NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 4 материала

„КЪМ ЕДИНЕН СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ“: ВЪПРОСЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЛАДЕЖТА В НАЙ-РАННИТЕ ГОДИНИ НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ

  • Автор: Петя Вълкова Ангелова, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски", petyavvulkova@gmail.com
  • Рубрика: Анонс
  • Брой: Човекът-машина

В статията се представя в хронологичен план развитието на идеята за обединение на цялата българска младеж в единна организация, с което се цели масово овладяване на младежта чрез поставянето й под контрола на Отечествения фронт и по-конкретно на комунистическата партия. Текстът разглежда периода между 1944 и 1949 година и се опитва да представи основните етапи, които довеждат до създаването на съюза, като особено внимание се отделя и на факторите, които пречат на неговото безпроблемно основаване и функциониране.
Ключови думи: младеж, социализъм, пропаганда, организации, съюзи, комунизъм

Към публикацията »

Хуморът и сатирата през социализма: между отричането и утвърждаването на режима

Хуморът и сатирата в рамките на социалистическия режим в България представляват голяма и много слабо изследвана тема, за която може да се приеме, че донякъде се вмества в проблематиката за изкуството през социализма изобщо, но и надхвърля това поле със специфичните характеристики на това изкуство. Този текст цели да проследи конфликтното съществуване на хумора и сатирата през комунистическото минало на страната, различните им употреби от властта, но и критичния им потенциал. Статията прокарва хипотезата, че амбивалентната ситуация на хумора и сатирата по време на комунистическия решим се дължи на същността и целите на този тип творчество, които се възприемат по сходен начин както от самите автори, така и от държавното ръководство – а именно като критика. Подобна критика, дори и да не е пряко насочена към политиката, обикновено е свързана с определени обществени недъзи и някои човешки пороци. Тези характеристики на хумора и сатирата правят адаптирането им към режима особено интересна тема.
За да се анализира как хумористичното творчество се повлиява от различните процеси, които засягат държавата през периода, за обекти на изследването са подбрани вестник „Стършел“ и Домът на хумора и сатирата в Габрово, които ще бъдат разглеждани като специфични пространства за хумор и сатира, свидетелстващи за отношението на властта към хумористичното творчество в различните периоди на режима. Изборът на обекти на изследването предполага съсредоточаване върху две направления на хумористичното творчество: литературата и най-вече жанровете на хумористичните епиграми и фейлетони, както и изобразителното изкуство – основно карикатурите, но и някои пластични произведения.
Ключови думи: хумор, сатира, социализъм в България, критика на властта, осмиване, утвърждаване, отхвърляне

Към публикацията »

Селското дете през социализма (Част І)

Резюме: Текстът цели да покаже каква е представата за селското дете, формирана от идеологическата литература от периода на социализма в България и чрез анализ на проведени специално за целта интервюта да се опита да провери в каква степен тя е съответствала на реалността. Централни за текста са въпросите за семейната среда и образованието в селата, които се разглеждат като двата основни източника на влияние.

Ключови думи: Детство, селска среда, семейна среда, училищно образование, социализмът в България.

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »

Селското дете през социализма (Част ІІ)

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »