NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 146 материала

The language of philosophy

This text examines the subject and aims of metapragmatics. It is based on the thesis of language, understood not only as a functional unity, but also as a system for the exchange of knowledge, views, feelings and emotions, which makes it closely dependent on the users of the language. Initially, the development of semiotics and discourse analysis as disciplines dealing with language and its uses is traced in order to clarify the term "metapragmatics". In a similar connection, the related concepts "intertextuality" and "interdiscursiveness" are analyzed.
Keywords: metapragmatics, interdiscursiveness, intertextuality

Към публикацията »

Езикът на философията

Настоящият текст разглежда предмета и целите на метапрагматиката. В него се изхожда от тезата за езика, разбиран не само като функционално единство, но и като система за обмен на знания, виждания, чувства и емоции, което го прави тясно зависим от потребителите на езика. Първоначално се проследява развитието на семиотиката и на дискурсивния анализ като дисциплини, занимаващи се с езика и неговите употреби, за да се стигне до изясняване на термина "метапрагматика". В подобна връзка се анализират и свързаните с нея понятия "интертекстуалност" и "интердискурсивност".
Ключови думи: метапрагматика, интердискурсивност, интертекстуалност

Към публикацията »

Social and moral aspects of justice

The idea of justice, retribution, law and morality have always been at the basis of the functioning of the public apparatus. They are problematic and fundamental questions. Justice is the result of clarifying problematic human relationships. The need for order and norms in relationships is undeniable. Morality and morality, based on understandings of good and evil, categories not unwritten law, are no less significant and necessary. We can never be sure that an evil done or an injury done will be erased or fully repaired, but we can strive to regulate our actions by common sense, public duty, and a sense of the necessity of doing good to others. No society could exist if it did not establish a harmless relationship between its members. Our views and feelings about justice, responsibility, and duty underlie our perceptions of law-abiding and breaking, morality, and crime rates (Michael, 2016).
Keywords: law, morality, justice

Към публикацията »

Обществени и морални аспекти на справедливостта

Идеята за справедливостта, възмездието, правото и морала са били винаги в основата на функционирането на обществения апарат. Те са проблемни и фундаментални въпроси. Справедливостта е резултат от изясняването на проблемни човешки отношения. Неоспорима е нуждата от ред и норми във взаимоотношенията. Моралът и нравствеността, основани на разбиранията за добро и зло, категории не неписаното право, са не по-малко значими и необходими. Никога не можем да бъдем сигурни, че направено зло или нанесена вреда ще бъдат заличени или напълно поправени, но можем да се стремим да регулираме действията си чрез здрав разум, обществен дълг и усещане за необходимост от причиняване на добро на другите. Нито едно общество не би могло да съществува, ако не установи безобидно отношение между своите членове. Възгледите и усещанията ни за справедливост, отговорност и дълг са в основата на възприятията ни за спазване и нарушаване на закона, за морала и нивата на престъпността (Michael, 2016).
Ключови думи: право, морал, справедливост

Към публикацията »

Проваления опит за екзистенциална комуникация между Мартин Хайдегер и Карл Ясперс като истинска загуба за политическата философия: Част първа

Нашето съвремие се характеризира с т. нар. „глобална гранична ситуации“. Карл Ясперс въвежда понятието „гранична ситуация“, за да обозначи ситуации, в които субектът се изправя пред краен лимит между това, за което може да се знае нещо, и онова, за което не може да се знае. Това е лимитът на светогледа, който претърпява дисфункционален провал (крушение). Посредством този автентичен провал, който представлява едно разтърсване на самите основи на индивидуалното човешко съществуване, човекът получава, все пак, възможността за адаптация и самообучение. Докато при класическата концепция граничните ситуации са дефинирани като индивидуални, то днес те се поставят и взаимосвързват в полето на едно глобално, интерсубективно взаимодействие, откъдето идва и предикатът „глобални“. В настоящата статия, моето намерение е да използвам като пример, почерпан от опита, взаимодействието, както лично, така и професионално, между Мартин Хайдегер и Карл Ясперс, двамата „бащи“ на немския екзистенциализъм, което приключва с пълно прекъсване на комуникацията, манифестирало се като неавтентичност, загуба на битие и предаване на разума, за да илюстрирам как то, в духа на политическата философия, би могло да поясни анамнезите на взаимоотношението между политиката и философията днес, както и неефективността на политическия дискурс във време на глобални гранични ситуации. Като философи, Хайдегер и Ясперс са много успешни; в политическата сфера и двамата се провалят в опита да постигнат това, което било императив по това време: успешно търсене на нова идентичност на германския народ и фундаментално обновление на немските университети. Те не успяват също така и да разработят общ философски и/или политически проект. И двамата мислители се провалят в своите опити, които са индивидуалистични, както и не се възползват от своето приятелство и своята академична професионална връзка като шанс да подобрят и подсилят своите идеи, по този начин променяйки резултатите от практическото приложение на самите тези идеи. Текстът се състои от две части, като представеното тук изследване е първа такава.
Ключови думи: Мартин Хайдегер, Карл Ясперс, провал в комуникацията, сравнителен исторически анализ историкофилософски анализ, патобиографичен анализ, политическа философия, немска екзистенциална философия, колаборация.

Към публикацията »

The Failed Attempt at Existential Communication between Martin Heidegger and Karl Jaspers as a Genuine Loss to Political Philosophy: Part I

Our contemporaneity is marked by what is called “global boundary situations”. Karl Jaspers introduced the concept of “boundary situation” to designate situations in which the individual confronts the ultimate limit between what can possibly be known and what cannot be known at all. This is the limit of one’s worldview, which suffers a dysfunctional failure. Through one’s authentic failure, as a shock to one’s fundamental ground, one is nonetheless granted the opportunity to adapt and to self-reeducate. Classically, boundary situations were defined as individualistic, but now are placed and interconnected into a global inter-subjective plane, giving rise to a single global boundary situation. In the current paper, my intention is to use as a lesson the interaction, both personal and professional, between Martin Heidegger and Karl Jaspers, the two “fathers” of German existentialism, which resulted in a complete breach of communication, manifested as inauthenticity, loss of being and betrayal of reason, in order to illustrate how it, in fact, in the spirit of political philosophy, could elucidate the anamneses of the present-day relationship between politics and philosophy, as well as the political discourse effected during global boundary situations and its efficiency. As philosophers, Heidegger and Jaspers were very successful; in the political sphere, they both failed to achieve what was an imperative then, namely: a successful quest for a new German identity and a rejuvenation of the German universities. Neither did they succeed in developing a shared philosophical and/or political project. The text is divided into two parts. Both thinkers failed in their endeavors, which were individualistic, and they did not benefit from their personal friendship and professional academic relationship as a possibility to improve and to augment their ideas and thus alter the results of the practical implementation of these very ideas.
Key words: Martin Heidegger, Karl Jaspers, communicative breach, comparative historico-philosophical analysis, (patho)biographical analysis, political philosophy, German existential philosophy, collaboration.

Към публикацията »

COVID-19 and human rights

This report aims to examine the COVID-19 pandemic from the perspective of the complex and contested relationship with human rights. On the one hand, this is necessary because the pandemic period has caused disastrous years for human rights in Europe. While for several years parts of the entire continent have increasingly wavered on some of the commitments to respect human rights standards, the COVID-19 pandemic has accelerated the erosion of the democratic structure of European society. Along these lines, the pandemic could be compared to both 11/11/2001 and the financial crisis of 2008. On the other hand, this topic is necessary because of the potential that COVID-19 gave to many governments, providing them a pretext to use a different palette of fears that the pandemic has provoked. From this point of view, such an analysis should establish from the outset that Europe is at a crossroads, and the direction that will be chosen will shape the future of the continent to a large extent.
Keywords: covid-19, human rights, Europe, healthcare

Към публикацията »

COVID-19 и правата на човека

Настоящата статия има за цел да разгледа пандемията COVID-19 откъм сложната и оспорвана връзка с правата на човека. От една страна това е необходимо, тъй като периодът на пандемията предизвика катастрофални години за правата на човека в Европа. Макар че в продължение на няколко години част от целия континент все повече се колебае по някои от ангажиментите си за спазване на стандартите за правата на човека, то пандемията COVID-19 ускори ерозията на демократичната структура на европейското общество, от която зависи защитата на правата на човека. По тази линия пандемията би могла да се сравнява както с 11.11.2001 г., така и с финансовата криза от 2008 г. От друга страна, тази тема е необходимо и заради потенциала, който COVID-19 предостави на много правителства, осигурявайки им идеален претекст да използват различна палитра от страхове, която пандемията предизвика, като по този начин се увеличиха възможностите да бъдат ограничени правата на гражданите. От тази гледна точка, подобен тип анализ би трябвало да констатира още в началото, че Европа се намира на кръстопът, а посоката, която ще бъде избрана ще формира до голяма степен и бъдещото на континента.
Ключови думи: covid-19, правата на човека, Европа, здравеопозаване

Към публикацията »

Philosophical Reflection on the “Null” as “Emptiness” or Unfolding the “Nothing” into “Something” out of Numbers

Why does the Pythagorean teaching not say anything about the zero? Why, provided it has been clarified that the number three for instance symbolizes the completeness, nothing has been said about the beginning “before the initial ONE”? Why numbers in the Pythagorean teaching explain the existence however nothing explains the non-existence as a factual undoubtedness – the non-existence of things is undoubted as much as their existence. Could the Pythagorean teaching have been “scared” of the “non-existing” things and their wisdom, which was not practically realized as a numeric expression and image?
Keywords: Pythagorean teaching, monades, universe, Еastern philosophy.

Към публикацията »

Философско осмисляне на „нулата“ като „пустота“ или разгръщането на „нищото“ в „нещо“ от числа

Защо в Питагоровото учение не е казано нищо за нулата? Защо е изяснено, че числото три, например, символизира завършеност, но по никакъв начин не се казва нищо за началото „преди началото ЕДИНИЦА“? Защо в Питагоровото учение числата са това, с което да се обясни съществуването, но няма нищо за не-съществуването като фактическа неоспоримост – не-съществуването на нещата е също толкова неоспоримо, колкото и тяхната екзистенция. Възможно ли е Питагоровото учение да се е „страхувало“ от „не-съществуващите“ неща и мъдростта им, която практически не е осъзната като числов израз и образ?
Ключови думи: Питагоровото учение, монади, вселена, Източна философия

Към публикацията »

Човешката ситуация в епохата на глобализацията

Идеята за глобализацията се продуцира като неизбежното бъдеще на хората и обществата по света, но от това се пораждат много въпроси, чиито отговори са неясни или незадоволителни. Затова в настоящия текст се разглеждат някои от проблемите свързани с глобализацията като, например, отношението й към националната държава и последиците за последната, които произтичат от това съприкосновение. Чрез анализ на понятия като „глобализъм”, „глобалност”, „глоблизация”, „модерност”, „постмодерност” и други, се търсят отговори на въпроситe за това, какво означава да си глобализиран по отношение на отделния човек и дали той печели нещо от този процес или е просто въвлечен в него.
Ключови думи: глобализация, глобалност, глобализъм, модерност, постмодерност, паноптикум, синоптикум, световно рисково общектво.

Към публикацията »

The Human Situation in the Age of Globalization

The idea of globalization is produced as the inevitable future of people and societies around the world, but it raises many questions which answers are unclear or unsatisfactory. Therefore, this article examines some of the problems related to globalization, such as, for example, its relation to the nation-state and the consequences for the latter that arise from this contact. Analyzing concepts such as "globalism", "globality", "globalization", "modernity", "postmodernity" etc, the paper looks for answers to the questions of what is to be globalized and whether the individual gains anything from this process or is simply drawn into it.
Key words: globalization, globality, globalism, modernity, postmodernity, panopticon, synopticon, global risk society.

Към публикацията »

Ливанските парламентарни избори през 2022 г.: Един прочит на предисторията и резултатите

На 15 май 2022 г. Ливан стана свидетел на първите си парламентарни избори след протестите от октомври 2019 г. и експлозията на пристанището на Бейрут през август 2020 г. Въпреки че лагерът, който включва Хизбула и нейните съюзници, загуби мнозинството, от което се ползваше в предишния парламент, резултатите не доведоха до ясно мнозинство за нито една от страните. Това може да забави формирането на правителството и избора на нов президент, който да замени настоящия президент Мишел Аун, чийто мандат изтича през октомври 2022 г., и да потопи страната в състояние на политическа парализа. Статията представя прочит на предисторията и резултатите от тези избори и прогноза за бъдещи сценарии на развитие на политическата ситуация в страната.
Ключови думи: избори, Ливан, правителство, президентски избори, ливанска система.

