NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Топ 15 на европейските либерали за изборите за Европейски парламент

 В продължение на повече от 60 години либералите в Европейския съюз
допринасят за постигането на мир, единство и просперитет. Ние продължаваме да работим за изграждането на един по-способен и демократичен съюз, за завършването на единния пазар, за една по-добре защитена околна среда и за поощряването на гражданските свободи и основните права. Ние желаем Европейският съюз да поеме водеща роля в борбата за опазването на глобалната сигурност и в справянето с международната финансова криза и нейните последици. Европейският съюз трябва да се модернизира и подсили в съответствие с ценностите и принципите на либералната демокрация и пазарната икономика.

Либералите са третата по големина парламентарна група в Европейския парламент и често приемането на законодателството и политиките зависи от тях. В ЕЛДР вярваме в необходимостта на приемането на Договора от Лисабон и се обявяваме в полза на въвеждането му. Договорът ще реформира значително институциите на ЕС, ще спомогне за прозрачността в процеса на взимане на решения, ще подсили демократичния характер на ЕС и ще осигури необходимите инструменти, с които ЕС да се справи с глобалните предизвикателства на днешния ден. Европейските либералдемократи насърчават държавите-членки на ЕС да постигнат съгласие относно методите за по-бързото прилагане на Договора.

Граждански свободи
Свободите и правата на гражданите са основни за либерална Европа.

1. ЕЛДР настоява за зачитането на всички основни свободи в ЕС особено свободата на пресата, мнението и словото, свободата на сдружаване, изповядване на религия и право на собственост, както и поддържането на правата на малцинствата и правото на защита на поверителността на
личните данни и на достойнството на гражданите.

2. В ЕЛДР желаем да видим ЕС като една действителна зона на свобода, сигурност и справедливост и се обявяваме за по-засилено сътрудничество между полицията и съдебните органи за ефективна борба с трансграничната престъпност, тероризма и корупцията. Основните правно-процесуални права на обвиняемите трябва да се спазват при всички обстоятелства.

Единен пазар, растеж и заетост в ЕС
Трансграничната конкуренция, споделянето на знания и свободната търговия на Стоки и услуги са от съществено значение за икономическата конкурентноспособност на ЕС в международен план.
3. ЕЛДР подкрепя идеята за една насърчаваща изобретенията и откритията в рамките на ЕС "пета свобода" - тази на свободното движение на знания, включваща по-голяма мобилност на студенти, преподаватели и изследователи. ЕЛДР се обявява за единен пазар на интелектуалната
собственост.

4. В ЕЛДР смятаме, че изграждането на една конкурентна бизнес работна среда в Европа е от съществено значение за постигането на възможно най-висок стандарт на живот на европейските граждани и за разпространяването на стандартите на ЕС на световно ниво. Единният пазар трябва да се укрепи и разшири в областите на енергетиката, пощенските и финансовите услуги, железопътния транспорт и здравеопазването, като същевременно се продължи с облекчаването на свободното движение на услуги и работна ръка, както и с взаимното признаване на квалификации. ЕС трябва да е движещата сила в СТО при премахването на бариерите, създавани от митата и безтарифните стоки, както и за откриването на единния европейски пазар за останалия свят.

5. ЕЛДР потвърждава позицията си, че устойчивото развитие, независимостта на Европейската централна банка и националните централни банки, както и наличието на стабилна фискална политика съгласно критериите от Маастрихт, която да се следва от всички държави-членки - включително и тези, които все още не са се присъединили към Еврозоната - остават предпоставки за просперитет и благополучие. Само една наистина конкурентна Европа, която създава работни места и възможности за всички, ще подсили социалното измерение на единния пазар.

6. ЕЛДР приветства стъпките за реформа на финансовата система и подчертава, че тези стъпки трябва да се основават на по-добро регулиране,съчетано с подходящия надзор при осъществяването му. В поемането на по-голяма лична отговорност от страна на всички участници в пазара се състои ключовата гаранция за просперитет. Повторното изпадане в
създаването на политики за национализация, прекомерно регулиране и протекционизъм би било голяма грешка. ЕЛДР подкрепя засилването на международното сътрудничество между регулиращите органи и на международните стандарти, като смята, че водеща роля в този процес
трябва да има реформирания МВФ, за да се избегнат бъдещи финансови кризи.

