NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 23 материала

Енхедуана и силата на словото

Статията представя древната акадско-шумерска жрица и поетеса Енхедуана, смятана за първия автор в известната ни история, чието име е изрично посочено. Разглеждането се съсредоточава около силата на словото и нейното разбиране в древния свят, където божественото и земното са тясно преплетени. Обръща се внимание и на многозначната шумерска категория ме. Изтъква се, че за древната мисъл словото, особено свещеното ритуално слово, има творящо значение и може както да поддържа, така и да променя установения ред, а това придава особено значение на поетите, които могат да го владеят и изричат.

Към публикацията »

Дао-поетът и дао-поезията. „Стихотворни категории“ на Съкун Ту

Работата върху текста е част от проект, финансиран от Министерството на културата в сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата.

Към публикацията »

Дни на Източното изкуство и духовност

На 7-9 юни в Центъра за Източни езици и култури към Софийския университет се състояха Дни на Източното изкуство и духовност.

Събитието бе организирано по проект № 753561 «Възприемане на Източната духовност в Европа», финансиран по Програма Мария Склодовска-Кюри, Хоризонт 2020, Европейска комисия. Организатори бяха доц. д-р Антоанета Николова, Лайпцигски университет, Германия/ Югозападен университет, България, ръководител на проекта, а също така катедри "Китаистика», «Класически Изток», «Японистика», междукатедрена специалност «Южна, Източна и Югоизточна Азия» при Центъра за източни езици и култури, СУ «Св. Кл. Охридски» и Хайку клуб «София»
Събитието бе богато и интересно.То включваше семинари, уъркшопи, сценични изпълнения, както и научна конференция върху хайку.
В този брой Ви предлагаме материали от конференцията, както и докосване до някои от художествените изпълнения на Дните на източното изкуство и духовност. Част от материалите са съвместна публикация със списание „Хайку свят“, брой 5 (2019).

Към публикацията »

Хайку: да влезеш в пълнотата на мига

 • Автор: Доц. д-р Антоанета Николова, ЮЗУ, Благоевград, България/Университет Лайпциг, Германия
 • Рубрика: Minima moralia
 • Брой: Западни прочити на Изтока

В доклада се представя една от особеностите на Източното светоусещане, намерило израз в хайку, а именно съчетанието от усещане за пълнота на мига и преходност. Корените на това усещане ще бъдат потърсени във философията на даоизма и по-специално в разбирането за постигане на оста на дао или извора на пустотата в сърцевината на всеки процес, откъдето са възможни всякакви превръщания.

This research is funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme through the Marie Sklodowska-Curie Action, grant No 753561.

Съвместна публикация с "Хайку свят" , бр. 5, 2019

Към публикацията »

"Изток" и "Запад": противоречие и допълване

В тази статия "Изтокът" и "Западът" с техните характеристики, особено в областта на мисълта, се разглеждат като двойка взаимосвързани компоненти, които имат определени отношения помежду си. Както източната, така и западната мисъл са разработили различни модели, интерпретиращи възможните отношения между компонентите в една такава двойка. В статията аз представям някои от тези модели: (i) идеите за опозицията като противоречие и противоположност, развита в рамките на западната мисъл, (ii) идеята за допълване, развита в китайската мисъл, (iii) идеята за не- двойствеността на будизма, (iv) идеята за трикомпонентното взаимодействие, представена в учението на санкхя, и (v) идеята за единство, представена в индийската мисъл. Какви възможни следствия в разбирането за диалога задават тези модели и може ли да има истинско взаимно разбиране: това са отворените въпроси, които се поставят в материала.

Ключови думи: диалогът Изток-Запад, противоположности, хармония, недуалност, единство


This research is funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme through the Marie Sklodowska-Curie Action, grant No 753561.

Към публикацията »

Реалност и отражение в далекоизточната мисъл

Целта на доклада е да се обсъди какви понятия от далечноизточната мисъл съответстват на такива понятия на западната мисъл като „реалност“ и „отражение“. За да се отговори на този въпрос, накратко се анализират трите основни учения на китайската мисъл - даоизъм, конфуцианство и будизъм. Изводът е, че китайската мисъл разглежда света от гледна точка на такива понятия като промяна, трансформация и взаимна зависимост. Следователно нейната естетика не се основава на противопоставяне между някаква независима обективна реалност и някакъв независим субект, който я отразява. По-скоро става въпрос за взаимно допълване и взаимен отклик на вътрешно и външно, постоянство и промяна, отвореност и затвореност. Основните характеристики на тази естетика са взаимността и съвместното възникване, които трансформират и двата аспекта на процеса.