Към публикацията »

The Lebanese Parliamentary Elections 2022: A reading of the background and results

On May 15, 2022, Lebanon witnessed its first parliamentary elections after the protests of October 2019 and the explosion of the Port of Beirut in August 2020. Although the camp that includes Hezbollah and its allies lost the majority it enjoyed in the previous parliament, the results were not result in a clear majority for either party; This may delay the formation of the government, and the election of a new president to replace the current president, Michel Aoun, whose term ends in October 2022, and plunges the country into a state of political paralysis. The article presents a reading of the background and results of this election and drawing up future scenarios, and in the absence of a parliamentary majority for any particular group or alliance, internal developments depend largely on the regional situation. The resulting parliament open the door to delays and delays with the aim of obtaining political gains in government shares or in the presidential elections, or waiting for a regional deal in the next stage. The previous failure to agree on governments, and the lengthening of their formation for months, was to reopen the debate about the nature of the Lebanese system and the need for serious constitutional amendments towards expanded decentralization or a new electoral law. It is expected that this discussion will return to the fore in the event of the failure to form a government and the intensification of the living crisis as a result of the collapse of the local currency; as there has become a political and popular conviction that there is a structural defect that transcends political divisions and tensions, and requires research into Hezbollah’s weapons and role in the coming period, as well as the nature of the system and the electoral law.
Keywords: Election, Lebanon, Government, Presidential Elections, Lebanese System.

Към публикацията »

Eidetic vision of light

The whole of this article is to present a theoretical study that includes that includes the relationship between the visible and the invisible, the immanent and the transcendent, the sensory and the rational, referring to ancient philosophical theory.
In this connection, the question of light as eidos will be added, serving as a boundary line between being and non-being, and at the same time uniting two principles (active and passive, i.e (information and energy / matter)). The idea is to emphasize that it is due to the interaction between these two components of the noumenon (passive and active principle) that they appear, i.e. being (the phenomenon).
Key words: light, eidos, matter, energy

Към публикацията »

Ейдетична визия за светлината

Целта на тази статия е да представи теоретично изследване, което обхваща връзката между видимото и невидимото, иманентното и трансцендентното, сетивното и разумното, позовавайки се на древни философски теории.
Във връзка с това, ще бъде поставен въпросът за светлината като ейдос, служещ за гранична линия между битието и небитието, и в същото време обединяващ двата принципа (активен и пасивен, т. е. (информация и енергия/материя)). Идеята е да се подчертае, че именно благодарение на взаимодействието между тези две съставки на ноумена (пасивен и активен принцип,), се появява съществуващото, т. е. битието (феноменът).
Ключови думи: светлина, ейдос, материя, информация, енергия

Към публикацията »

Social roles of students in inspecting the quality of Bulgarian education

The article analyzes the topic of the social roles of students as participants in the innovative social phenomenon of inspecting the quality of Bulgarian education. Like any innovation launched in the evaluation of education, the inspection places students in the roles of key players: "evaluated" and "evaluated". Students know and perform very well in the established in their school institutions roles of "students who are assessed in the learning process" But in the phenomenon of assessing the quality of education, students are required to master a new social role who are directly involved in the inspection.
The first part of the article deals with the semantics of the social role. The second part of the article focuses on the analysis of the inspection, the specific opinions of students who have entered the social role of assessors in the activities of quality inspection of educational institutions, in which their main social role is taught and assessed in the educational process.
How is the quality inspection of Bulgarian educational institutions happening?
How can the social phenomenon of quality inspection of education help the development of the Bulgarian educational system and policies to ensure the quality of education?
To what extent do social actors: students, parents, teachers, principals, administrative staff in the education system and structures know their social roles and interactions in the processes of assessing the achieved level of quality of education in inspection?
All these issues are to be researched and announced in the Bulgarian educational system in order to facilitate and effective social actors: students, parents, teachers, principals, in the implementation of their compiled social roles of evaluators and evaluators.
Key words: social actor, social roles, inspection of the quality of Bulgarian education, evaluation of the quality of Bulgarian education

Към публикацията »

Социални роли на учениците при инспектиране на качеството на българското образование

Статията анализира темата за социалните роли на учениците като участници в процеса на инспектиране на качеството на образованието, като един нов социален феномен в българската образователна система. Като нов процес, стартирал наскоро в българското образование, инспектирането на качеството на образованието поставя учениците в две противоположни роли: на „оценявани“ и „оценяващи“. Учениците познават и се представят много успешно в традиционната за тях в училищните институции роля на „учащи се, които са оценявани в процеса на обучение“. Но в процеса на оценяване на качеството на образованието пред учениците се поставя изискването да овладеят една нова социална роля - на „оценяващи“, които пряко участват в процеса на инспектирането.
Първата част на статията проблематизира термина социална роля. Втората част е посветена на анализа на инспектирането, с акцент върху конкретните мнения на учениците, влезли в социалната роля на оценяващи при осъществяването на дейностите по инспектирането на качеството на образователния процес.
Как се случва инспектирането на качеството на образованието в българските образователни институции? Как един нов социален феномен, какъвто е инспектирането на качеството образованието, може да помогне за развитието на българската образователна система и за утвърждаването на политика на гарантиране на качеството на образованието? До колко социалните актьори в образователните институции: ученици, родители, учители, директори, административен персонал са запознати със своите роли в процесите по оценяване на достигнатото качество на образованието и как ги реализират?
Всички тези въпроси предстоят да бъдат научно изследвани и огласени в българската образователна система, за да бъдат насочени социалните актьори - ученици, родители, учители, директори - при изпълнението на взаимозависимите си и вътрешно противоречиви социални роли (на оценявани и оценяващи), така че да ги изпълняват възможно най-ефективно.Част от тези въпроси са предмет на анализ и в настоящата статия.
Ключови думи: социален актьор, социални роли, инспектиране на качеството на българското образование, оценяване на качеството на образованието

Към публикацията »

Differentiated Europe Macron's Initiative for Europe

This paper analyses the differentiated integration of Europe through the Initiative for Europe by French President Emmanuel Macron. Furthermore, it examines supranationality and intergovernmentalism, in the approach of the same Initiative for Europe. Finally, it compares the White paper for Europe with the French concept. In summary, conclusions are made depending on the previous analysis findings. Deductive and inductive research methods are used in this paper. The final assumption is that the future of Europe is one of differentiated integration, with fulfilled basic preconditions which will prevent disintegration.
Keywords: Differentiated integration, Europe, EU, France

Към публикацията »

Диференцирана Европа. Инициативата на Макрон за Европа

Тази статия анализира диференцираната интеграция на Европа чрез Инициативата за Европа на френския президент Еманюел Макрон. Наред с това тя разглежда темата за наднационалността и междуправителствеността в подхода на същата Инициатива за Европа. Текстът също така сравнява Бялата книга за Европа с френската концепция.
В статията са използват дедуктивни и индуктивни методи на изследване. В резултат от проведения анализ са изведени различни заключения. Едно от основните от тях е, че бъдещето на Европа е на диференцирана интеграция, с изпълнени основни предпоставки, които ще предотвратят разпадането.
Ключови думи: Диференцирана интеграция, Европа, ЕС, Франция

Към публикацията »

On the conceptual framework’s problem

The article is devoted to the problem of the conceptual framework. It covers twenty years of historical and philosophical genesis – the second half of the twentieth century. During this period, the problem was discussed and properly researched. The positions of three leading figures in logical positivism’s field are presented – Rudolf Carnap, Willard van Orman Quine, and Karl Popper. It is argued that the conceptual framework is a tool for the seeker to create concepts. The theoretical position in the views and understandings of the author on the issues discussed in the text is expressed. The whole process of constructing the conceptual framework is presented – from the spatially-temporally ordered system of observable objects and events; through the concept of reality, through the number system. Attention is paid to the philosophical question’s nature on the existence or reality of numbers, the problem of the existence of classes, and ontological relativity, the definition of terms. Own language and habitual terms are considered sequentially. Attention is paid to the myth of the conceptual framework. The study reaches the state of transcend.
Keywords: conceptual framework; the myth of the conceptual framework; ontological relativity; logical positivism.

Към публикацията »

Върху проблема за концептуалната рамка

Статията е посветена на проблема за концептуалната рамка. Обхванат е период от двадесет години от историко-философския генезис – втората половина на двадесети век. В този период проблемът е дискутиран и надлежно изследван. Представени са позициите на три водещи фигури в областта на логическия позитивизъм – Рудолф Карнап, Уилърд ван Орман Куайн и Карл Попър. Застъпено е твърдението, че концептуалната рамка е инструмент на търсещия за създаването на понятия. Изявена е теоретична позиция във възгледите и разбиранията на автора по разгледаните в текста въпроси. Изложен е целият процес на конструиране на концептуалната рамка – от пространствено-времево подредената система на наблюдаемите предмети и събития, през понятието за реалност, през системата на числата. Обърнато е внимание на въпроса за природата на философския въпрос за съществуването или реалността на числата, проблемът за съществуването на класовете и онтологическата относителност, определянето на термините. Разгледани са последователно собственият език и привичните термини. Отдадено е внимание на мита за концептуалната рамка. Изследването стига до състоянието на transcend.
Ключови думи: концептуална рамка; митът за концептуалната рамка; онтологическа относителност; логически позитивизъм.

Към публикацията »

"FOR A UNITED DEMOCRATIC YOUTH UNION": THE ISSUE OF THE ORGANIZATION OF THE YOUTH IN THE EARLIEST YEARS OF THE SOCIALISM IN BULGARIA

This article presents in chronological terms the development of the idea of putting all Bulgarian youth in one organization which aims at mass control over the youth by placing it under the power of the government and in particular – the Communist party. The text is about the period 1944-1949 and tries to present the main stages that led to the foundation of the union, paying special attention to the factors that hinder its smooth establishment and operating.
Keywords: youth, socialism, propaganda, organizations, unions, communism

Към публикацията »

„КЪМ ЕДИНЕН СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ“: ВЪПРОСЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЛАДЕЖТА В НАЙ-РАННИТЕ ГОДИНИ НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ

В статията се представя в хронологичен план развитието на идеята за обединение на цялата българска младеж в единна организация, с което се цели масово овладяване на младежта чрез поставянето й под контрола на Отечествения фронт и по-конкретно на комунистическата партия. Текстът разглежда периода между 1944 и 1949 година и се опитва да представи основните етапи, които довеждат до създаването на съюза, като особено внимание се отделя и на факторите, които пречат на неговото безпроблемно основаване и функциониране.
Ключови думи: младеж, социализъм, пропаганда, организации, съюзи, комунизъм

Към публикацията »

Leadership and leadership skills

This article focuses on the study of leadership and leadership skills as an important aspect of modern life. Leaders appear in different areas of the organization and many things depend on them related to the activities, results, achievements in both individual and community and organizational contexts. The analysis focuses on leadership as a phenomenon and its dimensions. The logic of development of theories of leadership according to individual perspectives and aspects of the phenomenon is traced, clarifying the main defining elements of leadership, which create a certain consensus in the scientific literature and provide a unifying perspective of ideas. The inseparable connection between leadership and management, their complementarity, and at the same time diversity are considered. The main conclusion of the article is that leadership is the result of the relationship between the leader and his followers; personal qualities, behavior and skills of the potential leader are crucial, they are manifested under certain conditions, such as the ability of the leader to be adequate to people's expectations, to propose actions that meet their desires and needs. At the same time, the leader in the organization must achieve the more general goals and mission that the organization pursues.
Keywords: leadership, management, leader, followers

Към публикацията »

Лидерство и лидерски умения

Настоящата статия е фокусирана върху изследване на лидерството и лидерските умения като важна страна на съвременния живот. Лидерите се проявяват в различни области на организацията и от тях зависят много неща, свързани с дейността, резултатите, постиженията както в индивидуален, така и в общностен и организационен контекст. Анализът се концентрира върху лидерството като явление и неговите измерения. Проследява се логиката на развитие на теориите за лидерство според индивидуалните перспективи и аспектите на феномена, като се изясняват основните детерминиращи елементи на лидерството, които създават определен консенсус в научната литература и осигуряват обединяваща перспектива на идеите. Разгледана е неразривната връзка между лидерството и управлението, тяхното взаимно допълване, като в същото време и различност. Основен извод на статията е, че лидерството е резултат от взаимоотношенията между лидера и неговите последователи; личните качества, поведения и умения на потенциалния лидер са от ключово значение, те се проявяват при определени условия, като важна е способността на лидера да бъде адекватен на очакванията на хората, да предлага действия, които съответстват на желанията и потребностите им. В същото време лидерът в организацията трябва да достигне до по-общите цели и мисия, които организацията преследва.
Ключови думи: лидерство, управление, лидер, последователи

