NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето Показване на 30 (от много) релевантни материала

Качество на живот и системата за учене през целия живот: национално представяне

Настоящата статия представлява изследване на образователните и младежките политики и тяхното отражение върху качеството на живот на младите хора в български условия. Анализът е фокусиран върху очертаване на ключовите институции и субекти, които формират умения и знания у младите хора. Основните изследователски въпроси са: Как политиките за учене през целия живот и младежките политики могат да помогнат на младите възрастни да преминат от обучение към заетост? В каква степен тези политики са ефективни и допринасят за подобряване на качеството на живот на младите хора? Целта на статията е да се очертае картината на формалната образователна система в български условия и нейната съпричастност към качеството на живот на младите хора. Политиките за Учене през целия живот са една добра основа за прилагането на ефективни програми, които улесняват интеграцията на младите хора в динамичните пазари на труда. Такива програми са важни в европейски и национален контекст и преодоляват социалното изключване и дистанции.
Ключови думи: качество на живот, учене през целия живот, политики, пазара на труда

Към публикацията »

Семантично ядро на политическите нагласи в контекста на изборния процес

Настоящето изследване дава информация за семантичното ядро на политическите нагласи и изборния процес, чрез установяване на статистическите параметри на променливите прозрачност и адекватност в провеждането на изборите и отношението на гласоподавателите към политическите партии по посока намерението им да гласуват. Апробирани са коефициентите на значимост на изследваните променливи и статистически се доказват закономерности в изследваните конструкти.
Ключови думи: политически нагласи, изборен процес, прозрачност, адекватност

Към публикацията »

Мощност на множество

Разкрита е различната роля на еднозначното и обратимо съответствие при крайните и при безкрайните множества. Показано е как броимата безкрайнa мощност алеф-нула на броимото безкрайно множество на естествените числа N се използва като единица мярка за сравняване мощността на различни броими безкрайни множества. Разгледани са важни следствия от това съществено преустройство на теорията на множествата.
Ключови думи: Множество, Мощност, Мерни единици за мощност

Към публикацията »

Българските преводи на Библията. Историята на един неиздаден библейски превод на Св. Синод

Статията представя българските преводи на Библията, като вниманието е фокусирано върху историята на един неиздаден библейски превод на Светия Синод на Българската православна църква. Целта е да се запознае аудиторията с този малко известен превод, да се разгледат историческите факти около неговото създаване и причините, поради които той никога не се публикува. За първи път се публикуват снимки на част от оригинала, съхраняван в касата на Св. Синод.
Ключови думи : Библия, превод, Св. Синод.

Към публикацията »

Religious Processes in Uzbekistan

Religious policy in the Republic of Uzbekistan is based on the principle of the secular state. During the reforms in Uzbekistan, the necessary conditions have been created for the practical solution of issues related to the legal regulation of freedom of religion, the opportunity to make one’s religious or secular choice, and to improve the culture of interethnic communication based on tolerance. Much attention is paid to the need to promote the humanistic essence of Islam, explaining that this religion calls for goodness and peace, and helps maintain stability in the region. For an in-depth study of the Islamic religion, it is planned to implement a number of large projects aimed at studying the scientific heritage of great Muslim scientists and educators.

Към публикацията »

The Role of Civic Discourse in Education for Society

Marking almost decisively the socio-human sciences, the role of civic discourse in education for society is a widely debated subject and constantly subject to re / conceptualization. We live in a reality in which the pandemic has significantly affected the human community in economic, social, political and cultural terms, aggravating social inequalities, including in the education system. This situation has created barriers to participation in the educational process, primarily for people from disadvantaged social categories, taking into account the fact that the school is both a space for academic education and a framework for learning social skills, emotional, cooperation and social support. When most of the teaching activities have been transferred to the online environment, it is necessary to address the issue of literacy, digital education, but also about the advantages of digitalization of public administration. It becomes imperative to capitalize on the possibilities of community institutions, the rational use of online learning technologies, and the impartial involvement of the media in reflecting existing problems which are an opportunity for crisis situations.