7. ЕЛДР подкрепя въвеждането на системата "синя карта" в ЕС, която да се администрира от всяка държава-членка, за да се осигури добре премерена икономическа миграция за облагодетелстване на гражданите на ЕС.

Политика на околната среда и енергетиката
Уникалното предизвикателство на промяната на климата и сигурността на енергетиката изисква обединени действия в цяла Европа. Европа трябва да се превърне в ефикасна икономика с ниски нива на емисиите на въглероден диоксид, която да е водеща в световен мащаб в съхранението на енергия, възобновяемите енергийни източници и градивните пазарни инструменти, като така ще се осигури насърчаването на откриването на нови работни места.

8. ЕЛДР подчертава, че в пакета за климата на ЕС бизнесът има нужда от намаляване на административното натоварване и поощряване на стимулирането на инвестициите в техники за усилването на икономиката с ниски нива на емисиите на въглероден диоксид. ЕЛДР желае увеличаване на инвестирането в технологии, които предоставят разрешения, производителност и повишена сигурност за доставянето на енергия.

9. За да се прояви лидерство на световно ниво, ЕЛДР желае да разкрие енергийната индустрия на Европа с цел осигуряване на прозрачност и обслужване на интересите на потребителите, да интегрира политика за климата и енергетиката въз основа на устойчивото икономическо развитие и да защити естествената околна среда.

10. ЕЛДР допринася активно за амбициозното реформиране на Общата селскостопанска политика на ЕС в една многостранна рамка (СТО). Тази реформа ще даде възможност на земеделците в ЕС да се конкурират в свободен световен пазар, да се справят по-успешно със потребността от храна по света по щадящ околната среда начин, да се пренасочат субсидии
за изследвания за възобновяеми енергийни източници, които да включват устойчиви биогорива от ново поколение, както и да се гарантира снабдяването с хранителни продукти в дългосрочен план. ЕЛДР подкрепя продължаващото намаляване на бюджета за ОСП на ЕС след 2013 година.

Политика на разширяването и политика в областта на външните
работи и сигурността
Нито една държава в ЕС не би могла да се справи самостоятелно с опасностите и предизвикателствата на днешния глобализиран свят: управлението на военни и граждански кризи, осигуряването на доставянето на енергия и международната търговия, контролирането на оръжията и разоръжаването, борбата срещу тероризма, организираната престъпност, промяната на климата, бедността и нарушаването на човешките права. Гражданите на ЕС очакват ЕС и неговите държави-членки да са обединени, да действат единно и да играят водеща роля в световните дела.

11. ЕЛДР смята, че процесът по разширяването на ЕС е успешен, и подкрепя зачитането на текущите ангажименти за разширяването на ЕС за държавите, които отговарят на критериите за разширяване на ЕС от Копенхаген, което включва като важно съображение и възможностите за интегриране.

12. ЕЛДР вярва, че ЕС трябва да играе важна роля в ефективното допринасяне за световната сигурност в сътрудничество със структурите на НАТО, когато това е подходящо. Затова апелираме за значителни нови усилия за подсилването и разширяването на Европейската политика за сигурност и отбрана, като се използват всички налични европейски ресурси и възможности, свързани с отбраната. Това ще разшири сътрудничеството в областта на военната отбрана на ЕС, както и способността му за реагиране при извънредни ситуации, застрашаващи международната сигурност и хората.

13. ЕЛДР вярва, че интересите на държавите-членки на ЕС ще могат да се обслужват най-добре чрез Обща политика в областта на външните работи и сигурността, изразена единодушно чрез Висшия представител на ЕС за външната политика и сигурността.

14. ЕЛДР подчертава, че ЕС трябва да повиши способностите си за управление на граждански кризи и да използва опита си, за да гарантира стабилността,върховенството на закона и принципите на добро управление в държавите,които са претърпели или се намират в конфликтна ситуация.

15. ЕЛДР насърчава ЕС да използва и да разшири допълнително значителния си опит в изграждането на институции и държавност след период на конфликт, за да е по-добре подготвен за действия при ситуации на регионална нестабилност, терористични заплахи, които произхождат от недемократични държави, както и при случаи на извънредни хуманитарни ситуации.

 Приет на конгреса на ЕЛДП в Стокхолм на 31 октомври 2008 г.