Към публикацията »

Символите в мита за Орфей - изследване на истината и нейното разгръщане

Статията разглежда смисъла на символите в мита за Орфей като интерпретира различни подходи за неговото разгръщане. Особено внимание е отделено на някои от най-важните символи, които се срещат като „маска“ на мъдростта и в други митове – песента и музиката, магията на изкуството като цяло, поезията, змията, реката. В разработката на темата е заложена авторова интерпретация на разгръщането на енергията като естествен път за еволюцията на познанието зад символа.
Ключови думи: изкуство, поезия, смисъла на символите, Орфей, познанието зад символа

Към публикацията »

Философско-социологически измерения на глобализацията като икономика и новите видове труд

Тази статия има за цел да представи един философско-социологически поглед към измеренията на глобализацията като икономика и новите видове труд. Основните моменти в статията са: Въведение – исторически предпоставки за глобализацията; Глобализираната икономика като проявление на либералната идеология; Социални измерения на глобализираната икономика; Новите форми на труд; Прекариатът – новата глобална класа; Личността на прекариата. Статията завършва с извода, че: най-дълбокото значение, носено от идеята за глобализацията, е това за непредвидимия, неподчинен на правила и самостойно развиващ се характер на нещата в света. Идеята за универсализация носи надеждата и намерението за създаване на порядък, точно както понятията цивилизация, развитие, конвергенция и консенсус, т.е. универсален ред. Същевременно е обявено намерението да се уеднаквят жизнените условия на всички и навсякъде, така че всеки да има равни възможности за живот.

Към публикацията »

Philanthropy and Science or Why Do the Rich Donate for Education

Today, higher education in many countries around the world relies on the support of private philanthropy. This dependence has increased over the decades and is the result of rising university costs and declining public investment. At the same time, students are increasingly attracted to science and engineering, and the industry needs rapid innovation. In this context, the question naturally arises as to why the rich donate to education. In most cases, the starting point for the philanthropist is his/her life experience, and sometimes charity is associated with gratitude to an institution but there are also cases in which philanthropists’ motives are not so obvious. The question remains whether the donation for education is motivated solely by a selfless desire for change in society, or there is something more in it. This article seeks an answer to this question.

Keywords: higher education, philanthropy, donation, universities, education financing.

Към публикацията »

Филантропия и наука или защо богатите даряват за образование

В днешно време висшето образование в много държави по света разчита на подкрепа от страна на частната филантропия. Тази зависимост се увеличава през десетилетията и е резултат от нарастващите университетски разходи и намаляването на държавните инвестиции. Науката и инженерството, за чието развиване са нужни големи средства, са все по-привлекателни за студентите; от своя страна индустрията се нуждае от бързи иновации. В този контекст естествено възниква въпросът защо богатите даряват за образование. В повечето случаи отправна точка за филантропа е житейският му опит, а понякога благотворителността е свързана с благодарност към институция, но в други случаи мотивите не са така явни. Ала дали даряването за образование е мотивирано единствено от безкористно желание за промяна в обществото у дарителя, или в него има нещо повече? На този въпрос се търси отговор в статията.

Ключови думи: висше образование, филантропия, даряване, университети, финансиране на образованието.

Към публикацията »

Commentary: Lecture by Dr. Mordechai Kedar - The Middle East: Tribalism and Not Nationalism

Dr. Mordechai Kedar, an expert in the Arabic language and Islamic culture from Bar-Ilan University, opens for us a window so that we can understand how the tribes in the Middle East were created and how the tribal society constitutes the source of the wars in the Middle East.

According to Kedar, the factor that most characterizes the Middle East is the fact that it is a desert region without a large number of water sources. The sparse water resources (wells, rivers, puddles, etc.) cause people to fiercely defend the water resources they have.

Към публикацията »

Niklas Luhmann and the concept of society

The two characteristics with which we can identify Niklas Luhmann and his work are innovation and objectivity. The former points out the originality of his way of thinking, respectively his concept of the society. The latter satisfies (to perfection) Max Weber's condition to make a clear difference in science between facts and values; even the hidden irony that Luhmann (in some places) shows is in an abstract context.
The present work refers to some more important aspects of the conceptual architectonics of the methodical theoretician Niklas Luhmann for the society, and in particular those which are related to its definition.
Keywords: society, sociology, systems theory, system/s, social systems, communication, difference / differentiation, mental systems, meaning, contingency, Alter, Ego, observation (first and second order), observer, (first and second placement).

Към публикацията »

Никлас Луман и понятието за обществото

Анотация:
Двете характеристики, с които можем да идентифицираме Никлас Луман и неговото творчество, са иновативност и обективност. Първата подчертава оригиналността на начина му на мислене, респективно концепцията му за обществото. Втората – удовлетворяването (до перфекционизъм) условието на Макс Вебер да се прави ясна разлика в науката между факти и ценности; дори скритата ирония, която Луман проявява (на места) е в абстрактен контекст.
Настоящата разработка визира някои по-важни аспекти от понятийната архитектоника на системния теоретик Никлас Луман за обществото и по-специално онези, свързани с дефинирането му.

Ключови думи: общество, социология, системна теория, система / и, социални системи, комуникация, разлика /диференциация, психически системи, смисъл, контингентност, Alter, Ego, наблюдение (от първи и втори ред), наблюдател, ( от първи и втори порядък).

Към публикацията »

Alternative Logic of Hugh MacColl

Imposed by time predicate logic is extension of propositional logic and this extension form first order logic or the so called “classical” logic. But in the time there is another system with similar properties. The logic of Hugh MacColl suggest one more successful connection between tradition and formal logic because it adds thesis of Aristotle and Boethius. Furthermore MacColl system include some modal and relevant elements, along with this it is five valued.
Key words: MacColl, modal, connexive, relevant, predicate logic, five valued

Към публикацията »

Алтернативната логика на Хю МакКол

Наложилата се във времето предикатна логика е разширение на пропозиционалната и това разширение формира логиката от първи ред или т.нар. „класическа“ логика. Във времето обаче съществува и друга логика с подобни свойства. Логиката на Хю МакКол предлага едно по-успешно свързване на традицията с формалната логика като включва конексивните тезиси на Аристотел и Боеций. Логиката включва някои модални и релевантни елементи като заедно с това е пет значна.
Ключови думи: МакКол модален, конексивен, релевантен, предикатна логика, пет значна

Към публикацията »

Humor and satire during socialism: between the denial and the validation of the regime

Humor and satire within the socialist regime in Bulgaria are a large and very poorly studied topic, which can be considered to fit into the issue of art during socialism in general, but also goes beyond this field with the specific characteristics of this art. The proposed article aims to trace the conflicting existence of humor and satire during the country's communist past, their various uses their various uses by the communist government, but also their critical potential directed against it. The article hypothesizes that the ambivalent situation of humor and satire during the communist regime is due to the nature and goals of this type of work, which are perceived in a similar way by both the authors themselves and the government - just like criticism. Such criticism, even if not directly directed at politics, is usually associated with certain social ills and human vices. These characteristics of humor and satire make their adaptation to the regime a particularly interesting topic.
In order to analyze how humorous creativity is influenced by the various processes that affect the country during the period, the objects of the study were selected newspaper "Starshel" (Hornet) and the House of Humor and Satire in Gabrovo, which will be considered as specific spaces for humor and satire, testifying to the attitude of the authorities towards humorous creativity in the different periods of the regime. The choice of objects of research presupposes a focus on two directions of humorous creativity: literature and especially the genres of humorous epigrams and feuilletons, as well as the fine arts - mainly caricatures, but also some plastic works.
Keywords: humor, satire, socialism in Bulgaria, criticism, mockery, denial, validation

Към публикацията »

Хуморът и сатирата през социализма: между отричането и утвърждаването на режима

Хуморът и сатирата в рамките на социалистическия режим в България представляват голяма и много слабо изследвана тема, за която може да се приеме, че донякъде се вмества в проблематиката за изкуството през социализма изобщо, но и надхвърля това поле със специфичните характеристики на това изкуство. Този текст цели да проследи конфликтното съществуване на хумора и сатирата през комунистическото минало на страната, различните им употреби от властта, но и критичния им потенциал. Статията прокарва хипотезата, че амбивалентната ситуация на хумора и сатирата по време на комунистическия решим се дължи на същността и целите на този тип творчество, които се възприемат по сходен начин както от самите автори, така и от държавното ръководство – а именно като критика. Подобна критика, дори и да не е пряко насочена към политиката, обикновено е свързана с определени обществени недъзи и някои човешки пороци. Тези характеристики на хумора и сатирата правят адаптирането им към режима особено интересна тема.
За да се анализира как хумористичното творчество се повлиява от различните процеси, които засягат държавата през периода, за обекти на изследването са подбрани вестник „Стършел“ и Домът на хумора и сатирата в Габрово, които ще бъдат разглеждани като специфични пространства за хумор и сатира, свидетелстващи за отношението на властта към хумористичното творчество в различните периоди на режима. Изборът на обекти на изследването предполага съсредоточаване върху две направления на хумористичното творчество: литературата и най-вече жанровете на хумористичните епиграми и фейлетони, както и изобразителното изкуство – основно карикатурите, но и някои пластични произведения.
Ключови думи: хумор, сатира, социализъм в България, критика на властта, осмиване, утвърждаване, отхвърляне

Към публикацията »

Anthropologisation of Theology, the Role of the Senses and Love in the Philosophy of L. Feuerbach

The purpose of this text is to analyze some of the philosophical views of L. Feuerbach while examining his main theses related to the anthropologisation of God, the purpose of philosophy and the role of the senses and love in the process. In this way, the article reflects on an original historical-philosophical model of thinking, which considers man, including nature as the basis of man, in a single, universal and most comprehensive subject of philosophy. All this conceives anthropology, along with physiology, as a universal science.
Key words: Feuerbach, anthropology, philosophy of the senses

Към публикацията »

Антропологизиране на теологията, ролята на сетивността и любовта във философията на Л. Фойербах

Целта на настоящия текст е да се разгледат част от философските възгледи на Л. Фойербах като едновременно с това се представят неговите основни положения, свързани с антропологизацията на бога, задачата на философията и ролята на сетивността и любовта в този процес. По този начин статията излага един оригинален историко-философски модел на мислене, който разглежда човека, включително и природата като база на човека, в единствен, универсален и най-всиш предмет на философията, с което издига антропологията, заедно с физиологията, до универсална наука.
Ключови думи: Фойербах, антропология, философия на сетивата

Към публикацията »

The French debate for philosophical education: relevance to the Bulgarian situation

The text follows the development of the French debate, centered on some problems of philosophical education in high school, which relate to its content and the way it is taught. At the same time, the article tries to relate the mentioned problems to the Bulgarian situation, referring to the education in philosophy in the first high school stage of compulsory education for the Bulgarian students. Two basic perceptions of teaching are considered: teaching as making philosophy and teaching as transferring knowledge. By relaying on the Bulgarian Educational Standards for Philosophy and on personal experience, it is shown that the first teaching model is currently not applicable in Bulgaria. By using the text of the French debate as a base and secondary sources, it is suggested that the "Bulgarian debate" will be resolved if a combination of practice and theory with respect to philosophy is achieved in the National Educational Standards. The method of analysis is mainly used.
Keywords: education in philosophy, doing philosophy, disciplines, Bulgarian situation, French debate.

Към публикацията »

Френският дебат за философско образование: актуалност спрямо българската ситуация

Текстът разглежда развитието на френския дебат, съсредоточен около проблеми на образованието по философия в гимназията, които се отнасят до неговото съдържание и то начина на преподаване. Заедно с това, статията опитва да отнесе посочените проблеми към българската ситуация, що се отнася до образованието по философия в първи гимназиален етап на обучение, задължителен за българските ученици. Разгледани са две основни схващания за преподаването: като философстване и като предаване на знания. Чрез оповаване на Държавните образователни стандарти за обучението по философия и на опит, се показва, че първият модел на преподаване е неприложим към момента за България. Стъпвайки на текста на френския дебат и на вторични източници, се изказва предположението, че „българският дебат” ще се разреши, ако в Държавните образователни стандарти се постигне съчетаване на практика и теория, що се отнася до философията. Изпозван е основно методът на анализ.
Ключови думи: образование по философия, философстване, дисциплини, българска ситуация, френски дебат.