Към публикацията »

The Heritage of Machiavelli’s Ideas in the Context of Modern Politics

To appeal to Machiavelli’s political ethics is to attempt to comprehend and understand the most complex modern political and moral problems through the prism of the theoretical heritage of the philosopher. It is possible to understand clearer modern political processes through his interpretation of the problems of politics and morality, of its ends and means, of power and leadership, wars, freedom, oppression, sovereignty etc. His insight as a philosopher who deeply understands the essence of political processes, and the theory developed by him stepped far forward, and, having extended the timeframe, were able to maintain their universality in the sense of a way of comprehending mores in politics.

Към публикацията »

Методи за конструиране на бъдещето в държавното планиране: прогнозиране и идеология

Статията изследва методите за конструиране на бъдещето в държавното планиране в два аспекта: като научна методология, която е част от специфичното поле изследванията на бъдещето – футурология, forecasting, foresight, future studies, strategic studies и като инструмент за властово конструиране на обществата. Анализът се базира върху систематизиране на ключови теоретични разработки от областите на прогнозирането и стратегическото планиране. Така е систематизирана обща методологическа фигура на динамиката проучващо – нормативно прогнозиране, като модел, осигуряващ познание за бъдещето чрез изследване на обозримото (настояще, минало) и чрез целеполагане. Изведена е като алгоритъм, който обвързва темпоралното конструиране с властови технологии за управляемост на социалното и политическото пространства. Основните въпроси, които поставя изследването са: доколко и как методите за конструирането на бъдещето като модус на темпоралност се реализират като инструменти за форматиране на социалното пространство? Доколко идеологията е съществена част от технологиите за държавно планиране?

Към публикацията »

Семантична интерпретация чрез еднородно унифициране

 • Автор: Димитър Хрисимиров Попов, Институт по философия и социология при Българска академия на науките, dimiturpopov1990@gmail.com
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Философия - Медицина - Технологии

Резюме: Постепенното подобряване на методите за изкуствен интелект за обработка на естествен език доведе до създаването и силното използване на така наречените огромни езикови модели. Тези модели разчитат на парадигми за извличане на знание от огромни масиви от текстови данни, където семантичните връзки между различните обекти се осъществява на база на калкулация на процент статистическа обвързаност (корелация) между позицията на думите в дадено изречение. Проблемите които тези методи индуцират при тяхното обучение и работа са обвързани основно със силната зависимост, че семантичните връзки между обектите, трябва да присъстват в тренировъчните данни и че потенциална генерализация над непознати данни e възможна само, след като огромна база от текстове представящи различни семантични взаимообвързаности между обектите е използвана за обучение. Това е проблематично, защото при нужда за преобучение на модела е необходимо нови масиви да бъдат внимателно подбрани или синтетично генерирани за да се избегне отслабването на корелационни връзки между вече съществуващите обекти. От друга страна хората се нуждаят само от няколко примера за да генерират семантичен модел, който определя връзките между различни типове обекти, било то представени в текстове, изображения, схеми или други. Въпреки че изследователското поле на разглеждане на човешкия интелект и когнитивност търпи постоянно обогатяване и развитие, повечето специалисти се съгласяват, че хората не научават просто корелационни зависимости, обвързаности или еднаквост между думите, а също и правилата които формализират връзките между обектите. В тази статия ще представи един възможен хибриден изчислителен модел, в който семантичните правила между обектите се извличат чрез графово представяне на данни и тези правила се използват за подобряване на семантичната интерпретация при обработка на естествен език, чрез унифициране на два метода за обучение върху граф и добиване на еднородност на интерпретацията по този начин.
Ключови думи: Изкуствен интелект, обработка на естествен език, хибридни модели, граф, графови невронни мрежи.

Към публикацията »

Карл Попър: за научния статус на психоанализата

Резюме: В рамките на настоящата статия ще се представи проблемът за научния статус на психологията. За целите на анализа ще се разгледат идеите на Карл Попър и по-точно неговата критика към теорията за психоанализа на Фройд. Връзката между това, което се приема за научно обосновано знание и предлаганите теории в областта на психологията е от съществено значение в настоящия текст. За целите на работата ще се проследи темата свързана с научния статус на теориите в психологията и отнасянето им към въпроса за демаркация, съществен за идеите на К. Попър. Една от важните книги на К. Попър в това отношение е “Предположения и опровержения” (1963), а някои от идеите й ще се представят тук.
Ключови думи: психоанализа, проблем за демаркация, верификация, фалсификация, ненаучна теория, наблюдение, експеримент, тест, ad-hoc хипотези, D-N модел, кръговост.