Ключови думи: китайска философия, реалност и отражение, промяна, отклик, хайку

Към публикацията »

ДАОДЪДЗИН: ВАРИАЦИИ И ВАРИАТИВНОСТ

INTERPRETATIONS OF DAODEJING

Abstract:
The paper aims to reveal the reasons for different perceptions of one of the fundamental texts of Daoism, Daodejing. It points out that fluidity and relativity are essential characteristics of the Chinese vision of reality and that this vision requires a corresponding language. Daodejing is a text, which simultaneously presents both the theoretical background of this vision and its practical application in language. Therefore its linear interpretation is not only impossible, it is incorrect.
Key words: Chinese philosophy, Daoism, dao, comparative thinking

Към публикацията »

Су’нюдзин и Върховният път на Поднебесната, представени от Антоанета Николова

Докладът представя философското значение на древните трактати, посветени на даоистките сексуални практики. Значението на понятията ин и ян, както и на трите вида енергия са обяснени както в теоретичен, така и в практически план. Тези обяснения трябва да послужат като въведение към превода на Су'нюдзин, един от най-популярните трактати върху тази тема.

Ключови думи: даоистки сексуални практики, ин и ян, ци

Към публикацията »

Религия и толерантност

Abstract: In this article, the question of the religion-tolerance relation is discussed in general terms - in terms of the division of religions as inclusive and exclusive. The main question is whether this opposition, being too conditional and by itself exclusive, is real. The conclusion is that the more inclusive one religion is, the more exclusive it turns to be and vice versa. Exclusiveness is a peculiarity of each religion on its formal and institutional level whereas in the inner mystical level they all are inclusive.

Key words: tolerance, inclusive and exclusive religions

Към публикацията »

Пространството в хайку

Abstract: The paper seeks to answer the question what is the space in or of haiku especially in terms of the city as a topos. The answer of this question leads to many pairs of oppositions: internal-external, conscious-unconscious, natural-artificial, sacred-profane, etc. The paper however outlines that haiku is connected to a philosophy of non-duality that is going beyond opposition. Therefore its space is unfolding on the fine gap between oppositions, in the place where the natural and the artificial, the internal and the external are smoothly transforming into each other. On the basis of different examples the paper reveals how the different plans of the inner and outer, human, urban and nature spaces communicate with each other forming the sounding, deep echoing spaces of haiku and of the eternal depths of our being.

Key words: haiku, space, non-duality

Към публикацията »

Екологичното съзнание и особеностите на източната мисловност

Abstract. The aim of the article is to outline some peculiarities of Orient mentality and their potential to form ecological consciousness. An important aspect of the ecological consciousness is the ecological attitude. It is defined as consisted of at least three aspects: attitude to nature, attitude to other human beings, and attitude towards the quantity of one’s own life.
Important ideas of Asian thought that can contribute to the development of ecological consciousness are discussed as a foundation for farther analysis. The conclusion is that ecology should not be simply a science but also a wisdom, spiritual experience and transformation.

Key words: deep ecology, ecological consciousness, Chinese thought

Към публикацията »

За някои особености на далекоизточната поезия и мисловност

Abstract: In the article the question of why in Far East shorts forms of poetry are developed is discussed. It analyses such specific for the Eastern thought concepts as response, synchronicity, dynamism, unity, naturalness and the way they are coded in the traditional poetry. The conclusion is that it is the three-lines form of haiku and the four-lines form of traditional Chinese verses that are the simplest and most efficient way for expression of Reality as it is revealed by the Eastern thought.

Към публикацията »

Относителността въображаемо-реално в религиите

Abstract: The main thesis of the article is that in the fundament of the religion lays a specific kind of experience within which the believers claim to experience the Ultimate Reality. The presumptions of this thesis are based on the conclusions of transpersonal psychology. Here we may distinguish at least three disputable points: 1) although the religion is a complex phenomenon, its distinctive feature is a special kind of experience; 2) this experience can be explained as a transpersonal experience; 3) transpersonal experiences imply a different perceiving of the reality. This reality can receive different names, including “God” in terms of apophatics. The common conclusion of this kind of experience is that it is the Reality as it is while the reality perceived in daily experience is its illusive interpretation. In such a way the relation imaginative-real is reversed: the reality achieved through transpersonal experience is the Ultimate Reality, while the world of common experience is an illusion.
Key words: transpersonal experience, Ultimate Reality, Eastern religions.

Към публикацията »

Изток – Запад – относителността на разграниченията

The main aim of the article is to present the idea of boundary in Western and especially in Eastern thought through the very relation East-West. East and West are used as symbols of particular kind of interpreting the world – in terms of unity and in terms of differentiation. Revelation of the relativity of content and meaning constructing the both sides of the relation, proves the validity of ideas, developed in Eastern thought, and guides to the conclusion that the two kinds of thought are equally important aspects of the human thought as a whole.