Към публикацията »

ОТНОШЕНИЕТО ФИЛОСОФИЯ – ИЗКУСТВО ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА СИСТЕМА НА ШЕЛИНГ

The main moment of coincidence between philosophy and art is the interpenetration of science, the good and the beautiful in an absolute simultaneity of the peculiarity in Schelling's philosophical system. Philosophy encompasses everything in its totality, and by the principle of construction is an eternal and faithful image of the universe. Art as a doctrine is formed in philosophy through contemplation. The latter is a main creative principle and receives the image of the immediate eternal.
Through the principle of construction, philosophy produces in art to the extent of determining its place in the universe, and by contemplating it, attains the highest – the identity of philosophy and the doctrine of art. This seemingly cyclical process represents two different paths of knowledge – one by constructing in the ideal, subjective sphere and the other by contemplation in the real, objective realm. The sublime moment of fusion is the idea of the divine where god and the universe appear as the same expression of the whole.
The construction and reconstruction are the immanent and transcendental path of reflection, by which we can define the logical construct of art, accepting pure thought as an ideal principle and pure Being as a real principle.
The theorizing of art in the history of Western philosophy was not an easy task, given Plato's severe condemnation of poets and painters in the Ideal State, but the artist's thought and the becoming of its works are ideal definitions of the universe.
Apart from mythology, the antiquity could be determined by the principle of sculpture, because as a kind of art, it is the work of an artist, a consummate and master where the philosopher has to produce and reflect, and by himself, to raise this ideal essence in itself – in this particular moment of logical construction. Thus, the sculpture becomes an ideal definition of philosophy. Not just the order and symmetry, but its place in the universe.
To achieve the theoretical foundation of art, philosophy must gradually build its essential moments in the act of creation for itself – to raise it in the identical image to itself as a real truth of the universe.

Keywords: Schelling, philosophy of art, German classical philosophy, aesthetics, philosophy, art

Към публикацията »

THE ANALOGY OF PHILOSOPHY AND ART IN SCHELLING'S PHILOSOPHICAL SYSTEM

The main moment of coincidence between philosophy and art is the interpenetration of science, the good and the beautiful in an absolute simultaneity of the peculiarity in Schelling's philosophical system. Philosophy encompasses everything in its totality, and by the principle of construction is an eternal and faithful image of the universe. Art as a doctrine is formed in philosophy through contemplation. The latter is a main creative principle and receives the image of the immediate eternal.
Through the principle of construction, philosophy produces in art to the extent of determining its place in the universe, and by contemplating it, attains the highest – the identity of philosophy and the doctrine of art. This seemingly cyclical process represents two different paths of knowledge – one by constructing in the ideal, subjective sphere and the other by contemplation in the real, objective realm. The sublime moment of fusion is the idea of the divine where god and the universe appear as the same expression of the whole.
The construction and reconstruction are the immanent and transcendental path of reflection, by which we can define the logical construct of art, accepting pure thought as an ideal principle and pure Being as a real principle.
The theorizing of art in the history of Western philosophy was not an easy task, given Plato's severe condemnation of poets and painters in the Ideal State, but the artist's thought and the becoming of its works are ideal definitions of the universe.
Apart from mythology, the antiquity could be determined by the principle of sculpture, because as a kind of art, it is the work of an artist, a consummate and master where the philosopher has to produce and reflect, and by himself, to raise this ideal essence in itself – in this particular moment of logical construction. Thus, the sculpture becomes an ideal definition of philosophy. Not just the order and symmetry, but its place in the universe.
To achieve the theoretical foundation of art, philosophy must gradually build its essential moments in the act of creation for itself – to raise it in the identical image to itself as a real truth of the universe.

Keywords: Schelling, philosophy of art, German classical philosophy, aesthetics, philosophy, art

Към публикацията »

Leaders and Leadership: Factors That Influence Leaderships - Part I

The phenomenon of leadership has been observed and researched for roughly 100 years and various scholars have tried to explain its development as well as examine the tools that enable its advancement. This article provides a comprehensive overview and explanation of the leading approaches to leadership research today and covers the Personality Researches and the Trait Approach to Leadership, the Behavioral Approach and Leadership Development, Blake and Mouton’s Managerial Grid, the Situational Approach in Exploring Leadership, Reddin’s Four Style Model, Fiedler’s LPC Situational Dependence Model, Formative Leadership – Leadership’s Full Range Model.

Към публикацията »

Leaders and Leadership: Factors That Influence Leaderships - Part I

The phenomenon of leadership has been observed and researched for roughly 100 years and various scholars have tried to explain its development as well as examine the tools that enable its advancement. This article provides a comprehensive overview and explanation of the leading approaches to leadership research today and covers the Personality Researches and the Trait Approach to Leadership, the Behavioral Approach and Leadership Development, Blake and Mouton’s Managerial Grid, the Situational Approach in Exploring Leadership, Reddin’s Four Style Model, Fiedler’s LPC Situational Dependence Model, Formative Leadership – Leadership’s Full Range Model.

Към публикацията »

EU - Russia Information War, Human Rights and Democracy – Fake news, Fact-checking, Conspiracy Theories and Hate-speech in post-Truth and Illiberal Democracies Age

The aim of the study is to discuss both two sides of the EU – Russian Information War’s discourses and tools/tactics in contemporary democracy and human right standards. The study makes a discourse analysis on the fake news as the EU – Russian information war’s discourse base in the post-truth age in relation to the evolution of democracy, human right, and political communication. The fake news who is constructed on the base of the conspiracy theories as hate-speech examples how to evaluated by contemporary democracy, human right, and communication science standards? The study discusses the specific relationships of Ottoman inherited countries’ mass with fake news and human rights as well. The authenticity of the study is that the first time the information war subject is discussed in relation to the evolution of democracy and human right standards and universal democracy and human right struggle. Also, the first time the study offers a consistent definition of fake news to explain the impact/influence mechanism. The fake news who are the weapons of the information war who are classified as the hate-speech examples have a large academic literature but the aim of the study is to discuss a definition and contemporary impact mechanism of fake news and conspiracy theories in post-truth and illiberal democracies age. The discussion could give a deepest understand on the definition and the impact mechanism of fake news.
Keywords: Information War, Fact-checking, democracy, human right, fake news

Към публикацията »

Информационната война между Европейския съюз и Русия. Човешките права и демокрацията - фалшивите новини, теориите за конспирацията и езикът на омразата в епохата на пост-истината

Целта на изследването е да разгледа информационната война между ЕС и Русия - както по отношение на дискурсите и тактиките на съвременната демокрация, така и спрямо стандартите на човешките права. В подобен контекст статията прави дискурсивен анализ на фалшивите новини относно развитието на демокрацията, човешките права и политическата комуникация. Разглеждат се фалшивите новини, базирани върху конспиративните теории, които водят до език на омразата и се проследява възприемането им през призмата на човешките права и демократичните ценности. Изследването предлага дефиниция за фалшиви новини с оглед на обяснението на тяхното влияние в обществото.
Ключови думи: информационна война, проверка на факти, демокрация, човешки права, фалшиви новини

Към публикацията »

Ethical and Aeshetical Discourse of the Kierkegaard's Religious Existentialism

This paper dwells on the philosophical synthesis between the Ethics and Aesthetics in the first work of Søren Kierkegaard –“Enten–Eller” (“Either-Or”). Man’s spiritual transformation (personality) undergoes a three-stage process of growth, which starts from the aesthetic plane and continues to the moral one, where at the end Kierkegaard combines morality with the religious phase of human growth. The synthesis of Ethics and Aesthetics thus comes true by author’s employing of poetical expression of an aesthetic life view through allusions, imagery poetics, and symbolism, whereas the moral aspect of human growth discusses such topics as moral responsibility, critical analysis, and marriage. The Dane employs a language that combines ethics and aesthetics as one. Thus, Ethics and Aesthetics adopt a form-content paradigm, whereby the aesthetic stage of human growth in the work “Either-Or” represents the form, and the moral aspect is presented in the content of the work. The work of the Danish philosopher presents an ample example of the crossroad and intersection of Ethics and Aesthetics as a valid expression of human spiritual growth.

Key words: Ethics, Aesthetics, symbolism, moral responsibility, marriage, ethic-aesthetic synthesis.

Към публикацията »

Етико-естетически дискурс на религиозния екзистенциализъм на Сьорен Киркегор („Или-Или“)

Изследването е посветено на философския синтез между етика и естетика в произведението "Или-или" на Сьорен Киркегор. Духовната трансформация на човека минава през тристадиен процес на развитие, който започва от естетическото, преминавайки в морално състояние, като накрая Киргегор обединява моралната и религиозна фаза на това човешко развитие. Ако естетическото съществуване се осъществява чрез поетически изразни средства като алюзии, символи, поетически образи, то моралният аспект на човешкото развитие е свързан с моралната отговорност, критическия анализ и брака. Киргегор обаче разработва език, който обединява етика и естетика. Така етиката и естетиката придобиват формо-съдържателна парадигма, като естетическият стадий представя формата на "Или-или", а моралният аспект е представен от съдържанието на работата. В подобен план "Или-или" представлява ключов пример на взаимното свързване на етическото и естетическото като израз на човешкото духовно развитие.
Ключови думи: етика, естетика, символизъм, морална отговорност, брак, етикоестетически синтез.

Към публикацията »

Money and Elected Leadership: Can Money Promote a Candidate's Election to Political Leadership/Position in Israel?

In this article, the researcher seeks to investigate whether there is a causal or statistical relationship between a candidate for election's existing personal capital and the likelihood of being elected to a list for the Knesset, whether through primary elections or to the Knesset in practice, or in other words, to check if money can promote a candidate's election to political leadership/position in Israel. As the law in Israel keeps the Declaration of Capital of the Members of Parliament confidential (Law of Knesset Members' Immunity, Duties, and Rights, 1951) the researcher riled on variety of elected leaders testimonials and media reports and investigations which has indicated that being elected to a political position, requires a precedingly tremendous amount of money which may add up to millions of shekels, to fund the campaign, to promote candidate within the relevant groups or even ''buy votes'' through ''votes contractors''. The funding is essential for successful campaign and some candidates and parties turn to external financing sources, which appear as donations made by private or commercial bodies. The latter turned out to be of interest, particularly due to the fact that a trend where those benefactors pass on funds to candidates possessing different political ideologies was identified. Naturally, the necessity of donations as well as the financial influences in the parliament which may appear through ''lobbyists'' in the Israeli parliament and local council corridors has a cost – which sometimes might be connected to ''governmental corruption''. Capital's influence is apparent in diverse aspects of politics worldwide, and in Israeli democracy. This article sought to review and present the points where capital bears influence both within processes of electing a candidate to a political leadership position and in promoting commercial agendas through laws, regulations and interest promotion.
Key words: Leadership, political funding, governmental corruption, crony capitalism, political lobbying.

Към публикацията »

Парите и избираемото лидерство: могат ли парите да промотират избирането на кандидат за политическо лидерство/позиция

В тази статия изследователят се стреми да проучи дали има причинно-следствена или статистическа връзка между съществуващия личен капитал на кандидата за избори и вероятността той да бъде избран в списъка за Кнессет, или с други думи – да се провери дали парите могат да насърчат избора на кандидат за политическо ръководство / позиция в Израел. Тъй като законът в Израел спазва конфиденциалност на Декларацията за капитала на членовете на Парламента (Закон на имунитета, задълженията и правата на членовете на Кнессет, 1951 г.), изследователят разчита на множество свидетелства на избраните лидери, както и на медийни доклади и разследвания, които показват, че е избирането на политическа позиция изисква огромна сума пари, която може да достигне милиони шекели, за финансиране на кампанията, за промотиране на кандидата сред съответни групи или дори за „купуване на гласове“. Финансирането е от съществено значение за успешната кампания и някои кандидати и партии се обръщат към външни източници на финансиране, които се явяват като дарения, направени от частни или търговски органи. Последното се оказа интересно, по-специално поради факта, че се идентифицира тенденция тези дарители да прехвърлят средства на кандидати с различни политически идеологии. Естествено, необходимостта от дарения, както и финансовите влияния в парламента, които могат да се появят чрез „лобисти“ в израелския парламент и коридорите на местния съвет, струват разходи, които понякога могат да бъдат свързани с „правителствена корупция“. Влиянието на капитала е очевидно в различни аспекти на политиката по целия свят, а също и в израелската демокрация. Тази статия се стреми да преразгледа и представи моментите, при които капиталът влияе както върху процесите на избор на кандидатите за лидерска политическа позиция, така и върху промотирането на комерчески програми посредством закони, разпоредби и насърчаване на опредеелни интереси.
Ключови думи: лидерство, политическо финансиране, правителствена корупция, , crony capitalism, политическо лобиране.