Към публикацията »

ФЕНОМЕН ИНОСТРАННОГО ЛОББИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США

Резюме: Чуждестранният лобизъм е традиционно явление, насочено към постигане на определени цели. Всички държави по време на осъществяването на своята външнополитическа дейност се стремят да създават недипломатически центрове на влияние, които подпомагат провеждането на нейната политика, като в момента този процес продължава и се задълбочава. Дълго време в САЩ под наименованието „чуждестранен лобизъм” на първо място се подразбираше „подкрепа на определени външни политически интереси”. Безспорен е фактът, че след Втората световна война ролята на САЩ в световната политика нараства и тази страна се превръща в един от водещите световни центрове на сила. Подобни обстоятелства наложиха много други държави да търсят опора в потенциала на САЩ, включително с цел използване на нейните финансови възможности. В тази посока е приет Законът за регистрацията на чуждестранните агенти. В статията този закон се анализира изчерпателно.
Този закон се оценява като правна основа за прокарването на чужд лобизъм в САЩ. Съгласно този закон за целите на лобистката дейност чужда държава и наетите от нея организации трябва да бъдат регистрирани в Министерството на правосъдието. Основната цел на този закон най-вероятно е била определянето на отговорността на лобистите и наред с това контролът върху лобистката дейност. В статията също така се отделя значително внимание на проблемите на изследването на отговорността на лобистите за тяхната дейност съгласно законодателството на САЩ.
Ключови думи: Чуждестранен лобизъм, Закон за регистрацията на чуждестранни агенти, САЩ, законодателство, чужда държава, министър на правосъдието

Към публикацията »

Философската образованост: подходи към обучението и новаторство

От особена важност при проектирането и анализирането на образователните стратегии е връзката със съществуващите педагогически практики (традиционни, развиващи се, религиозни, хуманитарни и др.). Световна тенденция е промяна на основната парадигма на образованието: криза в класическия модел и система на образование, развитие на нови педагогически идеи във философията и социологията на образованието; а за хуманитарните науки – създаване на експериментални и алтернативни училища. Ключът към взаимно разбирателство между различните подходи към образованието е широко обсъждане и отчитане на правото всичките му форми да бъдат проява на уникалната мисия на образованието.
Ключови думи: гражданско образование, обучение, педагогически практики

Към публикацията »

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ И РОЛЯТА НА ТУРЦИЯ В СРЕДА НА КОНФЛИКТИ

 • Автор: Бирсена Нуманович Дулевич, Независим университет в Баня Лука, Босна и Херцеговина, duljevicbirsena@gmail.com, Янко Тодоров, Колеж за професионално обучение по криминалистика и сигурност в Ниш, janko.todorov@gmail.com
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът в колизиите на политическото

Евразийският икономически съюз е проект за социално-икономическо партньорство на пет страни от бившия Съветски съюз, ръководени от Руската федерация. Неговата концепция до известна степен е вдъхновена от ценностите на съвременната световна интеграция с тенденции на разширяване към останалата част от Азия и Балканите. Това води до неотдавнашното включване на Виетнам и Република Сърбия. Ефектите от влизането на тези страни в Евразийския икономически съюз са очевидни, като се има предвид, че този пазар включва 183 милиона души с огромни ресурси. В допълнение към горното, статията анализира ролята на Турция като традиционна регионална сила в Южен Кавказ, Централна Азия и Югоизточна Европа. Изследва се нейната стратегия на действие, проявена най-вече по време на дългата война между Армения и Азербайджан в провинция Нагорни Карабах. Тази ситуация и отношенията с Руската федерация допълнително усложняват конфликтната ситуация в тази част на света.
Ключови думи: Европейски икономически съюз, икономика, война, сигурност, Турция, Армения, Азербайджан, Нагорни Карабах, Сърбия

Към публикацията »

