NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 22 материала

Другите протести

Към публикацията »

Текст и фотография, текст към фотографии

  • Автор: Красимир Стоев | Светла Енчева
  • Рубрика: Poiesis
  • Брой: ТЕКСТЪТ

Към публикацията »

За фотографията и границите

  • Автор: Светла Енчева
  • Рубрика: Poiesis
  • Брой: ГРАНИЦИ

Към публикацията »

Протестантството в България и жените

The present article concerns the history of woman's emancipation in the context of Protestantism in Bulgaria from a sociological point of view. It contains a three conceptual levels of analysis of woman's emancipation:

1. Women's emancipation within Protestant churches and organizations themselves.
2. Women's emancipation concerning other Protestant institutions (schools for example), related to both Protestants and non-Protestants.
3. Women's emancipation regarding the influence of Protestantism on society.

Keywords: Protestantism, woman's emancipation, historical sociology, nationalism

Статията засяга историята на еманципацията в контекста на протестантството в България от социологическа гледна точка. Тя съдържа три концептуални равнища на анализ на еманципацията:

1. Еманципация в рамките на самите протестантски църкви и организации.
2. Еманципация, отнасяща се до други протестантски институции (например училища) и засягаща както протестанти, така и не-протестанти.
3. Еманципация, свързана с влиянието на протестантството върху обществото в по-общ план.

Ключови думи: протестантство, еманципация, историческа социология, национализъм

Към публикацията »

Лицата на смъртта

Към публикацията »

Модерно и удвоено

Към публикацията »

Езикът на протестантството в България – средство за социално включване и социално изключване

Протестантството в България и езикът са в същностна връзка. Разбира се, същото би могло да се каже и за всеки друг социален феномен, ако приемем хипотезата, че езикът е същностен за конструирането на социалното изобщо. В конкретния случай с протестантството в България обаче има две неща, които следва да бъдат отчленени:

1. Връзката на генезиса на самото протестантство с езика. Възникнало в зората на формирането на модерното национално съзнание, протестантството има за основен лайтмотив проповядването на разбираем, а именно - национален, език.

2. Специфичният контекст, в който е ситуирано протестантството в България и социално-историческата динамика на развитието му.

Към публикацията »

Читателят като alter ego

  • Автор: Светла Енчева
  • Рубрика: Poiesis
  • Брой: ЕЗИКЪТ

Към публикацията »