NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 4 материала

The Emerging Global Institutional Discourse on the Future of Education: Narrowed Prognostic Horizons, Deeper Political Effects. Part I

(Формиращият се международен институционален дискурс около бъдещето на образованието: стеснени прогностични хоризонти, дълбоки политически ефекти) Статията представлява опит да се очертаят някои от често срещаните проблеми при обмисляне бъдещето на образованието в рамките на официални прогнози, стратегии и планове за действие на международни организации, насочени към адекватно управление на сектора. Текстът се фокусира върху: особеностите на еволюиращия глобален дискурс по повод на необходимите образователни политики на фона на нарастваща неопределеност; някои основни предпоставки, подплатяващи съществуващите прогностични анализи; някои от политическите ефекти на последните. Статията е стъпка по посока на полагане основите на едно „продуктивно бягство“ от обичайните начини на мислене по проблема, които захранват текущо циркулиращи международни прогностични документи и които често са използвани като концептуално основание при формиране на образователни политики от компетентните национални власти.
Ключови думи: бъдеще на образованието, прогностични методи, глобални политики, детство, неопределеност.

Към публикацията »

The Emerging Global Institutional Discourse on the Future of Education: Narrowed Prognostic Horizons, Deeper Political Effects. Part I

The current paper aims to outline some of the common problems in thinking about the future of education that usually takes the form of international organizations’ official prognoses, strategies and action plans for the adequate governance of the sector. The text will focus on the features of the evolving global discourse on the needed education policies against the backdrop of growing uncertainty; it will identify some main assumptions that underline existing prognostic analyses; and it will point to some of its political effects. The paper represents a step in laying the groundwork for productive escape from conventional patterns of thought advanced by currently circulating international prognostic documents that are usually used as a conceptual basis in the policy-making process of national competent authorities.
Keywords: education futures, prognostic methods, global policy, childhood, uncertainty.

Към публикацията »