Предизвикателства пред комуникацията в политическата сфера

Възприемането на политиката като избор поставя на преден план значението, което имат информационните потоци от политическите партии и лидери към заинтересованите обществени групи относно политики и взимането на решения. Следователно комуникацията е градивна частица на взаимоотношенията между управлявани и управляващи. В този контекст настоящата статия очертава предизвикателства пред ефективната комуникация между политици и граждани. Основа за анализа на авторите е и въздействието на дигиталните технологии върху общуването. Предмет на изследване е използването на социалните медии и мрежи като инструмент за диалогична комуникация по значим обществен въпрос.
Ключови думи: политическа комуникация, социални медии, социални мрежи, онлайн комуникация, предизвикателства, диалог

Към публикацията »

Global Redistribution of Geopolitical Power

 • Автор: Dragan Kolev, Pan-European University “Apeiron” Banja Luka, kolevces@yahoo.com and Danijela Bjelja, University “Union Nikola Tesla”, Belgrade, danijela.bjelja@fdb.edu.rs
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Структури на онтологичното

Contemporary security challenges, risks and threats are characterized by increased dynamism and global coverage. The dominant tendency on the world stage is the global redistribution of geopolitical power. Because of this trend, there is destabilization (economic, political, military, etc.) of certain regions in the world and emergence of many crisis hotspots. This is clearly evidenced by the conflicts (wars, military interventions, coups) that have taken place in recent decades in various parts of the planet, with global consequences. One such consequence is the growing awareness of the existence of common and indivisible interests at the international level. Is it possible to anticipate the basic outlines of the new world order on the basis of current events that indicate a global redistribution of global power? To what extent will the world as we know it change? Is a new geopolitical cycle beginning? Is this the beginning of the creation of a multipolar world? In the paper, we are looking for possible answers to these questions.
Keywords: geopolitical power, globalism, redistribution, multipolar world, armed conflicts.

Към публикацията »

Хомосексуализмът в България. Част I

В статията се прави анализ на реалното развитие на хомосексуализма и отношението към него в България в периода, наречен „социализъм“, и в периода след 10 ноември 1989 г. Анализират се основните причини за промени в политиката спрямо хомосексуализма, както и основните показатели за тези промени. Взема се отношение по редица идеологизирани и манипулативни твърдения, претендиращи за научност.

Към публикацията »

Correlation of War in the Former Yugoslavia with the Conflicts in Nagorno-Karabakh and Ukraine. Part I

The paper considers the broader social context of the wars in the territories of the former states of SFRY and the USSR. The war in the former Yugoslavia resulted in enormous human casualties, material destruction and refugees. The essential reasons consist in major centuries-long confrontations between countries on ethnic and religious grounds. Objective indicators indicate that there are permanent contradictions in interstate relations, as well as risks of conflict recurrence. It is obvious that there is a correlation between the post-Yugoslav war and the wars between Armenia and Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh region and the current one in Ukraine. The conflicts are a consequence of the aspirations for the formation of national-states, the triumphalist policy of the great powers and the efforts of the United States and its allies to control the territories of the former socialist republics. The fact is that the institutions of the international community are not able to resolve numerous contemporary conflicts in the world, so their radical reorganization is necessary.

Към публикацията »

Biopolitical Incursions of Self-Fashioning and Revaluing Life through Social Media in the Context of the War Between Russia and Ukraine. Part I

This paper tackles the role of social-media in performing biopolitical incursions into the so-called “immunization” process that harmed communities and collateral victims of the Russian-Ukrainian war deal with, in overcoming abusive actions policies applied by aggressors. My argument is that within the era of post-truth, social-media transgresses a biopolitical turn through which affected communities and their supportive actors create a new social contract based on preventing violence, combating fake-news, and increasing real interest for truth beyond political narratives and mediatic appetite for drama. The first part of the article deals with the Nietzschean roots of self-fashioning and self-constitution practices that are easily commutable into the virtual environments provided by social-media that concentrates on content that excessively aestheticizes life. The second part of the article highlights Nietzsche’s philosophy as proto-biopolitics that has at its heart the intention to explore life between masters and slaves, between aggressors and victims, between dominant social actors and excluded communities. Engaging Foucault’s, Agamben’s and Esposito’s biopolitical arguments, I will explain to what extent the traumatic experience of war reframes a digital social-contract that, by means of networking and virtual self-fashioning, reconsider the value of life, the experience of premeditated death, the responsibility behind guilt and the need for an authentic and uncompromised memory, by placing at their core the interference, uses and abuses of social-media.