Към публикацията »

The Problem of the Essence of Metaphysics

The paper is an attempt to present a specific perspective on Heideggers‘s interpretation of the problem „what is metaphysics“ in its essence. It focuses on Heidegger analyses of the questions that metaphysics „asks“ because by them it reveals itself in its wholeness and also involves ourselves as asking midst of the question. The study put accents on the human existence – Dasein – as a fundamental problem of metaphysics.
Keyword: Dasein, Heidegger, metaphysics, human existence

Към публикацията »

Проблемът за същността на метафизиката при Хайдегер

Настоящият текст е опит за малко по-различен поглед върху Хайдегеровата интерпретация на проблема за това какво представлява метафизиката в своята същност. Според него тя се корени го, във въпросите, които задава самата метафизика, защото чрез тях тя ни разкрива самата себе си в своята цялост и въвлича и нас самите, като питащи всред зададения въпрос. Освен това Хайдегер полага битието като изначален принцип на метафизиката и по този начин поставя човешката екзистенция в качеството й на тук-битие като централен метафизичен проблем, който подлежи на изследване и интерпретиране.
Ключови думи: екзистенция, Хайдегер, проблема за метафизиката

Към публикацията »

The Rural Child Through Socialism (Part II)

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Към публикацията »

Селското дете през социализма (Част ІІ)

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »

The Scientific and the Magical in Fantastic Worlds (a Proposal of a Model for the Analysis of Science Fiction and Fantasy)

Abstract: Using T. Todorov's theory on fantastic literature, J. R. R. Tolkien's and V. Propp's - on fairy tales and D. Suvin's - on the poetics of science fiction, a model is proposed for the analysis of the scientific and the magical in artistic works of the science fiction and fantasy genres. The model is compared to K. Malmgren's theory of the intermediary genre of science fantasy, C. S. Lewis's classification of science fiction and T. Freedman's thoughts on the interconnection between science and magic in fantasy movies and videogames.

Key words: Science fantasy, fantasy, science, technology, magic, science fantasy, Todorov, Tolkien, Suvin, Malmgren, Lewis, Freedman.

Към публикацията »

The Rural Child Through Socialism (Part І)

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »

Научното и вълшебното при изграждане на фантастичен свят

Резюме: Въз основа на теорията на Цв. Тодоров за фантастичната литература, на Дж. Р. Р. Толкин и Вл. Проп - за вълшебните приказки, и на Д. Сувин - за поетиката на научната фантастика, се разработва модел за анализ на научното и вълшебното в художествени произведения от жанровете научна фантастика и фентъзи. Моделът е сравнен с теорията на K. Малмгрен относно междинния жанр научно фентъзи, класификацията на научната фантастика на К. С. Луис и разсъжденията на Т. Фрийдман относно взаимовръзката между наука и магия във фентъзи филмите и видеоигрите.

Ключови думи: Научна фантастика, фентъзи, наука, технологии, магия, вълшебства, научно фентъзи, Тодоров, Толкин, Сувин, Малмгрен, Луис, ФрийдманAbstract: Using T. Todorov's theory on fantastic literature, J. R. R. Tolkien's and V. Propp's - on fairy tales and D. Suvin's - on the poetics of science fiction, a model is proposed for the analysis of the scientific and the magical in artistic works of the science fiction and fantasy genres. The model is compared to K. Malmgren's theory of the intermediary genre of science fantasy, C. S. Lewis's classification of science fiction and T. Freedman's thoughts on the interconnection between science and magic in fantasy movies and videogames.

Key words: Science fantasy, fantasy, science, technology, magic, science fantasy, Todorov, Tolkien, Suvin, Malmgren, Lewis, Freedman.

Към публикацията »

Селското дете през социализма (Част І)

Резюме: Текстът цели да покаже каква е представата за селското дете, формирана от идеологическата литература от периода на социализма в България и чрез анализ на проведени специално за целта интервюта да се опита да провери в каква степен тя е съответствала на реалността. Централни за текста са въпросите за семейната среда и образованието в селата, които се разглеждат като двата основни източника на влияние.

Ключови думи: Детство, селска среда, семейна среда, училищно образование, социализмът в България.

Abstract: The text aims to show the idea of the rural child formed by the ideological literature from the period of socialism in Bulgaria and to verify its credibility through analysis of interviews conducted for this purpose.Central to the text are the questions about the family environment and education in the villages,which are seen as the two main sources of influence.

Keywords: Childhood, rural environment, family environment, education, socialism in Bulgaria.

Към публикацията »

Is Love Disease According to Ortega y Gasset?

Summary: The article is focused on José Ortega-y-Gasset’s work, "Studies on Love," in which the Spanish thinker outlines two types of feelings that could be conditionally called: love-passion and love-affirmation. In the first one a pathogenic character can be found, but in the second one - a conscious choice of creation and preservation of the loved one is realized.
Keywords: Love, Disease, José Ortega-y-Gasset, drive, choice of giving

Към публикацията »

Болест ли е любовта според Ортега-и-Гасет?

Резюме: Статията е фокусирана върху произведението на Хосе Ортега-и-Гасет „Изследвания върху любовта", в което испанският мислител очертава два типа чувства, които можем да наречем условно: любов-страст и любов-утвърждаване. В първата може да се открие патогенен характер, но във втората се реализира съзнателен избор на сътворяване и съхраняване на обичаното.

Ключови думи: Любов, Болест, Хосе Ортега-и-Гасет, нагон, избор на отдаване

Към публикацията »

The Jewish question, modernity and human relations within Zygmunt Bauman

The following article deals with the modern phenomena of Holocaust. The current survey shows the impact of devastation during the German Third Reich, the different causes for the creation of totalitarian system of government, and some remedies which seek prevention of human oppression and maintenance of blissful environment.
Key words: genocide, cold intellectualism, eugenics, imperialism, anti-semitism, totalitarianism, collective thinking or mass irresponsibility – rascalism, morality, need for eternal values

Към публикацията »

Еврейският въпрос, модерността и човешките взаимоотношения у Зигмунт Бауман

Резюме: Настоящата статия разглежда модерния феномен на Холокоста. Това изследване показва ефектът на унищожение по време на Немският Трети Райх, различните причини за създаването на тоталитарната система на управление, и някои лекове, които целят превенцията на човешка опресия и подръжката на дълбоко щастлива среда.
Ключови думи: геноцид, студен интелектуализъм, евгеника, империализъм, анти-семитизъм, тоталитаризъм, колективно мислене – масова безотговорност – простолюдност, нравственост, нужда за вечни ценности.

Към публикацията »

Между лично и фикционално: знаци-символи в интертекстуалната и наративната равнина на романа „Весел дом” на Алисън Бекдел

Статията изследва една от петте основни теми в графичния роман „Fun Home“ на Алисън Бечдел - темата за смъртта. Текстът разглежда всички свързани с романа интертекстуални връзки, а именно препратката към екзистенциализма, към Камю, към Уолъс Стивънс, към мита за Икар. Той също така разкрива и ролята на основните наративни събития, които биха могли да се тълкуват като знаци-символи, хвърлящи светлина върху смъртта на главния герой. Това се постига чрез словесни и графични фигури, чието взаимодействие е част от изследването.
Ключови думи: графичен роман, интертекстуалност, разказ, знак, екзистенциализъм, автентичност, фактичност, абсурд, смърт

Към публикацията »

Between personal and fictional: signs-symbols in the intertextual and narrative plain of the graphic novel “Fun Home”, Alison Beckdel

The article explores one of the five global themes in the graphic novel “Fun Home” of Alison Bechdel – the theme of death. It goes through all intertextual relationships connected to it, namely the reference to existentialism, to Camus, to Wallace Stevens, to the myth of Icarus. It also reveals the role of the main narrative events which could be interpreted as signs-symbols shedding light on the death of the main character. All this is achieved through verbal and graphic figures and their interaction is part of the research.
Key words: graphic novel, intertextuality, narrative, sign, existentialism, authenticity, facticity, absurdity, death

Към публикацията »

The Problem of the "Ontological Dependence" in Quine's Philosophy

Abstract. The aim of the present paper is to compare two basic figures of the analytic philosophy: Quine and late Wittgenstein. What is to be argued here is that these two authors have many theses in common and they realize a turn within the analytic tradition. Among their followers are Sellars, Ostin, Searl, etc.

Keywords: linguistic turn, paradigm, reference, ontolology, conceptual scheme, representationalism, foundationalism

Към публикацията »

Comparison between the ideas about the Ultimate Reality in the Teachings of Daoism and Buddhism

Abstract: The aim of this article is to make a short comparison between the main concepts in the two most popular Eastern philosophies after giving a short description of both. The core conclusion of the work is that the Western perception is finding it extremely difficult to think "outside of the box" and therefore hard to understand the Eastern intentions.

Keywords: East, West, Daoism, Buddhism, Ultimate reality, concept, reason, language, expressing, metaphysic, nature

Към публикацията »

Concepts of Chaos in Old Greek and Old Chinese Thinking

Annotation: In this paper, the basic points of the concepts of Chaos as developed in Old Greece and Old China are compared. The main idea is that in Greek thought Chaos is a term for the cosmological beginning, prior to the order of Cosmos, while in the Chinese thought Chaos is a synonym to the unnamed and undifferentiated Ultimate reality. Therefore, while the Greek concept of Chaos represents the shift from mythological to rational thinking, the Chinese one is connected with ancient mystical practices for achieving this Ultimate reality that could not be grasped within the means of logic.

Key words: Chinese philosophy, comparative philosophy, Chaos

Към публикацията »

Ontology of the Old Age

Abstract: In this article, the main problem raised is the subjective and ontological experience of aging, the problem between mind and body, and the way in which everything (whether living or not) "becomes" because of aging. I try to put a clear boundary between the way in which aging, as the stage of reaching old age, appears on the one hand in the non-living, on the other, in the living things. The ontological statement is that aging reveals itself as one of the basic reason of beingness at all and that we can understand it only through awareness of our own attitude towards it.
Keywords: aging, beingness, old age

Към публикацията »

Women's status in Chinese society

Summary:The aim of the article is to present an overview of the changes in women's status in Chinese society throughout the years. The method implemented is historico-analytic with emphasis on the reasons for undertaking necessary changes concerning the place of women in economic and social life. Special attention is paid to the changes in marital relations, especially under the reign of the Chinese Communist Party, and the liberty gained by Chinese women which contributed to their heightened position in society and stronger self-esteem.

Keywords: Chinese women, women's status, women's submission, marital relations in China

Към публикацията »

Two Nuances of (Not) Justice: Social-Economic and Cultural

Abstract: The study proposes an analysis of two different views on justice in the social space. One shows the importance and place of identity as well as its relation to "recognition policy", and the other is related to socio-economic space and the concept of justice as impartiality in the distribution of basic goods.

Към публикацията »

The End of Art - Chronicle of a Death Foretold Many Times

Abstract: The article follows the tendency to very critical and sometimes illegitimate attitude towards art, reaching its natural ending in Benjamin's „The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction". The paper compares his view with the positions of some of his contemporaries, who also work on the problems of art. The aim is to demonstrate the ambiguity of Benamin's conclusions and to show that the lethal diagnosis is overstated and the final decision is inappropriate because, as it is known, " Ars longa, vita brevis."

Kеy words: Benjamin, art, original, reproduction, Ortega y Gasset, mass.

Към публикацията »

Art as a Complement to Religion and Realm of the Spiritual

Abstract: Modernity and Postmodernity have witnessed secularization of the Western world and ultimate rationalization of thought. However, the rationalistic approach towards epistemological and ethical questions that characterizes Modernity has proven insufficient. Modern artists and philosophers directly or indirectly oppose the one-sided rationalistic view of the world and claim that the main subject and purpose of art is revelation of spiritual essences, connection with metaphysical reality. Eternal truths, Rothko claims, are the subject matter of all good art. This texts considers the modern tendency to associate art with spirituality in terms of themes, purpose and the role of the artist. I refer to contemporary philosophers and artists to elucidate the complex relationship between religion, art and spirituality today. I also explore the view that art is a kind of spiritual practice that can be compared to religious commitments. At the same time, art does not fully substitute religion. A crucial distinction is that art is inclusive, allowing agnostics and atheists to have spiritual experiences, while religion is exclusive. This however doesn't mean that art has priority in facilitating one's spiritual growth. Along with that, the paper aims at elucidating the role of art in individual and social life.

