NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето Показване на 30 (от много) релевантни материала

За „Новите европейци” на Джерард Кестер

Рецензия за книгата: The New Europeans. A Roadmap for Mutual Integration and Democratic Ownership (2020), Peter Lang Publishers

Към публикацията »

Музиката на тишината

Към публикацията »

Поетът в изгнание: родно и чуждо

В статията се анализира художествената интерпретация на В.Мутафчиева на понятията родно, свое, чуждо в контекста на сложния екзистенциален опит в изгнание на героите й: поетът Саади и Джем султан, също поет. Разбирането и преживяването на родното е показано в контекста на значими човешки екзистенциали: близостта, нравствеността, творческото призвание. В анализа е поставен акцент върху преживяването на родното в контекста на творческото призвание в качеството му на най-съкровена, същностна сила на личността (както е в случая с „късния” Саади от „Случаят Джем”). Тъй като поетическото призвание живее чрез родния език, родината се оказва незаменимо място за практикуването му, за споделянето му с читателя и слушателя като слово и послание.

Ключови думи: поетично призвание, изгнание, родина, приятелство, роден език

Към публикацията »

Религия и секуларност в Източна Европа

Отзив от проф. дфн Нонка Богомилова за сборника “Ислям, християнство и секуларност в България и Източна Европа. Последният половин век” [Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe. The Last Half Century (2022). Simeon Evstatiev and Dale F. Eickelman (Eds.) Brill: Leiden, Boston].

Към публикацията »

Религията в контекста на дебата “секуларизация – десекуларизация”

Отзив от проф. дфн Нонка Богомилова за публикациите и изследванията на проф. Мирко Благоевич върху проблемите на (де)секуларизацията

Към публикацията »

За значими литературно-философски „прочити“ на Европа – с разбиране

Рецензия на: Ангелов, А. Филология, литература и символна география на Европа: Ерих Ауербах, Лео Шпитцер, Едуард Саид, Стефан Цвайг, Хуго фон Хофманстал, София: Ангел Валентинов Ангелов, 2022, 364 с. ISBN 9786199050293

Към публикацията »

Философия на българската история: Петър Мутафчиев. Част 1

В статията се представят и коментират основните понятия и ценности във философията на българската история на Петър Мутафчиев: българско, родно, нация, народ, езичество, културно-политическо влияние на византинизма, минало и бъдеще, политически водачи, интелигенция и др. Специално внимание е обърнато на интерпретацията на П. Мутафчиев на ролята на тези феномени в процесите и драматичните събития в българската история: критиката му към водачите и интелигенцията; интерпретацията на народа като жертва и страдалец. Представени са оценки на негови и наши съвременници за философските му идеи за българската история.
Ключови думи: българско, родно, нация, народ, културно-политическо влияние на византинизма, политически водачи.

Към публикацията »

Философия на българската история: Петър Мутафчиев. Част 2

Към публикацията »

Светоусещане и творчески превъплъщения

  • Автор: Нонка Богомилова, Институт по философия и социология – БАН, Nonka_bogomilova@mail.bg
  • Рубрика: Рецензии
  • Брой: Човекът-машина

Към публикацията »

В творческия диапазон между логическото и магическото

  • Автор: Нонка Богомилова, Институт по философия и социология, БАН, nonka_bogomilova@mail.bg
  • Рубрика: Рецензии
  • Брой: Човекът-машина

Към публикацията »

Гравитацията на тъгата

Размисли върху романа на Хайнц Хеле "Преодоляване на гравитацията" (превод от немски Гергана Фъркова, издателство ФънТези, 2021 г.).

Към публикацията »

И пак за човешката същност

Постмодерната философия до голяма степен пренебрегва понятието „човешка природа”, “човешка същност” и основните й модуси: разум, морал, свобода; човешката природа тук се оказва една от тотализациите, подложени на критика. Статията накратко представя три гледни точки върху статуса на понятието „човешка природа” в Просвещенския смисъл на думата: то служи като когнитивен и ценностен фундамент за анализ и социална критика на определени тенденции и феномени в модерното и постмодерното общество. Сред тях са: отчуждението във всичките му форми; консуматорството; разкъсването на човешките отношения в реалността и виртуалната им „реанимация”; компенсаторния тип магическо мислене, страха и агресията като опасни „отпадъчни продукти” на тези тенденции.
Ключови думи: човешка същност, разум, морал, свобода, отчуждение

Към публикацията »

Антропология на пътуващия човек

Актуален прочит на книгата на проф. Лазар Копринаров "Mobilis in Mobili. Опити върху подвижния човек" (Изток-Запад”, 2013)

Към публикацията »

Моралът и етиката в изследователските полета днес

Отзив за монографията на проф. Емилия Маринова „Обективното изследване на морала и съвременната етика” (издателство „Фабер”, 2019).

Към публикацията »

85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АСЕН ИГНАТОВ (1935-2003). Асен Игнатов: от Структура на историческото познание към Антропологическа философия на историята

  • Автор: Нонка Богомилова, Институт по философия и социология – БАН, nonka_bogomilova@mail.bg
  • Рубрика: Тема на броя
  • Брой: Философски годишнини

На основата на сравнителен анализ между основни понятия и идеи в наскоро публикуваната кандидатска дисертация на Асен Игнатов „Структура на историческото познание” (1972 г.) и панорамния му философско-исторически труд „Антропологическа философия на историята” (1993 г.), в статията се разгръща и аргументира тезата за континуитет между тези два труда/периода в творчеството на автора. Обосновава се изводът, че този негов ранен труд, с който приключва „българският” етап от научната му кариера и творчество показва този период, макар и труден и мъчителен за автора, като научно плодотворен, формирал до голяма степен неговата творческа познавателна „матрица” от идеи и понятия за човека и историята.
Ключови думи: историческо познание, обяснение, интерпретация, философия на историята, субект на историята

Към публикацията »

Европейският "Изток" и "Запад" в религиозен контекст: има ли две Европи?

