NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Иван Петков Пунчев (09.06.1942 - 13.09.2009)

Публикации:

 

 1. "Антропният принцип" в космологията и "космологичният принцип" в антропологията. В: Философията на историята и бъдещето на историята. С., 1998.

 2. В защита на класическата диалектика. Сп. Философски алтернативи" 3-4/2000.

 3. Диалектически логос и космическо съзнание. Сп. Философски алтернативи. 3/1993.

 4. Пунчев И.П. Дилбазова Р. В търсене на универсалното или Пол Валери за метода на Леонардо да Винчи. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисисий Хилендарски" т. 32 кн.І/1994.

 5. Една нова парадигма във философията на историята. Сб. Трансцендентална философия. Наука и морал. Изд. БАН И-т по философски науки.

 6. Историята на философията като история на „космическото съзнание". сб „Познание и общество" №2 С. 2006

 7. Н. Кузански - предтеча на хегеловата деалектическа логика и теоретико-множестваната математика част 1: Критиката на аристотелевата формална логика от Н. Кузански, сп. „Философски форум" бр.14 VІІ (1) 2007

 8. Н. Кузански - предтеча на хегеловата диалектическа логика и теоретико-множестваната математика част 2: Математическата диалектическа логика на Н. Кузански като метод за сътворяване и познание на света. сп. „Философски форум" бр.14 VІІ (1) 2007.

 9. Отново за диалектиката на Хегел и Маркс сп. Философски алтенативи бр.2. 1994 г.

 10. За отношенията - сп. Философска мисъл бр. 10 1970 г. стр. 106-208

 11. Пунчев И.П., Дейков А. - Някои философски проблеми на математиката; сп. Философска мисъл бр. 4 1971 г.

 12. Хегеловата приложна диалектическа логика като херменевтика. Сб. Култура, политика, идентичности" С. 2006.

 13. Процесът на стоково-паричната размяна като „трояко умозаключение" сб. Философски изследвания кн. 4 . 2007.

 14. Към генезиса на класическата диалектическата логика като логика на системите. сб „Познание и общество" №2 С. 2006

 15. Пунчев, И.П.. И. А. Ефремов - крупен учен - естественик и космически философ. - Тера фантастика, № 1, 2000, с. 4-11.

 16. Пунчев И.П. Кардашева-Уляхина А. Опит за осмисляне на глобалните проблеми от системна гледна точка. сб.„Глобални проблеми", изд. Наука и изкуство" С. 1986.

 17. Космическите цивилизации. Сб. Естествознанието и биологията пред прага на ХХІ век. Материали от 8 специализирана школа за млади научни работници 21-24.ІХ.1992. Варна. Изд. Фондация „Еврика".

 18. Структура логического у Гегеля и Маркса. Сб..

 19. Логически структури и структури Актуальные проблемы взимоотношения между формальной логикой и диалектической логикой. Изд. Единный центр философии и социологии, И-т филос. имени Акад. Т.Павлова С. 1987

 20. Логически структури и структури на практиката. Сб. Рационална дейност, ефективни процедури и интелектуализация. Изд. на БАН. С. 1989.

 21. Научната фантастика като социо-културен феномен. сп. „Проблеми на културата" С. 1981.

 22. От класическа към некласическа теория на диалектическата логика. Част Първа: От класическа формална логика към класическа диалектическа логика. Сп. „Философски алтернативи" бр. 1 2006 г.

 23. От класическа към некласическа теория на диалектическата логика. Част Втора: От математическа „формална логика" към математическа „диалектическа логика" Сп. „Философски алтернативи" бр. 2 2006 г.

 24. Рационалност - ирационалност и диалектическа логика. Сб. Проблеми на съвременната логика. Изд. Наука и изкуство. С. 1985.

 25. Социокосмическата революция. Сб. Култура и научно-техническа революция. Научни съобщения на националната школа за млади научни работници по философия, социология и психология, „Приморско'84" изд. На Единен център за философия и социология и др. С. 1985.

 26. Сътворението на природата и човека от Бога във философията на Хегел. Сб. Хуманизъм, наука, религия. ч.І. Изд на Международния и-т за интеркултурни контакти „Истрос". Синдикат на българските учители. Варна 1994.

 27. Генезисът на идеята за Бога в Хегеловата „Феноменология на духа". Сб. Хуманизъм, наука, религия. ч.ІІ. Изд на Международния и-т за интеркултурни контакти „Истрос". Дирекция по вероизповеданията при МС на РБ, Фондация „Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения". С. 1995.

 28. Социокосмическите революции и космическите перспективи на цивилизацията. Сб. Философия. Социална практика. Култура. Изд. БАН И-т по философия, клуб за ТНТМ. С. 1988.

 29. Хегеловата история на философията като истинска философия на историята. Сб История, философия, хуманизъм. Материали от симпозиум посветен на английските мислители К.Попър и А.Тойнби съст. На 5-8 ХІІ.1995 г. В Банкя. Изд. на И-т за философски изследвания при БАН, СУ „Св. К. Охридски", Британски съвет, Фондация „Отворено общество", Съюз на учените в България. С. 1996.

 30. Хегеловата „Философия на Природата" като приложна диалектическа логика. Сп. Философски алтернативи 2/1987

 31. Хегеловата философия на "ценността" и "смисъла". Сп. Философски форум, 1998, № 2-3, с.5-10.

 32. Хегеловото учение за структурата на разума като фундамент на „Науката Логика". Сп. Философски алтернативи 1/1998.

 33. Човекът между разума и неразумието в Хегеловата философия на историята. Сб. Наука, цивилизация, ценности. Международна варненска философска школа 1994. Изд. БАН и Печатна база при ИПКУ „П.Берон" Варна. 1994.

 34. Пунчев И.П. И.Ефремов: ученный - естествоизпытатель и философ-космист, Девятые Ефремовские чтения, Вырица 2006 стр. 27-35.

 35. Pountshev I. La relations des kategories "universel", "particulier" et "unique" comme structure fondamentale de la logique dialectique. Сб. Универсално и партикуларно. Изд. БАН, СУ „Св.К.Охридски", Българска философска асоциация. С. 1998.

 36. Pountshev I. La raison comme facteur cosmique p. 23, Diotima 24-2001 L'home et le Cosmos Athenas 2001, Institutions philosofique Reunies.