NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговаря един материал

Езикът на Егзюпери – Дзен философия и поезия. Малкият принц: търсещият Просветление

Дзен философията на живот се разгръща в практическата непосредственост на живеене, поетическият език е най-близък до нейното словесно възпроизвеждане. В тази връзка стилът на Егзюпери е изчистен до простотата на приказка. Поетиката на текста поставя ударение върху естетическото като екзистенция на живота, където Егзюпери кодира своята философия за постигане на Просветлението. Съзнателното освобождаване от Азовите илюзии в контекста на Сатори е път на пробуждане на най-дълбоката и най- чиста надазова Мъдрост. Съзерцателността и тихото смирение, въплътени в Малкия принц, носят изначален белег на благоразположеност в търсенето на Просветление.

Ключови думи: Егзюпери, Дзен, Малкият принц, Просветление, Сатори, Поетика, илюзии, его, Аз-ът, Вътрешна Мъдрост

The Zen philosophy of life represents the spontaneous way of living. When we talk about Zen the language of poetry is the closest to its verbal interpretation. In this relation the style of Exupery is purified to the simplicity of a fairy-tale. The poetics of the text puts an accent on the aesthetics as an existention of life, where Exupery is codifying his philosophy of reaching the Enlightment. Conscious emancipation from the Ego illusions in the context of Satory is a road to awakening of the deepest, purest, over Ego Wisdom. Contemplation and quiet humbleness embodied in Little Prince carry a significant sign of good will in seeking Enlightment.

Key words: Exupery, Zen, The Little Prince, Enlightment, Satory, Poetics, illusions, ego, the Self, Inner Wisdom

Към публикацията »