Статията разглежда религиозния контекст на тезата за „две Европи“ (Източна и Западна) по отношение на: а) сравнителен анализ на процесите и тенденциите в съвременната религиозност; б) правни измерения на отношенията между държавата и църквата (онтологичното върховенство на държавата) и проблемите на междурелигиозния диалог.
Сравнителният анализ на тези тенденции показва определени общи прилики. Анализирани са причините както за разликите, така и за приликите в тези процеси, като специално внимание се отделя на секуларизацията като продължаващ процес в „двете Европи“.

Ключови думи: съвременна религиозност, две Европи, религиозно „възраждане“, религия и държава, секуларизация.

Към публикацията »

Екзистенциален подход към европейската идентичност

Рецензия за монографията на д-р Лилия Сазонова "Европейска идентичност: дискурсивно или екзистенциално?" ( Варна: ЕИ ЛитерНет, 2018)

Към публикацията »

Душа и тяло в един любовен квартет

Abstract: The paper analyzes some anthropological aspects of love and love-related relationships in the famous novel The Idiot, by Fyodor Dostoevsky. The love in the love quartet, experienced by Prince Lef Nicolaievitch Muishkin, Nastasia Philipovna, Parfen Rogojin and Aglaya Epanchina is stamped by passions and paroxysms: sufferance, compassion, adoration, pride, joy, self-umiliation, self-destruction, happiness. Here the love is split between body and soul, sufferance and happiness, subjection and freedom, life and death. The body-soul relation and split is especially emphasized. The soul sufferance is analyzed as influencing the body sufferance and the self-destruction. The passionate love is seen as an expression of vitality, of deep and magic relation between man and women, oscillating between freedom and subjugation, joy and sadness. Those aspects of human essence, interpreted in the novel, are put in anthropological perspective.

Keywords: love, love quartet, passions, body, soul, sufferance, compassion, happiness, freedom.

Към публикацията »

„Младохегелианците“

Към публикацията »

Етноси и политики: дебати и социални практики

Abstract: The paper analyzes varieties of aspects of “ethnos – politics” relation: notion of ethnos definitions in the contemporary debates; the ethic localism trends; the conflict generating factors; human rights issue; the legal aspects of the ethnic rights; the typology of the ethnic groups; the role of the state, etc.
Keywords: ethnos, ethnic groups, ethnic rights, ethnic conflicts

Към публикацията »

Културна антропология на градското пространство /отзив/

Към публикацията »

Философия на любовта като път към божественото: щрихи от от “Руският Ерос”

Abstract: The paper describes some Russian philosophical interpretations of love /at the end of 19th and the beginning of 20th century/ as a sacral phenomenon and notion, a way towards God. The philosophical-anthropological approach of those authors analyzes love as metaphysical relation between man and woman, human being and nature, human being and society, human being and God.
Keywords: love, man, woman, God, society, nature.

Към публикацията »

"Интелектуалецът и Другият"

Abstract: The paper analyzes main notions, ideas and values regarding the opposition between the Intellectual and the Other as described in the Jose Ortega Gasset's essay.

Keywords: Intellectual, Other, creative work, pragmatic attitude

Към публикацията »

Карл Маркс за религията: концептуален контекст и влияния

The paper analyses the main notions and the dynamics of Marx’s theory of religion in the light of the social spiritual and economic trends at his time, and especially as social critic, not as immanent religious critic. The analysis and the critic of religion are discussed within the framework of: the critic of the German speculative philosophy; the human production; the social relationships of alienation. This approach is placed by K. Marx within a social-historical context where the surmounting of the religious illusion involves perfecting societal relations and is linked with the rationality, transparency and humaneness of these relations. That philosophical trend strives to embody the transcendent in the immanent not only in thought but in reality as well. On this basis concrete practices are proposed for implementing this process: in the case of Marx this is the attainment of transparency and rationality in social relationships through scientific and technological progress and revolutionary change. The diversity of theoretical attitudes to the Marx’s theory and method and their influence are emphasized: M.Weber, E.Fromm, P.Tillich, S.Freud, etc.
Key words: Marx, religion, materialist philosophy, capitalism, alienation, social critic.

Към публикацията »

Религията като емоционален феномен: Фридрих Шлайермахер

The author has presented and analyzed some of Schleiermacher’s basic ideas on and approaches to religion. The analysis focuses on the abstract level, the ideal in Schleiermacher’s interpretation of religion, and then on the concrete historical, social-political being of religion. In the first aspect, Schleiermacher views religion not as a functional tool used by the individual or by society , but as an expression of the actual emotional relationship between the human being and God. Schleiermacher emphasizes the priority of religion and Church as his spiritual ideal over philosophy, morality, state, politics. He deduces this priority from the priority of the spiritual over the material, of the eternal and universal over everyday life and passions. Schleiermacher searches for the causes of the low social and cultural status of religion in contemporary society moving from the normative essence of religion and humanity to their empirical contemporary reality.

Към публикацията »

Парадокси и изпитания на модерния човек: идеите на Ерих Фром

The paper analyzes E. Fromm anthropological ideas and approaches to the human nature, the human essence; to the problems and paradoxes of the modern man existence; to the influence of the protestant ethics on the soul and mind of the contemporary man. The main concepts of his analysis are: human nature, freedom, personality, illusions, destructivity, psychoanalysis, capitalism, future, hope.

Към публикацията »