NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

 

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

с автор Васил Георгиев Харизанов

от проф. Йордан Стоянов

Катедра „Дизайна на порцелан и съкло“, Национална художествена  академия, София, България

 

Учебникът по „Декоративни керамични глазури – изкуство и технология” е написан от инж. д-р Васил Георгиев Харизанов, преподавател в Националната художествена академия (НХА). Той е насочен към студентите, изучаващи дисциплината „Техника и технология на керамиката и стъклото“ в НХА, но също така и към всички с интерес в областта на декоративните керамични глазури и силикатните технологии. Достъпен е и за читатели, които биха искали да се запознаят с тази специфична област на керамичната декорация.

В учебника са застъпени обстойно както теорията на стъкловидните покрития, така и технологията на формиране и използване на декоративните глазури и рецептурите за тяхната направа. Разгледани са и методите за нанасяне и контрол на глазурите. Обобщеното представяне на всички тези взаимнодопълващи се аспекти придава задълбоченост, актуалност и широка приложимост на „Декоративни керамични глазури – изкуство и технология”.

Учебникът има стандартна за подобен вид академични издания структура. Начинът на изразяване на инж. д-р Васил Харизанов, въпреки научната трактовка на съдържанието, е достъпен, ясен и четим. Темите са развити професионално и прецизно, като авторът максимално ги е адаптирал за нуждите на керамиците – едно от големите достойнства на този научен труд. Учебникът е в обем 161 страници и съдържа 10 глави (теми) с включени 114 рецептури за глазури и обстойна библиография.

Структурно са обособени четири тематични дяла, като всеки един от тях може да бъде изведен самостоятелно, но компилацията им дава не само обобщен поглед върху проблематиката, застъпена в учебника, но обстойно и задълбочено изяснява причинно-следствената връзка между химията на глазурата, визията и поведението й спрямо керамичната основа. 

Първата част на учебника е изцяло теорeтична. Чрез нея читателят се запознава със свойствата на глазурата,  влиянието на отделните й компоненти върху поведението на силикатната стопилка и глазурния филм. Вниквайки в същността на специфичния химизъм на процеса, читателят преминава към втората част на този труд, където са разгледани процесите на подготовка и изпичане на глазурата, а също така е дадено и влиянието на различните добавки върху нейното поведение при смилане и нанасяне. Третата част носи основната тежест на учебника. В нея са описани 114 рецептури за глазури. Те са разделени по отношение на своята визия. Именно тук най-ярко проличава професионалният опит на инж. д-р Васил Харизанов, който успява теоретично да интерпретира резултатите отлично. В четвъртата част са изложени практическите методи за анализ и материалите, които са включени в рецептурите. Представен е техният химичен състав – факт, който е от особено значение, тъй като по този начин могат да бъдат намерени техни аналози или след преизчисляване рецептурите им да бъдат адаптирани към наличните суровини.

Темите са подбрани и подредени в такава последователност, че постепенно да въведат керемиците в тази специфична материя, като в същото време дадат изчерпателни отговори на въпросите, които неминуемо възникват в процеса на създаването на декоративни керамични глазури. Всичко това прави структурата на учебника ясно и логично поставена. Той се отличава с добра нагледност. Представени са редица схеми, таблици и богат пълноцветен снимков материал.

„Декоративни керамични глазури – изкуство и технология“ е едновременно творчески и академичен труд, в който теорията и практиката взаимно се допълват. Считам, че той значително ще подпомогне учебния процес по предмета „Техника и технология на керамиката и стъклото“ в НХА, ще допринесе за професионалното израстване на нашите студенти и ще помогне на керамиците да реализират своя творчески замисъл. От друга страна този труд е не само един съвременен университетски учебник, но и отличен справочник за всички, които искат да се занимават с арт керамика.