Към публикацията »

Философия на българската история: Петър Мутафчиев. Част 2

Към публикацията »

Философия на българската история: Петър Мутафчиев. Част 1

В статията се представят и коментират основните понятия и ценности във философията на българската история на Петър Мутафчиев: българско, родно, нация, народ, езичество, културно-политическо влияние на византинизма, минало и бъдеще, политически водачи, интелигенция и др. Специално внимание е обърнато на интерпретацията на П. Мутафчиев на ролята на тези феномени в процесите и драматичните събития в българската история: критиката му към водачите и интелигенцията; интерпретацията на народа като жертва и страдалец. Представени са оценки на негови и наши съвременници за философските му идеи за българската история.
Ключови думи: българско, родно, нация, народ, културно-политическо влияние на византинизма, политически водачи.

Към публикацията »

„Дълг, свобода, справедливост - смисълът на непостижимото. Libertas contra Ethicon“

Постмодерността изправя пред задължително осмисляне на традиционните възгледи. Основополагащи са онези, касаещи новия етически прочит на категориалното в етиката. Без преосмисляне на идеите за свобода и справедливост, днешното общество не би могло да преодолее предизвикателствата, свързани с масовостта, колективната конюнктурност и грешно разбираната солидарност. Именно критичността и реабилитирането на идеалите би подпомогнало премахването на заблужденията, превърнали се в образец за съвременния човек.
Преплитайки класически и съвременен прочит на изначалните дълг, свобода и справедливост, изложението не целù да анализира тяхната същност, а да посочи причините за съществуващото противопоставяне между свобода и етическо, най-ярко проявени в политическата роля на субекта и държавата като артефакт.
Ключови думи: плуралистичен прагматизъм, утилитаризъм, свобода, справедливост, дълг, обществено полезно, индивидуално, етическо

Към публикацията »

Платон, пространството и Магрит

 • Автор: Александър Лозев, Независим изследовател, ael_2@yahoo.com
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

Разбирането за пространство служи при изясняване на връзката между сетивни образи и абстрактно знание. В контраст са поставени философстването на Платон и творчеството на Рене Магрит.
Ключови думи: изкуство, Платон, пространство, Магрит

Към публикацията »

Гражданско образование: преподаване на умения за конструктивен диалог

 • Автор: Елена Теофилова Цветкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, elenattsvetkova@gmail.com
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

В учебната програма по гражданско образование като част от процеса на учене през целия живот е включено развитието на т.нар. меки умения. Комуникационните умения, като част от меките умения, се преподават във връзка с умения за решаване на проблеми и разрешаване на конфликти. Един от аргументите, които се защитават в тази статия, е, че преподаването на умения за ефективна комуникация с намерението да се избегне конфликт или да се реши проблем би попречило на откритата комуникация, защото създава пристрастие към целта на разговора. Вместо това, по-продуктивен начин за влизане в разговор би бил отворен подход по отношение на различните мнения и с възможност да се научи нещо ново. Вторият аргумент е, че креативност в ежедневния диалог, разглеждана като свойство на всички езикови употреби, може да се приложи към идеята на Грайс за импликатура на разговора като начин за изразяване на положително послание, което гарантира по-добро разбиране, като същевременно се зачита слушателят и социалният етикет.
Ключови думи: импликатура, гражданско образования, комуникационни умения, конструктивен диалог

Към публикацията »

РАЗНООБРАЗИЕТО НА НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ: ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ

 • Автор: Марио Маринов, ЮЗУ "Неофит Рилски", mario_marinov@swu.bg
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

Основният проблем на тази статия е как основните концепции за разнообразие и стандартизация могат да бъдат приложени към въпросите, свързани с новите религиозни движения. Този социален феномен обикновено се появява на микронивото на обществото, но в конкретните си прояви може да повлияе на начина, по който основни проблеми като толерантност, глобализация, национализъм и права на човека могат да повлияят на други сфери на социалния живот. Твърдението на статията е, че новите религиозни движения (НРД) носят разнообразие и често се възприемат като предизвикателство пред стандартизацията. Следователно един от проблемите по отношение на НРД, с които широкото общество често се сблъсква, е липсата на предсказуемост, която Elchardus (2010-a, 11) свързва със стандартизацията.
Ключиови думи: разнообразие, стандартизация, нови религиозни движения