Keywords: modernity, artists, art, religion, secularization

Към публикацията »

Confucianism - a tradition of changing China

Confucianism – Tradition in the Change of China
Abstract:
The paper discusses the role of Confucianism in today’s development of China. The influence of the teaching of ‘Master Kun’ is sought both on the level of the individual and the society as a whole. Emphasis is put on the changes which China is undergoing and the perspectives for the near future.
Key words: Confucius, China, the East, rituals

Към публикацията »

Didero's paradoxical aesthetics. Is there any kind of objective "essence" of art? Realism in the Enlightenment

The Paradoxical Aesthetics of Denis Diderot: Is There Any Objective ‘Essence’ of Art? Realism in Enlightenment
Abstract:
The purpose of this article is to go deeper into Diderot's studies of the origin of beauty. The very word "aesthetics" – derived from the Greek word “αίσθησης” and means sensation, perception or sense experience — concerns itself with the study of art and beauty. As a philosopher Diderot seeks to understand the principles that underlie our value judgments: What is beauty? Is it objective in any way? How is aesthetic pleasure related to perception? What is an artist? What is called talent or genius? What makes something be art? And isn’t it beauty just a perception of relations? Nevertheless this article has as its purpose to reveal part of the French aesthetics of the eighteenth century. Therefore, it passes through a number of philosophers who are deal themselves with the nature of beauty аs Plato, Augustine, Christian Wolf, Jean-Pierre Cruze, Fr. Hutchison.
Key words: history of philosophy, history of arts, realism, Diderot, аesthetic beauty, essence of the genius.

Към публикацията »

STATE SOVEREIGNMENT IN THE GLOBALIZATION ERA

National Sovereignty in the Era of Globalization

Abstract:
The report studies the transformation and the collapse of national sovereignty in the era of globalization. An essential attention is paid to the current foreign policy that the national states take and the position the political elite takes. Mentioned are the most significant problems that are caused by the lack of autonomous foreign policy.
The proposals made by the main theoretical perspectives on globalization are reviewed.
Keywords: Globalization, national sovereignty, foreign policy, elite, national states, society.

Към публикацията »

DIGITAL CHALLENGES BEFORE THE POLITICAL ELITE IN THE US DURING THE CANDIDATE-PRESIDENT CAMPAIGN 2016 YEAR

DIGITAL CHALLENGES OF THE POLITICAL ELITE IN USA DURING THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN IN 2016

Abstract:
The article examines the presence of Presidential Candidates on the Internet space during the US 2016 Presidential Campaign. The Internet is becoming an important tool for communication between ordinary people and between politicians. It is increasingly used as a field for political races and ''struggles''. Attention is given to different challenges faced by politicians and their teams as a result of using the opportunities of the digital technologies. Facebook, Twitter, and YouTube are being used not only to present candidates, their vision of developing the US society over the next 5 years, but are also being used to criticize, attack and even insult towards their political opponent. In this context, it is important for politicians to have the necessary digital competence and relevant online behavior.
Key words: political elite, presidential campaign, presidential candidate, Internet, social network, Facebook, Twitter, cyber-attack.

Към публикацията »

The “Existential Freedom” of Nikolai Berdyaev and the Shackles of the Society, Technology and Sex

Abstract: The paper analyses the philosophical and religious ideas of Nikolai Berdyaev about existential freedom applied in the context of his views of the society, technology and sex. In this sense the article also focuses on other important Berdyaev’s concepts – those of objectivation, androgyny, humanism and dehumanization.

Към публикацията »

STATES OF MIND AT YOGI AND SHAMANIC PRACTICES

The aim of the report is to highlight the similarities and differences between shaman’s and Yogi’s states of consciousness. Тheir characteristics вill be examined as follows; philosophical system, a system of rituals, value for the practitioner, different varieties of the practices worldwide. What immediately makes impression to the investigator, is not so much the emphasis on similarities, but on the remarkable fact that the differences between yoga and shamanism are complementary. Crystallization of this supplement slowly but surely lead to the realization of a more complete picture of the sacred in the world of two of the oldest techniques for a consciousness change.

Key words: Yoga, shamanism, consciousness, techniques, states of mind

Към публикацията »

"THE COMPANY OF WOLVES" - "SEEING IS BELIEVING" or The Visual-Birth Experiment of Angela Carter

Angela Carter creates fiction that is highly intertextual and very difficult to fit in a specific genre. The unquestionable label for Carter’s fiction (influenced or not by postmodern tendencies) is experimental - the author plays with conventions in every aspect of her works: character, plot, form, genre. Her collection of stories “The Bloody Chamber” (1979) is an example of such resume. The focus is on the story “The Company of Wolves”, adapted for the big screen with Carter as the screenwriter. This text aims at comparing “word” and “image”, story and film, scrutinizing expressive techniques used in both media. Problems in adaptation faced by film are discussed in detail in accordance to text specifics. In order to accomplish its goals this text observes texts and contexts in the body of Angela Carter’s work and beyond.
Key words: Carter, film, experiment, wolves

Към публикацията »

Historical roots and modern trends in the field of AI; Why process approach is necessary to progress

Philosophy of Artificial Intelligence (AI) is a renown subject which has been studied for almost a century. In brief, the subject famously began with Turing and his thought experiment: The Turing Test, furthered by others such as Searle with his Chinese room experiment, and explored by a plethora other philosophers and scientists. Modern technology is developing at an exponential rate and currently shows no signs of plateau. It becomes consistently more important in our daily lives. If we keep thinking in this direction, we can imagine a near future where artificially intelligent agents and humans interact through human language, we already have speech recognition in our mobile phones. Our smart machines are becoming more intelligent and are likely to soon be capable of simple thought. There is a real need of a new method, a new philosophy to answer the modern world's questions. It is my belief that in a collaboration between Philosophy of AI and process philosophy these answers can be obtained.

This paper aims to outline some of the historical and modern prerequisites for the development of new philosophical methodology to address the question of artificial intelligence. Briefly, the historical foundations of artificial intellect thinking have been explored starting from ancient times and going through the era of Romanticism, reaching to the present day. Here are some of the most up-to-date and current topics in 2017, as well as the positions of prominent scientists, technologists, developers and computer specialists. Presented in the second part of the paper are some of the modern tendencies in the philosophy of artificial intelligence; why the classical philosophical methods no longer work so well in examining the problems, what they miss and how they could be supplemented. The third part proposes using the approach of process philosophy as most relevant to the contemporary situation. Further discussed is the renowned founder of process philosophy, the mathematician and philosopher Alfred Whitehead, as well as some of his points of view relevant to the current paper. Other positions of modern philosophers such as William James, who support Whitehead's views, are considered as part of examining a new philosophical methodology to artificial intelligence.

Keywords: philosophy, artificial intelligence, AI, philosophy of AI, philosophy of artificial intelligence, process philosophy, pragmatism, epistemology, ontology, Alfred Whitehead, William James, Margaret Boden, John Searl, Vesselin Petrov.

Към публикацията »

Social Engineering in China

Summary: The social engineering may sound as a new science for understanding the social patters and human behavior as members of the state, but it's roots can be found way in the past. Political philosophers like Confucius onward offered their understanding, analyses and prescription for implying social order. During the long and colorful history of China the notion for society and its development and relations has changing, but in some strange way kept its basic values, founded since ancient times. Even now, when China is the second world economy, the government initiates a program for control and social engineering over its subjects, that is nothing but reform of old Confucius idea for maintaining the social order using education and ethical conduct.

Keywords: Social engineering, Confucius, Chinese society, Education, Social credit, Women Status

Към публикацията »

Исторически корени и съвременни тенденции в изследването за изкуствен интелект и защо той се нуждае от процесуален подход

Философията на изкуствения интелект (AI) е известна тема, която се изучава от близо век. Темата започва с Тюринг инеговия мисловен експеримент. Тестът на Тюринг е продължен от Сиърл и неговият експеримент с китайската стая и е изследван от множество други философи и учени. Съвременната технология се развива с експоненциална скорост и не показва признаци на застой. Тя става все по-важна в ежедневието ни. Ако продължим да мислим в тази посока, можем да си представим близко бъдеще, където представители на изкуствения интелект и хора си взаимодействат чрез човешкия език. Дднес вече имаме разпознаване на реч в мобилните ни телефони. Умните ни машини стават все по-интелигентни и вероятно скоро ще са способни на проста мисъл. Има реална нужда от нов метод, нова философия, за да се отговори на въпросите на съвременния свят. Според мен тези отговори могат да се получат чрез сътрудничество между философията на изкуствения интелект и философията на процеса.
Тази статия има за цел да очертае някои исторически и съвременни предпоставки за разработването на нова философска методология за справяне с въпроса за изкуствения интелект. Изследвани са историческите основи на мисленето за изкуствения интелект, като се започне от античността, премине се през епохата на Романтизма и се стигне до наши дни. Тук са някои от най-актуалните теми през 2017 г., както и позициите на изтъкнати учени, технолози и компютърни специалисти. Във втората част на статията са представени някои от съвременните тенденции във философията на изкуствения интелект; разгледани са въпросите защо класическите философски методи вече не работят толкова добре при изследване на проблемите, какво им липсва и как биха могли да бъдат допълнени. В третата част се предлага подходът на философията на процеса като най-подходящ за съвременната ситуация. По-нататък се обсъжда известният основател на философията на процеса, математикът и философ Алфред Уайтхед, както и някои от неговите възгледи, които имат отношение към настоящата тема. Някои позиции на съвременните философи, такива като Уилям Джеймс, които подкрепят възгледите на Уайтхед, се разглеждат като част от изследването на новата философска методология на изкуствения интелект.
Ключови думи: философия, изкуствен интелект, AI, философия на изкуствения интелект, философия на процеса, прагматизъм, епистемология, онтология, Алфред Уайтхед, Уилям Джеймс, Маргарет Бодън, Джон Сиърл, Веселин Петров.

Към публикацията »

Социалното инженерство в Китай

Социалното инженерство може да звучи като нова наука за разбиране на социалните проблеми и поведението на хората като членове на държавата, но корените му могат да бъдат открити в миналото. Политическите философи като Конфуций и други след него са предложили своите разбирания, анализи и предписания за социален ред. По време на дългата и пъстра история на Китай представата за обществото и неговото развитие и отношения се променя, но по някакъв странен начин запазва основните си ценности, създадени в древни времена. Дори сега, когато Китай е втората световна икономика и правителството инициира програма за контрол и социално инженерство над своите субекти, това не е нищо друго, освен реформа на старата идея на Конфуций за поддържане на социалния ред, като се използва образованието и етичното поведение.

Ключови думи: социално инженерство, Конфуций, китайско общество, образование, социален кредит, статус на жените

Към публикацията »

Статутът на жената в Китай

Summary:The aim of the article is to present an overview of the changes in women's status in Chinese society throughout the years. The method implemented is historico-analytic with emphasis on the reasons for undertaking necessary changes concerning the place of women in economic and social life. Special attention is paid to the changes in marital relations, especially under the reign of the Chinese Communist Party, and the liberty gained by Chinese women which contributed to their heightened position in society and stronger self-esteem.

Keywords: Chinese women, women's status, women's submission, marital relations in China

Към публикацията »

Два нюанса на (не)справедливостта: социално-икономически и културен

Abstract: The study proposes an analysis of two different views on justice in the social space. One shows the importance and place of identity as well as its relation to "recognition policy", and the other is related to socio-economic space and the concept of justice as impartiality in the distribution of basic goods.

Keywords: John Rawls, Charles Taylor, justice, recognition policy, identity

Резюме: Темата предлага анализ на два различни възгледа за справедливостта в социалното пространство. Единият показва важността и мястото на идентичността, както и връзката й с „политиката на признаване, а другият е свързан със социално-икономическото пространство и концепцията за справедливостта като безпристрастност при разпределението на основни блага.

