NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 2 материала

History of Haiku Poetry in Italy

Abstract: The paper examines the history of Italian haiku. It is emphasizes that we live in the era of media, where the uppermost value is communication, and poetry is bound to lose ground and relevance. However the interest in haiku has been increasing recently. Some organizations and projects related to haiku are discussed. A gallery of portraits of Italian haiku poets is presented, including biographies and samples of haiku poems.

Key words: Italian poetry, Italian haiku, Haiku organizations.

Към публикацията »

История на хайку поезията в Италия

Статията разглежда историята на италианското хайку. Подчертава се, че живеем в ерата на медиите, където най-висша ценност е общуването, а поезията като че ли губи почва и уместност. Интересът към хайку обаче все повече нараства. Обсъждат се някои организации и проекти, свързани с хайку. Представена е галерия с портрети на италиански хайку поети, включително биографии и образци от хайку стихове.

Ключови думи: италианска поезия, италианско хайку, хайку организации.

Към публикацията »