NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 6 материала

Епигенетика и преодоляване на дихотомията природно – социално

Статията представя едно ново направление в биологията – епигенетиката – и нейното значение за преосмисляне на отношението между природно и социално. Показани са корените и еволюцията на идеите на епигенетиката през вековете, но акцентът е върху нейния съвременен етап. Тя бележи края на генетичния детерминизъм, като разкрива основния факт, че експресията на гените се регулира и контролира от сложната клетъчна среда. Показани са основните механизми на този процес. В тясна връзка с това се акцентира върху друг основен момент: външната среда също слага свой епигенетичен отпечатък върху експресията на гените, а пък самият този отпечатък на свой ред се отразява върху структурите, функциите и поведението на съответния организъм, а нерядко и върху неговите потомци. При човека почти всички фактори на външната среда са социални или съдържат съществен социален елемент. В този смисъл може да се твърди, че социалното се биологизира чрез своя епигенетичен отпечатък, а биологичното, под формата на този отпечатък, поражда социални следствия. Налице са факти, които свидетелстват, че епигенетичните механизми водят до биологизиране, до расовизиране на социалната стратификация. В този план, епигенетиката е огромно предизвикателство пред социалните науки, което все още е извън полезрението на българската социална наука.

Към публикацията »

Дюркем и дюркемианството: общество sui generis и заличаване на природата

Студията има за свой предмет еволюцията на възгледите на Дюркем за обществото, по-нататъшното развитието на идеите му от видни негови ученици (Мос и Халбвакс), както и рецепцията на дюркемианските идеи от социолози и антрополози извън тесния кръг на неговите ученици. Във фокуса на вниманието е проблемът за отношението между общество и природа. Анализирани са противоречията в концепцията на Дюркем за обществото и провала на опита му да съчетае биологизма („борбата за съществуване“) и морализма. Разрешението е намерено в откъсването на обществото от природата и представянето му като реалност sui generis. „Социалните факти“ се обявяват за творения на „колективното съзнание“; материалните неща, в тяхното социално битие, се превръщат в чисто пасивен елемент (субстрат). Човешките „маси“ също стават един вид „субстрат“. Учениците на Дюркем запазват тази концептуална рамка, докато други дюркемианци съществено я променят в различни посоки. В цялата дюркемианска традиция обаче (социология и антропология) обществото се интерпретира като напълно отделено от природата – в биологичен и телуричен аспект. Така дюркемианската, а заедно с нея и цялата мейнстрийм социология се оказва теоретично неподготвена за назрелите екологични проблеми и за атаките на редукционистката „биосоциология“ от последните няколко десетилетия. Така съвременното развитие ни връща към първоначалната дилема на Дюркем за отношението между природно и социално.
Ключови думи: Дюркем, Мос, Халбвакс, Малиновски, Радклиф-Браун, Леви-Строс, социология, антропология, общество, природа, биологично

Към публикацията »

Статусът на вещите и темата за екологията в социалнофилософската концепция на Карл Маркс - Част I

  • Автор: Иван Кацарски
  • Рубрика: Тема на броя
  • Брой: Natura et cultura

Статията разглежда различните модуси на вещите в социалния контекст у Маркс – като предмети и оръдия на труда, като средства за производство, детерминиращи социалния процес, и като стоки фетиши. В първия модус вещите у Маркс са изцяло подвластни на човешката воля. В останалите два те придобиват самостоятелна сила и дори господстват над хората, но това е свързано с конкретни, исторически преходни социални условия. Марксовият идеал е пълното покоряване на вещите в едно бъдещо рационално организирано общество. В този контекст се разглежда и Марксовия възглед за природата и възможността за екологична интерпретация на негови текстове. Накрая се поставя въпросът за възможността на алтернативна категориална схема на отношението между природа и общество.

Към публикацията »

Противоречие между икономическа теория и действителност, ergo, потребност от нова теория и ценностно програмирана практика

Студията анализира противоречието между господстващата неокласическа икономическа теория и икономическата действителност. Привеждат се факти и теоретични аргументи, свидетелстващи за наличието и сериозните мащаби на такова противоречие. Съществена причина за недостатъчността на тази теория е нейното примитивно разбиране за „икономическия човек“ – конструкт, който драстично се разминава със съвременните представи за „природата“ на човека в дисциплини като философия, социология и психология. В икономиката действат сили и фактори, които опровергават мита за пазара като автономен механизъм за хармонично развитие, което удовлетворява и критерия за справедливост – механизъм, който оставя незначително поле за публична регулация.
Обосновава се също тезата за необходимостта от нов теоретичен синтез, който да интегрира действителните социални сили и фактори. От това разбиране не следва зачеркване на пазара като институция; той е цивилизационно достижение, което трябва да се използва рационално като всеки друг инструмент. Изтъква се несъстоятелността на тезата за „стимулиране на растежа“ и се аргументира идеята за програмирано икономическо развитие, основано върху иманентни за човешкото съществуване ценности (достойни материални условия, здраве, образование, личностна автономия).

Ключови думи: Икономическа теория, провали на пазара, корупция, политика, ценности.

Abstract: The study presents an analysis of the contradiction between the dominating neo-classical economic theory and economic reality. Facts and theoretical arguments are adduced proving the presence and the considerable scale of such a contradiction. An essential reason for the deficiency of the theory is its false view of “the economic man”. This construct is in controversy with contemporary visions of ‘the nature’ of man in philosophy, sociology and psychology. There are forces and factors in economy disproving the myth of the market being an autonomous mechanism for harmonious development, which meets the criterion of justice as well; a mechanism, leaving an insignificant space for public regulation.
Another thesis expounded in the article is that of the necessity of a new theoretical synthesis to integrate real social forces and factors. This view does not mean crossing out the market as an institution. It is an accomplishment of civilization which is to be used reasonably like every other instrument. The untenability of the idea of ‘growth stimulation’ is pointed out and is argued that there is need of programmed economic development on the basis of values eminent for human existence (decent material conditions, health, education, personal autonomy).

Keywords: Economic theory, market failures, corruption, politics, values.

Към публикацията »

Властта посредством съблазняване в контекста на Е. Фром

Abstract: The paper offers an interpretation of Fromm’s arguments in the perspective of two global historical tendencies. The first one could be found in the dynamism of living standard being in stagnation until the beginning of the industrial age and rapidly increasing in developed economies in the second half of the 19th century. The second one reveals a change in power mechanisms governing economic relationships: from direct appropriation of a product or a personality of a dependent individual (pre-capitalist societies and early capitalism) to subjection and binding by means of a seduction strategy (advanced capitalism). In this perspective, Fromm’s concepts concerning healthy and unhealthy consumption, as well as his vision of retransformation of capitalist society, are considered. Fromm’s views of human necessities as objective and identifiable by means of scientific research are discussed critically. At the same time, Fromm’s analysis revealing the illusion of choice and freedom of consumers in contemporary societies, their manipulation through a fully-fledged and “scientifically based” seduction strategy, is highly valued.

Към публикацията »