата на действието на политическите институции. Русо, изследвайки организацията на дивите народи, стига до извода, че те биха могли да бъдат разбрани по-добре чрез тяхното сравнително проучване.

Политическата антропология е определяна като „находка на колониализма”. През XX век антропологическото изследване на примитивните общества се превръща в обществена потребност. Тази наука обаче не си отива с отминаването на колониализма. Първото важно антропологично изследване е направено не в колониите, а във Великобритания. Но срещи с екзотични общества е имало и в древността.

В модерното общество се е променило мястото на човека, той се е превърнал в център, център на обществената организация. Политическата антропология се развива паралелно с възхода на капитализма. Най-големите теории в антропологията се появяват в отговор на големите политически кризи. Американо-индианските войни водят до професионализацията и институционализацията (академизирането) на антропологията в САЩ.

Испано-американската война (1898 г.), Октомврийската революция, двете световни войни – всички тези събития и исторически явления силно рефлектират върху развитието на политическата антропология и водят до поява на много нови парадигми в нея. Летописната традиция в антропологията дефинира политическата история като история на крале и министри. Това е иронизирано от френските учени Миние и Волтер, в резултат на което се извършва реабилитация на отделния индивид.

Атрибутът, вещта, предметът е в ролята си на символ само когато е в ритуално или политическо действие. Както в недемократичните общества (феодални, автократични и тоталитарни) и в примитивните, така и в демократичните има символизиране. При демокрацията наблюдаваме например ритуализиране чрез изборите. Атрибутът, вещта, предметът в социалните науки има стойност само, ако притежава ясно изразена ритуална и социална функционалност.

Тед Люилин говори в трудовете си за постиженията на науката политическа антропология. В резултат на развитието на тази наука се изяснява еволюцията на политическите системи; направени са огромни изследвания на структурата на политическите системи в доиндустриалните общества; развита е идеята за ролята на индивида в процесите, протичащи в политическите системи; политическите процеси в деколонизираните държави се интерпретират като „сблъсък на инвазията на капитала и съпротивата на местните племенни общества”; експанзивно се изследват ролите на жените в политическата история и особено в модерните и съвременните общества.

От една страна, политическата антропология има фундаментално за политологията значение – да разкрива основните закони за произхода и развитието на политическата общност в примитивните общества или в доинституционалните общности, да изследва човека като ,,социално-политическо животно”. От друга страна, антропологията на политиката има важно конкретно изследователско значение за политическите науки – да изследва отделните страни от политическия живот на човека и обществото чрез създаването и използването на описателни модели на основата на наблюдението и емпиризма. В крайна сметка, важни са и приложните функции на антропологията в политическата наука – приложните разработки в областта на проектирането на социалната и политическата култура, на формите и моделите на жизнената дейност на отделните социални и политически организации и общности и разработването на практически препоръки за оптималното решаване на конкретни проблемни ситуации в политиката.

Заключение

На основата на всичко казано, може да се направи заключението, че политическата антропология е интелектуална традиция и опит за анализ от динамична гледна точка на взаимоотношенията между примитивните, традиционните и модерните политически системи и организации. Политическата антропология е свързващото звено между традицията и модерността. Нейното главно достойнство е в това, че предлага подходи и виждания за примитивните общества, напълно различни от традиционните институционални подходи на политологията от първата половина на XX век.

 

Literature

Баландие, Ж. (2007). Политическа антропология. С., стр. 15. [Balandie, G. (2007). Politisheska antropologja. Sofia, str.15]

Крадин, Н. (2004). Политическая антропология. М., Логос, стр. 10-11. [Cradin, N. (2004). Politisheskaja antropologja. Moskwa, Logos, str.10-11]

African Political Systems. (1940) Fortes, M., Evans-Pritchard, E. eds., London: Oxford University Press., pp. 272–296.

Lewellen, T. (2003). Political anthropology. An introduction, 3rd edition. p.1