NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

ЧОВЕКЪТ ЗА ПРОДАН/FOR SALE: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧНИ И АКСИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

(Рецензия)

Димитър Цацов (dtsatsov@abv.bg)

Великотърновски университет „Кирил и Методий"

 

MAN FOR SALE: Anthropological and axiological dimensions

(Book Review)

Dimitar Tsatsov (dtsatsov@abv.bg)

St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo

 

На пръв поглед сборникът, подготвен на основата на успешно завършен колективен проект, създава впечатлението, че е изграден на колажен принцип, което означава, че смисловите резонанси между отделните глави са твърде дистанцирани и поради това има изтъняване на връзката. Но това е извод с „първа производна", ако си спомним тази езикова фигура на уважавания от нас Сава Петров. Ето заглавията на индивидуалните студии: доц. д-р Антоанета Николова и доц. д-р Йордан М.Георгиев: "Човекът в динамичната вселена"; проф. д.ф.н. Иванка Стъпова: "Двойникът и неговият човек: цената"; гл.ас. д-р Лилия Сазонова: "Да имаш или да бъдеш" в контекста на „зеленото" гражданство. Между ecotopia и utopia"; проф. д.ф.н. Нонка Богомилова: "Човекът: разменна стойност и достойнство"; доц. д-р Татяна Батулева: "Жените и пазарът. Феминистки интерпретации и дебати".

Основното, с което започвам моето представяне на сборника, е неговата центрираност, която се проявява в няколко насоки:

Първо, той е насочен към основни аспекти от ценностния свят на човека. Например разработката на Нонка Богомилова е посветена и на темата за достойнството. Една открита проблематика, по повод на която има много декларации, но все още малко аналитични изследвания. Не само защото основна ценност на ЕС е зачитането на човешкото достойнство, но и защото понятието за достойнство е концептуално по-основно в сравнение със справедливостта, доминираща след монографията на Ролс. Достойнството е регулативна идея, чиято пълна реализация е невъзможна, но тя трябва да бъде следвана. Въпросът, който се поставя от авторите на сборника, е доколко това е възможно в едно общество, фундаментализиращо пазарния принцип.

Темата на Иванка Стъпова "Двойникът и неговият човек: цената" също така ни препраща към много специфични страни от съвременното съществуване на човека. Направен е опит, резониращ със съвремения постмодернизъм, да се акцентира върху разбирането на ценностите не като надчовешки, трансцендентални, а и като реалии, които се откриват там, където е човекът.

Текстът на Антоанета Николова и Йордан Георгиев видимо е насочен към разкриване на вселената като динамична система, но реално се търсят антропологичните измерения. Авторите достигат до извода за ограничеността на доминиращото разбиране за света като твърда, статична, детерминирана и постоянна действителност на изолирани същности и така ни насочват към едно ново усещане за реалността като флуидно, динамично, синхронично, променливо и многомерно единство на взаимосвързани процеси, намиращи се в постоянно взаимодействие и обмен на енергия и информация помежду си. По този начин авторите илюстрират една водеща тенденция, започнала през втората половина на ХХ в., когато се формира посткласическа междудисциплинарна парадигма, в която основна е тезата за самоорганизацията. Тя се разглежда от различни гледни точки, концептуализират се темите за нелинейните, неустойчивите, йерархичните системи. В природознанието се предпочита да се говори за нелинейна динамика или теория за дисциплинарните системи, теория за откритите системи, за динамичния хаос и др. От философска гледна точка новият синтез променя традиционното разбиране за случайността като допълнение към необходимостта и се акцентира върху конструктивната й роля и същностната й свързаност с необходимостта. Тук могат да се изброят теориите на Пригожин за дисепативните структури, на Хакен, Айген за развитието на биологическите видове, автопойезисните системи на Матурата и Варела, социологическата теория на Никлас Луман за обществото като автопойезисна система и др.

Втори смислов център на сборника е, че основният акцент е не върху човека изобщо, а върху човешката ситуация днес, разгледана в релефа на доминиращата парадигма за пазарността. Или ако трябва да преформулирам центъра на разработката, тя би могла да бъде - Антропологични и ценности измерения на човека в практиката на неолибералната идеология. Един от изводите е, че невежеството много често се налага като ново морално послание, успешно защитавано чрез клонирани медийни риалити предавания, медиите са автентичната територия на покупко-продажба на тела и души. Между другото вече се появи и специално социално-психологично изследване, посветено на посредствеността като рисков фактор в съвременното българско общество (Вж. Д. Градев. Властта на малкия човек (Наука и изкуство, 2015)).

Татяна Батулева задълбочава своите изследвания, свързани с феминизма като задава нова насока, свързана с Женското - на пазара и отвъд. Като се спира на редица аспекти - Пазар и манипулация, Феминистки ракурси, "Пазарът на жените" и етиката на различието, Битие-с-другия срещу опазаряване и др., тя защитава тезата, че човешкото достойнство почива върху моралната природа на човека, т.е. онова, което се отнася до общите човешки склонности и потребности има пазарна цена, но онова което трябва да бъде цел сама по себе си има вътрешна стойност, т.е. достойнство.

Като алтернатива на съвременната криза, предизвикана от сквърхиндивидуализацията на обществото, Сазонава изследва един нов тип солидарна и социална икономика. Пример за такъв тип общество с хоризонтални структури са еко-селищата. В тях икономическата печалба не е самоцел, а средство, като се стимулира активната гражданска съзидателност, а не пасивното потребяване. Тези нови групи и колективи се отличават със своята нейерархичност, самоуправление и относителна хранителна и енергийна самостоятелност.

Трето - Смисловата полифоничност на текста се допълва и от сполучливото използване на отделни литературни произведения за усиливането на аргументационната линия на анализа. В определен смисъл може да се каже, че търсенията на пресечните точки между философия и литература са в някаква степен тестиране на прогнозата на постмодернизма за олитературозация на хуманитаристиката, на поетичното мислене на Хайдегер и др.

Четвърта съществена характеристика на разработката е нейната насоченост към българските реалии. Това е много важно, защото именно тези части от текста създават усещането на родно, дом, връщат ни към капката роса пред прага на нашата къща, в която се отразява целия свят, както казва Тагор. Особено силно тези мотиви звучат в текстовете на Иванка Стъпова, Татяна Батулева, Лилия Сазонава (българският опит с еко-селищата).

Сборникът „ЧОВЕКЪТ ЗА ПРОДАН/FOR SALE: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧНИ И АКСИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ" е посветен на много актуална тема, разработена професионално, т.е демонстира се достатъчно прецизен анализ, очертани са редица евристични линии за продължение, използвана е съвременна литература. Всичко това гарантира, че той ще намери своите читатели не само сред философите, но и сред по-широките кръгове на хуманитаристите.

ЧОВЕКЪТ ЗА ПРОДАН/FOR SALE: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧНИ И АКСИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Съставител проф. д.ф.н. Нонка Богомилова,Издателство на БАН „Проф. М. Дринов", София 2016