Ключови думи: Джон Ролс, Чарлз Тейлър, справедливост, политика на признаване, идентичност

Към публикацията »

Краят на изкуството - хроника на една многократно предизвестявана смърт

Abstract: The article follows the tendency to very critical and sometimes illegitimate attitude towards art, reaching its natural ending in Benjamin's „The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction". The paper compares his view with the positions of some of his contemporaries, who also work on the problems of art. The aim is to demonstrate the ambiguity of Benamin's conclusions and to show that the lethal diagnosis is overstated and the final decision is inappropriate because, as it is known, " Ars longa, vita brevis."

Kеy words: Benjamin, art, original, reproduction, Ortega y Gasset, mass.

Към публикацията »

Art as a Complement to Religion and Realm of the Spiritual

Abstract: Modernity and Postmodernity have witnessed secularization of the Western world and ultimate rationalization of thought. However, the rationalistic approach towards epistemological and ethical questions that characterizes Modernity has proven insufficient. Modern artists and philosophers directly or indirectly oppose the one-sided rationalistic view of the world and claim that the main subject and purpose of art is revelation of spiritual essences, connection with metaphysical reality. Eternal truths, Rothko claims, are the subject matter of all good art. This texts considers the modern tendency to associate art with spirituality in terms of themes, purpose and the role of the artist. I refer to contemporary philosophers and artists to elucidate the complex relationship between religion, art and spirituality today. I also explore the view that art is a kind of spiritual practice that can be compared to religious commitments. At the same time, art does not fully substitute religion. A crucial distinction is that art is inclusive, allowing agnostics and atheists to have spiritual experiences, while religion is exclusive. This however doesn't mean that art has priority in facilitating one's spiritual growth. Along with that, the paper aims at elucidating the role of art in individual and social life.

Keywords: modernity, artists, art, religion, secularization

Към публикацията »

СЪВРЕМЕННИТЕ МИГРАЦИОННИ ВЪЛНИ КЪМ ЕВРОПА- СБЛЪСЪК НА ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЛИ БОРБА ЗА РЕСУРСИ?

MODERN MIGRATION WAVES TO EUROPE - A CLASH OFCIVILIZATIONS OR A STRUGGLE FOR RESOURCES?

Abstract:
The European migration crisis is considered by many as the greatest challenge that Europe has faced since the fall of the Iron curtain.The lack of consensus at the management level concerning the causes of the crisis and the ways to overcome it, in turn, highlights the contradictions between individual EU-Member States. This paper has its goal in examining the new key elements of the refugee crisis and whether it can be considered as an expected consequence of a clash of the Muslim and Western civilizations, or whether we should look elsewhere, in the eternal struggle for recourses and as its result the more growing social inequality.
Keywords: Migration crisis, clash of civilizations, globalization, integration, multiculturalism, climate change, noosphere.

Към публикацията »

ДИГИТАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ В САЩ ПО ВРЕМЕ НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016 ГОДИНА

DIGITAL CHALLENGES OF THE POLITICAL ELITE IN USA DURING THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN IN 2016

Abstract:
The article examines the presence of Presidential Candidates on the Internet space during the US 2016 Presidential Campaign. The Internet is becoming an important tool for communication between ordinary people and between politicians. It is increasingly used as a field for political races and ''struggles''. Attention is given to different challenges faced by politicians and their teams as a result of using the opportunities of the digital technologies. Facebook, Twitter, and YouTube are being used not only to present candidates, their vision of developing the US society over the next 5 years, but are also being used to criticize, attack and even insult towards their political opponent. In this context, it is important for politicians to have the necessary digital competence and relevant online behavior.
Key words: political elite, presidential campaign, presidential candidate, Internet, social network, Facebook, Twitter, cyber-attack.

Към публикацията »

ДЪРЖАВЕН СУВЕРЕНИТЕТ В ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

National Sovereignty in the Era of Globalization

Abstract:
The report studies the transformation and the collapse of national sovereignty in the era of globalization. An essential attention is paid to the current foreign policy that the national states take and the position the political elite takes. Mentioned are the most significant problems that are caused by the lack of autonomous foreign policy.
The proposals made by the main theoretical perspectives on globalization are reviewed.
Keywords: Globalization, national sovereignty, foreign policy, elite, national states, society.

Към публикацията »

Парадоксалната естетика на Дидро. Съществува ли каквато и да билa обективна "същност" на изкуството? Реализмът в Просвещението

The Paradoxical Aesthetics of Denis Diderot: Is There Any Objective ‘Essence’ of Art? Realism in Enlightenment
Abstract:
The purpose of this article is to go deeper into Diderot's studies of the origin of beauty. The very word "aesthetics" – derived from the Greek word “αίσθησης” and means sensation, perception or sense experience — concerns itself with the study of art and beauty. As a philosopher Diderot seeks to understand the principles that underlie our value judgments: What is beauty? Is it objective in any way? How is aesthetic pleasure related to perception? What is an artist? What is called talent or genius? What makes something be art? And isn’t it beauty just a perception of relations? Nevertheless this article has as its purpose to reveal part of the French aesthetics of the eighteenth century. Therefore, it passes through a number of philosophers who are deal themselves with the nature of beauty аs Plato, Augustine, Christian Wolf, Jean-Pierre Cruze, Fr. Hutchison.
Key words: history of philosophy, history of arts, realism, Diderot, аesthetic beauty, essence of the genius.

Към публикацията »

Конфуцианството - традиция в промяната на Китай

Confucianism – Tradition in the Change of China
Abstract:
The paper discusses the role of Confucianism in today’s development of China. The influence of the teaching of ‘Master Kun’ is sought both on the level of the individual and the society as a whole. Emphasis is put on the changes which China is undergoing and the perspectives for the near future.

Key words: Confucius, China, the East, rituals

Към публикацията »

Онтология на старостта

Abstract: In this article, the main problem raised is the subjective and ontological experience of aging, the problem between mind and body, and the way in which everything (whether living or not) "becomes" because of aging. I try to put a clear boundary between the way in which aging, as the stage of reaching old age, appears on the one hand in the non-living, on the other, in the living things. The ontological statement is that aging reveals itself as one of the basic reason of beingness at all and that we can understand it only through awareness of our own attitude towards it.
Keywords: aging, beingness, old age

Към публикацията »

Сравнение на разбирането за Висшата реалност в даоизма и будизма

Целта на тази статия е да направи кратко сравнение между основните понятия в двете най-популярни източни философии, след като даде кратко описание и на двете. Основният извод на работата е, че за западното възприятие е изключително трудно да мисли "извън рамките" и поради това му е трудно да разбере източните идеи.

Ключови думи: Изток, Запад, даоизъм, будизъм, Висшареалност, концепция, разум, език, изразяване, метафизика, природа

Към публикацията »

Понятието Хаос в старогръцкото и древнокитайското мислене

В тази статия се сравняват основните моменти в концепциите за хаоса, разработени в Древна Гърция и Древен Китай. Основната идея е, че в гръцката мисъл Хаосът е термин за космологичното начало, предхождащо реда на Космоса, докато в китайската мисъл Хаосът е синоним на неназовимата и недиференцирана Висша реалност. Ето защо, докато гръцката концепция за хаоса представлява преминаване от митологично към рационално мислене, китайската е свързана с древни мистични практики за постигане на тази Висша реалност, която не би могла да бъде обхваната със средствата на логиката.

Ключови думи: китайска философия, сравнителна философия, хаос

Към публикацията »

Проблемът за „онтологическата относителност" във философията на У. О. Куайн

Abstract. The aim of the present paper is to compare two basic figures of the analytic philosophy: Quine and late Wittgenstein. What is to be argued here is that these two authors have many theses in common and they realize a turn within the analytic tradition. Among their followers are Sellars, Ostin, Searl, etc.

Keywords: linguistic turn, paradigm, reference, ontolology, conceptual scheme, representationalism, foundationalism

Към публикацията »

Екзистенциалната свобода на Николай Бердяев и оковите на обществото, технологиите и пола

Abstract: The paper analyses the philosophical and religious ideas of Nikolai Berdyaev about existential freedom applied in the context of his views of the society, technology and sex. In this sense the article also focuses on other important Berdyaev’s concepts – those of objectivation, androgyny, humanism and dehumanization.

Keywords: existential freedom, Berdyaev and technology, objectivation, androgyny

Към публикацията »

СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО В ЙОГИСТКИТЕ И ШАМАНСКИТЕ ПРАКТИКИ

The aim of the report is to highlight the similarities and differences between shaman’s and Yogi’s states of consciousness. Тheir characteristics вill be examined as follows; philosophical system, a system of rituals, value for the practitioner, different varieties of the practices worldwide. What immediately makes impression to the investigator, is not so much the emphasis on similarities, but on the remarkable fact that the differences between yoga and shamanism are complementary. Crystallization of this supplement slowly but surely lead to the realization of a more complete picture of the sacred in the world of two of the oldest techniques for a consciousness change.
Key words: Yoga, shamanism, consciousness, techniques, states of mind

Към публикацията »

„В КОМПАНИЯТА НА ВЪЛЦИ” – “SEEING IS BELIEVING” ИЛИ ВИЗУАЛНО-СЛОВЕСТНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ НА АНДЖЕЛА КАРТЪР


Анджела Картър създава фантастика, която е силно интертекстуална и много трудно се вписва в конкретен жанр. Безспорният етикет за фантастиката на Картър (повлиян или не от постмодерните тенденции) е експериментален - авторът играе с конвенции във всеки аспект на творбите си: характер, сюжет, форма, жанр. Нейният сборник с разкази „Кървавата шапчица“ (1979) е пример за такова възобновяване. Акцентът е върху историята „В компания на вълци“, адаптирана за големия екран с Картър като сценарист. Този текст има за цел да съпостави „дума“ и „образ“, история и филм, като се разгледат експресивните техники, използвани в двете медии. Проблемите с адаптацията, пред които е изправен филмът, се обсъждат подробно в съответствие с текстовите особености. За да постигне целите си, този текст наблюдава текстове и контексти в работата на Анджела Картър и след това.
Ключови думи: Картър, филм, експеримент, вълци

Към публикацията »

КРАТКА ИСТОРИЯ НА АПРИОРНОСТТА

Abstract: In the current text the thesis of the presence of a dialectical moment in the historical development of the idea of the a priori. The concepts of Plato, Kant and Hartman, which have a key role in the development of the a priori,are chronologically presented . In the history of the idea of the a priori, the following dialectical movement is found: Plato describes the priori as objective, Kant reduces it to the subjective and rejustification of Hartman’s original position.
Key words: a priori, a posteriori, dialectic, historic development

Към публикацията »

Интернет – огледалото на човешката душа

Abstract: The purpose of this work is to analyze the phenomenon of the Internet using the techniques of philosophy, political science, sociology and psychology.I will try to shed light on aspects of global network, which are important for the development of nearly all societies today.

Към публикацията »

Политическата трансформация на Еквадор в началото на ХХI век

Abstract: Since 2006 radical social changes have started in Ecuador. A decisive transformation in searching for a new idea and policy different from the Neoliberalism has begun. The transition into the third millennium is a time of crisis and protests. The Neoliberalism is the best form of government for the local oligarchy and transnational companies. The things changed on 15 January 2007, when the new president Rafael Correa dared to embark on a new path relying on changes in the socio-economic situation. External Correa's policy is very active in relation to international infrastructure projects and economic integration among the countries of the region, leading South America to the way of self development and a new political paradigm.

Keywords: South America, Ecuador, history, policy, modernity.

Към публикацията »

Франц Брентано – специфика на психическите феномени

Abstract: The article views the problem for the psychic phenomena in the study of Franz Brentano. The way in which the philosopher differentiate it in his work Psychology from an Empirical Standpoint (Psychologie vom empirischen Standpunkt). Their specifics have been differentiated and the difference between physical and psychic phenomena has been shown. The doctrine of Brentano is interpreted as basic source of ideas for the phenomenology of Edmund Husserl which emerged in the beginning of 20th century.

Keywords: psychic phenomenon, psychology, intentionality, consciousness

Към публикацията »

Джуандзъ за езика и света

Abstract: This article is an attempt to present some essential aspects of the authentic Chinese wisdom that is not based on rational and absolutist constructs as is the Western thought. It discusses the problem of the relation of language to the reality. Its main thesis derived from the Zhuangzi’s treatise is that language is not able to capture entities, it cannot reach or reflect the reality. The article presents the main difference in the philosophical premises of East and West – while the Western thought and logic is built on the idea of substance and entities, the Eastern thought penetrates the understanding of Void, the process of relativity.
Key words: Chinese philosophy, Zhuangzi, language, reality, void

Към публикацията »

Измерения на отношението наука – свобода

Abstract: The objective of this work is to attempt to structure familiarity of scientific paradigms up to present days. Conversions thanks to which certain types of scientific artifacts have become the driving force of our lives. Of course it is normal to one to think this seems absurd at first, but you focus on the key factors of human life, we can easily assimilate trails marked by science.