Към публикацията »

Китайска „лунна” поезия

 • Автор: Превод от старокитайски и бележка: Антоанета Николова
 • Рубрика: Poiesis
 • Брой: ТЕКСТЪТ

Към публикацията »

Синергетика и толерантност

This article discusses the problems of tolerance and globalization in terms of synergetics. The main idea is that synergetics can be used both for
explanation of the processes in contemporary society and as a method of their turning in appropriate direction. It is shown that the synergetics itself is an example of the principle of tolerance. It not only combines in a creative way achievements of science and arts but reveals points of coincides of Western and Eastern thinking. In terms of synergetics and non-duality, globalization can be a path for forming a new global consciousness of tolerance and creativity.

Към публикацията »

За границите на мисленето и пространствата на другостта

 • Автор: Антоанета Николова
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: ГРАНИЦИ

The article discusses the interconnection of Eastern and Western kind of thinking questioning the statement that the Chinese thought is the other pole of human experience putting the limits of our thinking and representing an impossible for us kind of thinking. The main aim of the paper is to show that in spite of the fact that the Chinese way of thinking investigates unknown spaces and relations in the structure of the world, its premises are accessible and understandable for the human mind. The Chinese thought develops aspects of knowledge which are ignored by the Western thought and vice versa. Nevertheless, they both have their significance in the way we perceive our reality. Therefore, they should be considered rather in terms of complementation and not of contradiction.

Към публикацията »

Женското начало в религиите

Статията предлага един по-необичаен подход към проблема за изследване на женското начало в религиите – подход, основан на етимологичното определение на понятието религия и трансперсоналното разбиране на несъзнаваното и връзката му с религиозността. Прокаран последователно, този подход води до извода, че съществуват религии, в които човекът се мисли като разделен от божествения първоизточник, каквито са юдео-християнските религии, които са и религии в собствения смисъл на думата, и религии или по-скоро вярвания, в които връзката не се преживява като прекъсната, а човекът се мисли в единство с божественото.

In this paper a slightly unusual approach to the problem of feminine principle in religion is proposed. This approach is based on the etimological definition of religion and understanding of unconscious and its connection with religion in terms of transpersonal psychology. When consistently followed, this approach leads to the conclusion that we may distinguish two types of religions: religions of separation and religion of unity.

Към публикацията »

Хайку и далекоизточното разбиране за Аз-а

В доклада се прави опит да се изследва източното разбиране за аза, намерило специфичен израз в хайку. Изследването се разгръща в три основни насоки: 1. Първата насока е определяща и касае въпроса за отношението субект-обект, които според източната мисъл трябва да бъдат видени преди всичко в тяхното единство. 2. Втората се занимава с нивата на разгръщане на аза и стремежа към разкриване на истинския, Висшия Аз. 3. Третата насока разглежда накратко начина, по който този Аз може да е творец. Прави се изводът, че за дзенската мисъл творецът трябва да съумее да достигне до голата реалност, отвъд видимостта на думите и капаните на логиката, а за това хайку е най-удачната форма.
Ключови думи: субект-обектно отношение, единство, не-Аз, не-думи

In the article an attempt to examine the Eastern conception of Self through the lens of haiku is made. The study follows three main streams: 1. The first one is determinant. It considers the subject-object relation and their unity according to Eastern thought. 2. The second one deals with the levels of unfolding of the Self and the path towards the Higher Self. 3. Third one discusses how this Self may be a creator. A conclusion is drawn that according to Zen the creator is the one who is able to reach the true reality beyond the words and logic and that the poetic form of haiku is an appropriate means for this.

Key words: subject-object relation, unity, non-Self, words without words

Към публикацията »

Бележка на съставителя

Към публикацията »

Хайку от Австрия и Швеция

 • Автор: ред. Антоанета Николова
 • Рубрика: Poiesis
 • Брой: ВРЕМЕТО

Към публикацията »

Езикът на изменчивостта (тълкуване на Идзин)

 • Автор: доц. д-р Антоанета Николова, ЮЗУ
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: ЕЗИКЪТ

In the article the so called “specific language” of I Ching as representative for typical Chinese philosophy of variability is discussed. Two aspects of this specific language are under main consideration: 1. Understanding of variability as expressed in the structure of isolated hexagrams (graphic symbols of relative state of piece amidst the stream of constant movement); 2. Understanding of variability as expressed in the overall order of the 64 hexagrams. Special attention is paid to the meaning of two important concept li and wen, revealing patterns of microstructure and macrostructure of reality as ordered movement.

Към публикацията »