Към публикацията »

Теория на справедливостта на Джон Ролс

 • Автор: Светослав Иванов Стоянов, Университет за Национално и Световно Стопанство, slavani@abv.bg
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

В произведението си "Теория на справедливостта" Джон Ролс прецизира по брилянтен начин представите ни за социалната справедливост, като комбинира парадигмите за свободата (на индивида) и равенството (на индивидите) в обществото за целите на своята концепция. Ключово място в този сценарий заемат двата принципа на справедливостта (в контекста на безусловността на личната свобода и условността на социално-икономическото неравенство): мисловни продукти на участниците в хипотетично обоснована изходна позиция с нестандартен инструментариум – (накратко) т.нар. було на незнанието. Всичко това – като справедлив, ergo честен процес – гарантира априори (sensu Ролс) конституирането основите(базисните институции) на едно съвременно (пазарноориентирано, демократично и т.н.) и справедливо общество. В последващото кратко изложение се акцентира именно върху по-важните елементи от философията на Дж. Ролс и книгата му за справедливостта на съвместната ни екзистенция.
Ключови думи: теория на справедливостта, справедливост, справедливостта като равнопоставеност, социална справедливост, изходна позиция, було на незнанието, процедурна справедливост, правило максимин

Към публикацията »

Необходимостта от алегорическата херменевтика и езика на мистериите при Филон Александрийски

Тази статия е насочена към пасаж от De Providentia (Prov. II 40-41), който се явява изключително важен за изследователите на творчеството на Филон Александрийски. В него Филон, в духа на вековната традиция в античната мисъл, експлицитно дава своята обосновка от необходимостта от алегорическа интерпретация на митовете на Омир и Хезиод. В допълнение той уподобява тази интерпретация на посвещението в мистерии. Не само тук, но и на много други места в неговите алегорически трактати, Филон използва специфичния език на мистериите, за да внуши най-малкото определен дух на избранност и тайнственост при прилагането на алегорическата интерпретация не само към езическите митове, но и към Свещеното Писание.
Ключови думи: Филон Александрийски, алегорическа интерпретация, език на мистериите

Към публикацията »

Хиндуисткият и суфийският мистически път на екстаза в сравнителна перспектива. Първа част

Целта на настоящето изследване е да предложи сравнителен анализ на мистичните пътеки в хиндуизма (адвайта веданта и бхакти) и тези в исляма (суфизма) от гледна точка на тяхната цел – единението с Божественото, носещо непроменливо блаженство и религиозен екстаз (ananda). Описана е същността на мистицизма като течение, познато във всички световни религии в опита на човек да търси непосредствен, личен съюз (unio mistica)с Бог – Единната Реалност. Разгледани са основните доктрини в мистицизма на Упанишадите и двата вида мистицизъм на персоналността и безкрайността. Сравняват се понятията Фана', анихилация и бака, интеграция в суфизма с концепцията в адвайта „не това, не онова“ –деиндентификация от „ограничаващите допълнения“ (kosa). Съпоставят се сотерологичните доктрини и концепциите за релацията на микро- и макрокосмос, различаването на илюзорното от истинното. За целите на изследването са разгледани и сравнени откъси от Бхагавадгита, Упанишадите (Чхандогия, Брихадараняка, Мандукя, Тайттирия, Каушитаки, Катха) и някои коментари на Ади Шанкарачаря, Джалаладдин Руми, Джубран Халил Джубран, Абу Хамид ал-Газали, Кабир, Ибн Араби и Баязид Бисами. Наблюдението показва заслужаващи внимание прилики, както и някои разлики в мистичните традиции на хиндуизма и исляма, било то
като път на знанието или на любовта, като доказателство за единния стремеж на човека към постоянно, непроменливо щастие и блаженство (ananda).
Ключови думи: мистицизъм, екстаз, хиндуизъм, суфизъм, бхакти, адвайта веданта, анихилация (фанa’), самадхи, анандa

Към публикацията »