Към публикацията »

За същността на иманентните и трансцедентни обекти във феноменологията на Едмунд Хусерл

The article analyzes the early work (before 1913) of Edmund Husserl. The main topic is the specifics of the immanent and transcendent objects. The immanent are seen as related to the consciousness and the analysis of essences. The transcendent – as incomplete and external from the consciousness'es view. The article also shows how Husserl overcomes the classical interpretations of image. The analysis is historically philosophical. It interprets Husserl's work through Wundt's and Brentano's psychological point of view.

Keywords: Phenomenology, Immanent and transcendent objects, Edmund Husserl, psychology, consciousness, image.

Към публикацията »

Изкуството: фикция и/или реалност

The imaginary is present in human life and poetry expresses it by creating a fictional world. This world fills the gaps and shortcomings of the real world. Metaphor is a mean of escaping from the reality and a perfect form of spirituality, which closens real and imaginary life.

Към публикацията »

За виртуалната природа на изкуството

The text briefly revises the etymological and the philosophical uses of the term "virtual". Virtual space and virtual time are the key components for the aesthetics of Susanne Langer in making the idea of a work of art both a symbol and a virtual object, where the audience gains an experience of the primordial nature. In the understanding of the conceptual feeling originating from the philosophy of Alfred North Whitehead lies the key to the possibility of infinite interpretation of the eternal categories from the field of ethics and morality.

Към публикацията »

За Кант, Хегел и гения на Гьоте

Abstract: The main purpose of the text is to reveal some great delusions in the philosophical systems of two great philosophers. Greatness itself cannot be a sufficient proof of trueness, greatness depends on specific minds and spirits of its age. In this paper the author puts the idea for reconsideration. To reconsider Kant and Hegel's philosophy in order to prevent overreliance in authority. To reconsider Goethe's philosophy in order to find out the genius of the poet. It is time for philosophy to respect the evolution of thought and the progress of science and to upgrowth itself above any kind of dogmatism, because a genuine philosophy mostly requires freedom.

Към публикацията »

Темата за кризата на Европа и упадъка на мисленето във философските възгледи на Мартин Хайдегер

The topic of the European crisis and the decline of the thinking in the philosophy of Martin Heidegger

Gergana Naidenova

Abstract: The article discusses some main Heidegger‘s concepts and ideas in the context of the topic of the European crisis which appears in the philosophy in the end of 19 century and develops in the period between World Wars. The main question of the paper is the one: is the thematization of Heidegger‘s philosophy in this conceptual framework possible. With this purpose the Heidegger‘s criticism of the European philosophy that causes the dominance of science and technology, the concept of Das Man etc. are studied. The conclusion is that although the Heidegger‘s philosophy concerns not with political but with ontological problems there are some political implications of his thought.

Към публикацията »

Отчуждението в румънската философия – една слабо познавана култура на съседа

The article refers mainly to the philosophical work of Ion Dezideriu Sirbu as a part of the cultural inheritance of Romania. Which is little known not only in Bulgaria. Unlike other countrymen of his like Cioran, Ion Dezideriu Sirbu does not leave his country, therefore his recently translated diaries have never been published during his lifetime. Though bound in an unbreakable way with the political-historical context of his time, Sirbu’ s thought goes beyond these frames and transcends the human existential-political being. The questions about Death and Alienation leave the existential boundaries and reach the metaphysical inquiry. There are questions in his diaries that step over the contemporary being not less painfully. About the role of the philosophic endeavourer in society, about the role of philosophy for the mankind altogether.

Към публикацията »

Предразсъдъкът като граница и изказ на дорефлексивното съдържание на съзнанието. Позитивността на предразсъдъците

... Where is the location of prejudices here?
Prejudices will play a positive role of prism that will help to find what lies behind or beyond the barrier as their meaning. Prejudice will appear as a rhetorical question, directing the mind to search for meaning behind the very meaning, expanding horizon and positive role in the interpretation to be possible not only one point to explain all the possible answers, and answers to appear only possible decision or interpretation of multiple questions.

Към публикацията »

Една цивилизация – много култури

The text concerns the need of civilizing in the irreversible process of globalization. The toleration as an expression of the civilization and as a need for culture survival. Civilization as uniting people and culture as giving them identity.

Към публикацията »

Земната Венера, или за красотата в ренесансовата естетика

Резюме
Женският образ, доколкото съществува като част от християнския религиозен канон, е строго конфигуриран, двуизмерен. Средновековната естетика акцентира предимно върху сцени от Библията и различни жития на светци. В тях фигурира единствено образът на Девата. В началото на 14-ти век живописта се превръща в едно от водещите изкуства на Ренесанса. Тогава се преоткриват античните разбирания за красотата и се обръща особен интерес върху митологията. Във Флоренция новите меценати на изкуството – семейство Медичи, настойчиво толерират развитието на ново културни процеси. В кръга около тях се събират имена като Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Сандро Ботичели. Фичино прокарва чрез преводите на Платон идеята за съзерцателната красота, която трябва да се види „зад” формата на тялото. Именно тогава художници като Филипо Липи и Ботичели преинтерпретират досега съществуващия образ на Дева Мария, за да го заменят с митологичния образ на богинята Венера. Прототип за ренесансовите художници става градската жена, чиято красота се вплита в най-различни сюжети. По този начин Ренесансът преоткрива голото женско тяло за света.

Summary
Woman image, as far as it is a part of the Christian canon is strictly configurated, two-dimensional. Aesthetics of Middle Age makes accent mostly on scenes from the Bible and the different books from the saints. In them there is only the image of The Virgin. In the early 14-th century the art of painting become one of the most important art in Renaissance. Then become a revealing of the Ancient understandings for Beauty and the mythology takes an important place. In Florence the new Maecenas of the art – The Medici family are tolerating the progress of the new formed cultural processes. They are surrounded by names like Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Sandro Botticelli. From the translations of Plato Ficino promote the idea of the contemplating beauty, which have to be seen “behind” the form of the body. These painters like Filippo Lippi and Botticelli give a reinterpretation of the image of Virgin Merry and they replace it with the mythological image of the goddess Venus. A prototype of the Renaissance painters became the woman from the city and her beauty implicate in different subjects. This way the Renaissance reveals the naked body for the world.

Към публикацията »

Тяло и девиантност

В това изследване (с отворен край) човешкото тяло се разбира като отправна точка на всякакви не-телесности, чрез които образуваме социокултурното пространство, живеещо сякаш „свой собствен” живот през различни телесни практики. Това, което се има предвид е, че културата, най-общо разбрана, може да съществува единствено през телесности. Културата обаче е и нещо повече: въпреки че има началото си в локалните телесни практики на група индивиди, тя има претенцията да се издига до ранга на едно универсално смислово поле, изразяващо „човешкото”; до оптика, през която светът да бъде наблюдаван; и следователно до „нещо”, с което самите тела да се съобразяват. Затова културата и тялото общ-уват, маркирайки се взаимно, удържайки се в сравнително строги определености. Обаче основният патос на изследването си остава девиантното тяло, отдалечаващо се от нормативните очертания, въвеждайки множество проблеми около „идентичността”.

Ключови думи: Тяло, Девиантност, Култура, Морал, Идентичности

Към публикацията »

Езикът на Егзюпери – Дзен философия и поезия. Малкият принц: търсещият Просветление

Дзен философията на живот се разгръща в практическата непосредственост на живеене, поетическият език е най-близък до нейното словесно възпроизвеждане. В тази връзка стилът на Егзюпери е изчистен до простотата на приказка. Поетиката на текста поставя ударение върху естетическото като екзистенция на живота, където Егзюпери кодира своята философия за постигане на Просветлението. Съзнателното освобождаване от Азовите илюзии в контекста на Сатори е път на пробуждане на най-дълбоката и най- чиста надазова Мъдрост. Съзерцателността и тихото смирение, въплътени в Малкия принц, носят изначален белег на благоразположеност в търсенето на Просветление.

Ключови думи: Егзюпери, Дзен, Малкият принц, Просветление, Сатори, Поетика, илюзии, его, Аз-ът, Вътрешна Мъдрост

The Zen philosophy of life represents the spontaneous way of living. When we talk about Zen the language of poetry is the closest to its verbal interpretation. In this relation the style of Exupery is purified to the simplicity of a fairy-tale. The poetics of the text puts an accent on the aesthetics as an existention of life, where Exupery is codifying his philosophy of reaching the Enlightment. Conscious emancipation from the Ego illusions in the context of Satory is a road to awakening of the deepest, purest, over Ego Wisdom. Contemplation and quiet humbleness embodied in Little Prince carry a significant sign of good will in seeking Enlightment.

Key words: Exupery, Zen, The Little Prince, Enlightment, Satory, Poetics, illusions, ego, the Self, Inner Wisdom

Към публикацията »

Екзистенциалната роля на играта при изграждане на социалните светове: Бурдийо

В хода на историята на философията редица мислители са се опитвали да осмислят социалното битие на индивида и неговото вписване в културния социум. Това обаче, което Бурдийо прави в своята книга “Практическият разум”, не е дефиниране на същността на човека и изследване на структурата на отношението човек – свят, визирайки активното изграждане на света от субекта и адекватното му наместване в него. Френският философ се занимава с вече изградения социален свят и това доколко отделният индивид успешно съумява да се причисли и идентифицира към налично-конструираните смисли в света. Бурдийо разглежда „ролята” в обществото като цяло и влизането в отделни групи - сферите на изкуството, военното дело, правосъдието и дори най-обикновени професии като инженери и лекари, т.е. - онези социални отношения, "които не могат нито да бъдат показани, нито докоснати с ръка, и които трябва да бъдат овладени, конструирани и валидизирани чрез научния труд."

Към публикацията »

Езикът на компютърните модели

In his study, using computer simulation which lead to interesting and valuable results, prof. Jeffrey Elman is concluding, contrary to prof. N. Chomsky, that recursing which has considerable meaning in education is based upon biological evolution, as well as that limitation also connected with the education process are not in fact biological instructions. I think that Chomsky is right in his statement about the nativity of the recursion and the existence of the universal grammar, which is only assumption, because I am not familiar with his works. I just represent some facts which relate to my thoughts on the subject, following mostly my intuitive consent with the author. The limitations in the volume of the current work are giving me the possibilities to represent only a part of them, while I continue working on the subject.

Към публикацията »

Фридрих Ницше: критика на християнството и сриването на свръхсетивния свят

Волята сама по себе си, непознаваемата и единствена воля за живот при Артур Шопенхауер отрича християнството, волята за власт (мощ, сила) на Фридрих Ницше също така го отрича. Ницше обявява не само, че бог е мъртъв, но и че светът има нужда от преоценка на всичко досегашно, което го е вълнувало или което го е пропивало и разяждало отвътре. Зовът на Заратустра не е зов към смърт, а към живот. В християнството Ницше съзира деградацията на човешкото, на това, което е живо, и което се стреми към живот; той говори за упадък на самата живееща същност на човека, на устрема му към съвършенство, към борба, към живот тук и сега. Философът подлага на критика основите на християнството, неговия стремеж към всичко, което е „над" и „отвъд". Тук - в света на Ницше - няма бог, няма живот след, няма чакане на отвъдното, няма рай и ад. Упадъкът се състои в изсъхването на живота и стремежа към нещо, което не е в живота, а извън и отвъд него, в разложението и покоряването на монотонността. Животът се превръща в чакане, той не е живот сам по себе си, а единствено преходна спирка. Бог е мъртъв, защото той просто трябва да умре, за да може погледът да се насочи не нагоре, а надолу към самия човек, към живота на човека като ценност, към волята му за живот, която е дишаща и жива, която не чака, а която е. Майкъл Тенър озаглавява послеслова си към книгата „Ницше" с остроумното „Ницше и застраховка „живот"" като в него споменава как цялата философия на Ницше е едно преосмисляне и оценяване на живота, на стойността му.

Към публикацията »

Философия и източен език

Философията започва с изумлението. Изумлението от страна на философа спрямо природата и от страна на хората спрямо философа. Изумлението на хората, както сетивно, от наблюдението на заниманията на философа, от това какво прави, как го прави, но и от самото бездействие на философа. Освен сетивно, разбрано чрез очите, хората се изумяват понякога даже повече от това какво или как говори философът.

Към публикацията »